EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


131. Křesťanská rekreace (MYP 385)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

131. Křesťanská rekreace (MYP 385)

Zatímco se snažíme občerstvit svého ducha a posílit své tělo, Bůh od nás požaduje, abychom používali všech svých sil v každé době k nejlepšímu účelu. Můžeme a měli bychom zařizovat naše rekreace takovým způsobem, abychom byli lépe uzpůsobeni pro úspěšnější plnění povinností, které nám byly uloženy a vliv na ty, s nimiž se stýkáme, bude pro ně prospěšnější. Z takových příležitostí se můžeme vracet do svých domovů se zotavenou myslí, osvěženi na těle a připraveni znovu se pustit do práce s lepší nadějí a větší odvahou...

Jsme zde proto, abychom byli užiteční lidstvu a abychom byli požehnáním pro společnost; ponecháme-li své myšlenky plout tou mělkou strouhou, kterou používají tak mnozí lidé, hledající pouze marnosti a pošetilosti, jak můžeme být k užitku svému pokolení? Jak můžeme být požehnáním pro společnost v níž žijeme?...

Protikladné zásady

Mezi sdružováním se Kristových následovníků za účelem křesťanské rekreace a světskými shromážděními za účelem pobavení a zábavy, bude existovat zřetelný rozdíl. Namísto modlitby a poučení o Kristu a posvátných věcech, bude možno slyšet z úst světských lidí pošetilý smích a žertovnou zábavu. Jejich představou je mít všeobecně pořádné povyražení. Jejich zábavy začínají pošetilostí a končí marností. Naše shromáždění by měla být tak řízena a my bychom si měli tak počínat, abychom MYP 386 při návratu domů mohli mít své svědomí bez pohoršení Boha anebo člověka; vědomí, že jsme nezranili nebo neublížili žádným způsobem těm, s nimiž jsme se tak sešli, nebo že jsme na ně neměli žádný škodlivý vliv.

Prostá mysl má sklon k zábavám a sebeuspokojení. Ďábel má záměr nadměrně to zneužít. Snaží se naplnit lidskou mysl touhou po světských zábavách, tak aby jim nezbýval žádný čas tázat se sebe sama. Jak se to má s mojí duší? Láska k zábavě je nakažlivá. Jakmile se jí člověk jednou oddá, spěchá pak mysl od jedné věci ke druhé a stále hledá nějakou. Poslušnost Božích zákonů působí proti tomuto sklonu a staví překážky proti bezbožnosti.

- Rady učitelům… CT 336.337

Mladí lidé by si měli uvědomit, že jsou odpovědní za všechny přednosti, jichž požívali, za upotřebení svého času a správné používání svých schopností. Mohou se ptát: Nemáme mít žádné zábavy nebo rekreace? Máme jen pracovat, pracovat, pracovat bez změny?

Každá zábava, při které můžete ve víře prosit o požehnání, je bezpečná. Avšak jakákoli zábava, která vám brání v soukromé modlitbě, olupuje vás o pobožnost, nebo vás zdržuje od modlitebního shromáždění, je nebezpečná.

- Rady učitelům… CT 337

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy