EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


102. Osobní odpovědnost (MYP 309)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

102. Osobní odpovědnost (MYP 309)

Náš nebeský Otec nepožaduje od nás o nic méně a více, než kolik jsme schopní vykonat. Na své služebníky nevkládá břemena, která by nemohli unést. "On zajisté zná slepení naše, v paměti má, že prach jsme." Žalm 103,14 Všechno, co od nás požaduje, Mu můžeme v síle Jeho milosti dát.

"Komu jest mnoho dáno, mnoho bude od něho požadováno." Luk. 12,48 Každý z nás bude osobně zodpovědný za to, že udělal třeba jen o málo méně, než k čemu měl schopnosti. Pán posuzuje každou možnost k službě, která se nám naskýtá. Poneseme odpovědnost za to, že jsme nechali své schopnosti nevyužity, stejně jako se nám budou počítat i ty schopnosti, které jsme zdokonalili. Pán nás bude posuzovat podle toho, co jsme měli vykonat a nevykonali, protože jsme nevyužili své síly a schopnosti k oslavě Boha. I když neztratíme věčný život, uvědomíme si v Božím království důsledky nevyužití svých hřiven. Pochopíme, jak je to škoda, že jsme nezískali všechny vědomosti a schopnosti, které jsme mohli získat.

Jestliže se cele odevzdáme Bohu a budeme se při své práci řídit Jeho pokyny, Pán převezme odpovědnost za výsledky. Bůh nechce, abychom pochybovali o úspěchu svého upřímného úsilí. Nesmíme připustit myšlenku, že bychom se mohli dočkat nezdaru. Smíme spolupracovat s Pánem, který nezná neúspěch.

Nemluvme o svých slabostech a neschopnostech, protože to je projev nedůvěry vůči Bohu a MYP 310 Jeho slovu. Jestliže reptáme, že nám bylo uloženo těžké břemeno, nebo se zdráháme nést odpovědnost, vlastně tím říkáme, že Bůh je tvrdý mistr, který od nás vyžaduje něco, k čemu nám nedal sílu.

- Kristova podobenství COL 362-363

Hodnota peněz

Bůh nám nesvěřil peníze proto, abychom jimi vyvyšovali a oslavovali sebe. Jako věrní šafáři je máme využívat k Boží cti a slávě. Někteří si myslí, že Pánu náleží jenom část jejich prostředků. Když část svých příjmů věnují pro náboženské a dobročinné účely, zbytek považují za své vlastnictví, které mohou užívat, jak se jim zlíbí. Tím se však dopouštějí omylu. Všechno, co máme, patří Bohu a my jsme odpovědni za to, k čemu to užíváme. Způsob, jak hospodaříme s penězi, ukazuje, zda milujeme Boha nade vše a své bližní jako sebe sama.

Peníze mají velkou cenu, neboť mohou vykonat mnoho dobrého. V rukou Božích dětí se stávají potravou pro hladovějící, nápojem pro žíznící a oděvem pro nahé. Mohou se stát prostředníkem k obraně utlačovaným a k pomoci nemocným. Sami o sobě ovšem peníze nemají větší cenu než písek. Pravou hodnotu získávají pouze tehdy, když je používáme k uspokojování životních potřeb, pro blaho druhých nebo pro pokrok Kristova díla.

- Kristova podobenství COL 351

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy