EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


135. Tanec (MYP 398)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

135. Tanec (MYP 398)

Opravdový křesťan nebude ani toužit po místě zábavy či rozptýlení, pro něž si nemůže vyprosit Boží požehnání. Nenalezneme ho v divadle, v hospodě u kulečníku anebo u kuželek. Nebude v reji valčíku, ani se nezúčastní žádné jiné okouzlující rozkoše, neboť to vše vypuzuje Krista ze srdce.

Těm, kteří touží po těchto zábavách, máme ve jménu Ježíše Nazaretského oznámit, že se nemůžeme zúčastnit takových zábav, na něž si nemůžeme vyprosit Boží požehnání. Není křesťana, který by byl připraven na takovém místě zemřít. Nikdo by nechtěl být na takovém místě nalezen v Kristově příchodu.

Máme litovat toho, že jsme jen málo navštěvovali takovéto zábavy, když jednou budeme muset pohledět na všechny záznamy našeho života na konečném soudu? Můžeme litovat, že jsme tak málo času ztratili v bezstarostné zábavě? Nemáme spíše stokrát litovati ty vzácné hodiny promarněného času v samolibosti? Jak mnoho vzácných příležitostí jsme tak zameškali, které mohly být použity k dosažení nesmírného pokladu.

Stalo se zvykem, že mnozí učitelé náboženství, obhajují všechny nebezpečné vášně srdce. Úzké spojení s hříchem nám zastře jeho hrůzu. Mnozí, kteří se vydávají za dítky Boží ospravedlňují hříchy, které Boží Slovo odsuzuje. MYP 399 Uspořádají nesvaté zábavy doprovázené hýřením za účelem církevní dobročinnosti. Takto v nebeském závoji slouží zlu. Duše jsou oklamány a svedeny ze správné stezky a ztratí bezúhonnost kvůli těmto módním kratochvílím.

Na cestě prostopášnosti

V mnohých křesťanských rodinách je součástí hostiny, jako každodenní zábava tanec a karetní hry. Odůvodňují to výrokem, že to jsou jen tiché domácí zábavy při nichž nehrozí mládeži pod dohledem rodičů žádné mravní nebezpečí. Tím je však posilována touha po vzrušující rozkoši a to, co pokládali doma za nevinné, nepokládají ani jinde za nebezpečné. Tážeme se však, jaký užitek můžeme očekávat od takových zábav? Neposkytnou sílu tělu, duchu ani duši. Nevtisknou do duše ani jeden ctnostný nebo svatý cit. Naopak, boří touhu po vážném myšlení a zbožné službě. Je ovšem rozdíl mezi lepšími osobami vybrané společnosti a mezi všední společností obyčejné taneční školy. To vše jsou však jen stupně na žebříčku rozptýlení.

Dnešní taneční zábavy jsou školou zkázy a hroznou kletbou společnosti. Kdybychom mohli sečíst, kolik lidí ročně v našich velkoměstech přijde na mizinu, žasli bychom, kolik ztroskotaných lidských životů bychom spatřili. Kolik lidí, kteří jsou ochotni tento zlozvyk obhajovat, by bylo naplněno hrůzou a údivem, kdyby spatřili výsledky. Jak mohou rodiče vyznávající křesťanství, vystavovat své dítky MYP 400 pokušení tím, že se s nimi účastní takových zábav? Jak mohou mladí mužové a ženy svůj vzácný čas věnovat tak omamujícím radovánkám?

- Review and Herald 28.února 1882

Nebezpečí zábav

Záliba v zábavách je nejnebezpečnější, protože je nejlstivější z mnoha pokušení, jež útočí na děti a mládež velkoměst. Jsou četné svátky, hry a koňské dostihy, které přitahují tisíce lidí a vír vzrušení a radovánek je odvádí od střízlivých životních povinností. Peníze, které měly být uchovány pro lepší použití - v mnoha případech skrovný výdělek nemajetných - se rozplyne v zábavách.

- Základy křesťanské výchovy FE 422

Vedeni zásadou

Mnozí mají obavy z nepřátelské, vyzývavé kritiky nebo z posměšných řečí, proto se neodvažují cele jednat dle svých zásad. Obávají se ztotožňovat se s těmi, kteří následují Krista z celého srdce. Následováním světských zvyků chtějí získat přízeň světa. "Kristus dal sebe samého za nás, aby nás vykoupil od všeliké nepravosti a očistil sobě samému za lid zvláštní, horlivě následující dobrých skutků." Tit.2,14

- Review and Herald 29.listopadu 1887

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy