EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


110. Domov výchovnou školou (MYP 329)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

110. Domov výchovnou školou (MYP 329)

Mládež tím, že se zasvětí Boží službě, nedozná žádnou újmu. "Počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem." Bohu je milejší a příjemnější malé dítě, které miluje a bojí se Boha, než nejvzdělanější člověk, jemuž je lhostejné jeho spasení. Mladí lidé, kteří své srdce i život věnují Bohu, mají spojení s pramenem moudrosti a vznešenosti.

Každodenní povinnosti

S mnohem větší radostí a nadšením, by dítky vykonávali své denní povinnosti, kdyby byli vedeny správnou výchovou k přesvědčení, že tyto denní povinnosti jsou Bohem udělené příležitosti k naučení se věrnosti pro službu Bohu. Vykonávají-li všechny své povinnosti "tak jako Pánu a ne lidem," bude mít zvláštní kouzlo i to nejednodušší zaměstnání, neboť služebníci zemští budou spojeni s bytostmi nebeskými, které radostně vykonávají vůli Boží v nebesích.

Na svěřeném místě konejme svou práci s takovou věrností s jakou vykonávají andělé své vyšší povinnosti. Potom bude moci každý cele důvěřovat tomu, kdo je Božím služebníkem. On bude dobrým občanem nebe i země. Správné poznání a plnění povinností vůči Bohu, nás naučí vykonávat věrně své povinnosti vůči bližním.

MYP 330 Matčina odměna

Když zasedne soud a knihy budou otevřeny a dozní slova soudce: "To dobře, služebníče věrný" a koruna slávy bude položena na čelo vítěze, tu mnozí před zrakem shromáždění, sejmou svou korunu, ukážou na svou matku a řeknou: "Ona mě vychovala k tomu, čím jsem se stal z Boží milosti. Její naučení a modlitby byly největším požehnáním pro mé věčné spasení."...

Mladí lidé mají být vychováni tak, aby stáli pevně za pravdou i v převládající nepravosti, aby všemožně bojovali proti rozmáhající se neřesti a podporovali ctnost, čistotu a pravý charakter. Dojmy, které působí na mysl a povahu v ranném věku, jsou hluboké a trvalé. Nerozvážná výchova nebo špatná společnost má na mladou mysl často tak zlý vliv, že jej později nemůže vymýtit žádné úsilí.

- The Signs of the Times 3.listopadu 1881

Dalekosáhlý vliv domácí výchovy

O budoucnosti lidské společnosti budou rozhodovat dnešní děti a mladí lidé. Jaké budou tyto děti a jaká bude mládež, to závisí na rodině. Nedostatku správné výchovy v rodině lze přičítat do velké míry nemoci, bídu a zločinnost, které postihují lidstvo. Kdyby život v rodině byl čistý a správný, kdyby děti, které vycházejí z rodin, byly připraveny převzít odpovědnosti, které je v životě čekají, a čelit nebezpečím, s nimiž se v životě setkají, jak jinak by svět vypadal!

- Cesta ke zdraví… MH 351

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy