EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Vrcholné dílo podvodu

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Vrcholné dílo podvodu

„A poněvadž jsi ostříhal slova trpělivosti mé, i jáť tebe ostříhati budu od hodiny pokušení, kteráž přijíti má na všecken svět, aby zkušeni byli obyvatelé země.“ (Zj 3,10)

Jak se přibližuje druhý příchod našeho Pána Ježíše Krista, jsou uváděny v pohyb satanské síly zdola. Satan se bude zjevovat nejen jako lidská bytost, ale bude se vydávat za Ježíše Krista. A svět, který zavrhl pravdu, jej přijme jako Pána pánů a Krále králů. (5BC 1105,1106)

Satanův hněv narůstá, jak se jeho čas zkracuje, a jeho dílo podvodu a zkázy dosáhne svého vyvrcholení v čase soužení. …

Jako vrcholný čin ve velkém dramatu klamu se bude sám satan vydávat za Krista. Církev dlouho tvrdí, že vzhlíží k Spasitelovu příchodu jako k vyvrcholení svých nadějí. Arcipodvodník nyní způsobí, že se bude zdát, že přišel Kristus. V různých částech země se sám satan objeví mezi lidmi jako majestátná bytost oslňující nádhery, podobající se popisu Syna Božího, jak jej líčí Jan ve Zjevení. Zjevení 1,13-15. Sláva, která ho obklopuje, se nedá překonat ničím, co dosud spatřilo oko smrtelníka. Vzduchem se nese vítězoslavné volání: „Kristus přišel! Kristus přišel!“ Lidé před ním padají na tvář v hluboké úctě, zatímco on pozvedává své ruce a vyslovuje nad nimi požehnání, jako Kristus žehnal svým učedníkům, když žil na zemi. Jeho hlas je jemný a podmanivý a přitom melodický. Laskavým, soucitným tónem přednáší některé z oněch vznešených nebeských pravd, které pronášel Spasitel. Uzdravuje nemoci lidí a pak, ve své předstírané povaze Kristově, tvrdí, že změnil Sobotu na neděli, a přikazuje všem, aby světili den, který požehnal. Prohlašuje, že ti, kdož budou dále setrvávat ve svěcení sedmého dne, se rouhají jeho jménu tím, že odmítají uposlechnout jeho anděly, kteří k nim byli posláni se světlem a pravdou. Je to silný, téměř neodolatelný klam. Jako Samaritáni, kteří byli podvedeni Šimonem Velikým, budou zástupy lidí, od nejmenšího po největšího, dbát těchto čárů říkajíce: Toto „ jest Boží moc veliká.“ (Skut 8,10)

Lid Boží však nebude sveden. Učení tohoto falešného krista nejsou v souladu s Písmem svatým.“ (GC 623-625)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy