EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Zvláštní vzkříšení

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Zvláštní vzkříšení

„Tuť mnozí z těch, kteříž spí v prachu země, procítí, jedni k životu věčnému, druzí pak ku pohanění a ku potupě věčné.“ (Dan 12,2)

Bylo to o půlnoci, kdy se Bůh rozhodl, že vysvobodí svůj lid. Když se bezbožní okolo Božího lidu posmívali, znenadání se objevilo slunce zářící ve své síle a měsíc se zastavil. … Objevily se temné, těžké mraky a narážely jeden do druhého. Bylo tam však jedno jasné místo trvalé slávy, odkudž vycházel hlas Boží jako hlas vod mnohých, otřásaje nebem i zemí. Nastalo veliké zemětřesení. Hroby se otvíraly a ti, kdož zesnuli ve víře v době hlásání poselství třetího anděla a zachovávali Sobotu, vyšli ze svých prachových lůžek oslaveni, aby uslyšeli smlouvu pokoje, kterou Bůh učiní s těmi, kdož zachovávali Jeho Zákon. (EW 285)

Ti, kdož spí v Ježíši, budou vyvoláni ze svého vězení … k slavné nesmrtelnosti. … On byl vzkříšen, drazí přátelé, a při své sklíčenosti můžete vědět, … že Ježíš je vedle vás, aby vám dal pokoj.

Vím o čem hovořím. Zažila jsem čas, kdy jsem si myslela, že mně vlny pohltí. Tehdy jsem pocítila, jak je mi můj Spasitel předrahý. Když mi byl odňat můj nejstarší syn, cítila jsem, že můj žal je nesmírně velký. Ale Ježíš ke mně přišel a já pocítila ve své duši Jeho pokoj. K mým rtům byl přiložen kalich útěchy.

A potom mi byl vzat ten, … jenž stál po mém boku po třicet šest let. Pracovali jsme společně bok po boku ve službě, ale museli jsme složit ruce tohoto bojovníka a uložit jej k odpočinku do tichého hrobu. Znovu se zdálo, že mé hoře je nesmírně velké, ale nakonec přišel kalich útěchy. Ježíš je mi předrahý. Kráčel po mém boku … a bude kráčet po vašem. Jak jsou nám drazí naši blízcí, když odcházejí do hrobu. Může to být náš otec či matka, které jsme pochovali. Až vyjdou, ony všechny vrásky budou pryč, ale bude tu jejich podoba a my je poznáme. …

Musíme být připraveni, abychom se setkali s těmito drahými blízkými, když vyjdou v jitře vzkříšení. … Chopíme se pevně naděje, která je nám představena v evangeliu, abychom byli Jemu podobnými, „nebo viděti jej budeme tak, jakž jest?“ (dle 1Jan 3,2) (IHP 353)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy