EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


109. Náboženství doma (MYP 327)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

109. Náboženství doma (MYP 327)

Zbožnost v rodině je velice potřebná. Není-li zde každé slovo promyšleno, naše svědectví ve sboře málo působí. Nejsi-li tichý, dobrotivý a zdvořilý doma, je zbytečná tvoje zbožnost. Větší síla by se projevila ve sboře, kdyby bylo více zbožnosti v rodině.

Hrubá řeč v domově

Kolik škody natropí v rodině netrpělivá slova; protože netrpělivá vyjadřování u jednoho vyvolává i u druhého téhož ducha. Pak následují slova odvety, ospravedlňování se, a těmito slovy zhotovuješ sám pro sebe těžké, tíživé jho, neboť všechna tato trpká slova přinesou tvé duši osudnou žeň.

Ti, kteří takto mluví, zakusí hanbu, ztratí sebeúctu a sebedůvěru a budou s výčitkami svědomí litovat, že se takto nechali strhnout. Bylo by mnohem lepší, kdyby taková slova zůstala nevyřčená. Bylo by lepší, kdybychom měli v srdci olej milosti, kdybychom dovedli přehlédnout a snášet vše s Kristovou tichostí a shovívavostí.

Splníš-li podmínky Božích zaslíbení, Bůh věrně splní každé své zaslíbení. MYP 328 Zůstává-li tvá mysl u Boha, pak když přijde hodina zkoušky a pokušení, nepadneš z výšin radosti do propasti zoufalství a nebudeš obtěžovat jiné svými pochybnostmi a chmurnými řečmi.

Satan nemůže číst naše myšlenky, ale může vidět naše činy, slyšet naše slova; má již velké zkušenosti s lidstvem a umí svá pokušení přizpůsobit tak, aby využil naši slabou stránku. A jak často dopustíme, aby poznal tajemství, jak může nad námi zvítězit. Ó, kéž bychom ovládali svá slova a jednání! Kdybychom mluvili tak, abychom se nemuseli za svá slova v den soudu stydět, byli bychom silní. V den Boží je budeme vidět ve zcela jiném světle, než ve chvíli, kdy jsme je vyslovili.

- Review and Herald 27.února 1913

Domov a podobenství

Poslání rodiny je velkolepé a netýká se jen jejích členů. Křesťanský domov má být učebnicí, která zobrazuje, jak významné jsou správné životní zásady. Takový příklad se stává silou, která ve světě působí k dobru. Vliv správné rodiny na srdce a životy lidí je mnohem účinnější než sebelepší kázání. Z takových rodin vycházejí mladí lidé, kteří prožívají to, čemu se doma naučili. Ušlechtilé zásady života se pak dostávají do dalších domácností a ve společnosti působí vlivem, který vede k jejímu povznesení.

- Cesta ke zdraví… MH 352

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy