EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


126. Rady (MYP 371)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

126. Rady (MYP 371)

Je Boží vůlí, aby jak tělesné tak i duševní síly byly školeny; avšak ráz prováděného tělesného cvičení má být v plném souladu s radami, které Kristus dával svým učedníkům. Tato ponaučení by měla být příkladem v životě křesťanů, tak aby při veškeré výchově a sebevzdělávání učitelů a studentů nemuseli nebeští andělé o nich zaznamenávat, že jsou "milovníky radovánek." Toto je záznam, který byl nyní učiněn o mnohých: "rozkoší milovníci více, nežli milovníci Boha." 2.Tim 3,4.

Tímto způsobem satan a jeho andělé kladou sítě k polapení duší. Zpracovávají mysl učitelů a studentů tak, aby je přiměli zaměstnávat se cvičeními a zábavami, které poznenáhlu silně zaujmou jejich pozornost, a které jsou takové povahy, že posílí jejich nízké vášně a vytvoří v nich chutě a vášně, které budou mařit účinek působení Božího Ducha na lidské srdce.

Všichni učitelé ve školách potřebují tělesná cvičení, jako změnu svého zaměstnání. Bůh zdůraznil jakého druhu má být toto cvičení - užitečná praktická práce. Avšak mnozí z nich se odvrátili od Božího plánu, aby šli ve šlépějích lidských výmyslů, ke škodě duchovního života. Zábavy vykonají více pro zmaření činnosti Ducha svatého, než cokoli jiného a Pán je tím zarmoucen...

"Střízliví buďte, bděte; nebo protivník váš ďábel jako lev řvoucí obchází, hledaje koho by sežral." 1.Petr 5,8. MYP 372 Je přítomen na hřišti, pozoruje vaše hry, chápe se každé duše, kterou najde nestřeženou, rozsévá své símě do lidských duší a zmocňuje se vlády nad lidskou myslí. Je přítomen při každé vyučovací hodině. Ti studenti, kteří dopustí, aby jejich mysl byla vzrušovaná hrami, nejsou nejlépe připraveni pro instrukce, rady a napomenutí, které jsou pro ně tím nejdůležitějším.

Tělesné cvičení bylo určeno Vševědoucím Bohem. Několik hodin denně by mělo být věnováno užitečné prácí, která studentům umožní, aby se naučili povinnostem praktického života, které jsou důležité pro všechnu naši mládež.

Je zapotřebí, aby byl každý ve škole a v každém jiném ústavu jako byl Daniel, v těsném spojení s Pramenem vševědoucnosti, aby byl schopen dosáhnout nejvyššího cíle v každém oboru. Daniel byl pod vlivem lásky a bázně Boží; vědom své odpovědnosti vůči Bohu, cvičil veškeré své síly, aby oplácel co možná nejvíce laskavou péči Velkého Učitele. Čtyři židovští mládenci by nedopustili, aby sobecké pohnutky a záliba v radovánkách zabíraly drahocenné chvíle života. Pracovali s ochotným srdcem a ochotnou myslí. A tento vzor není větší, než-li jakého může dosáhnout každý křesťanský mladík.

- Rady učitelům… CT 281-284

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy