EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Tělesné zdraví a ušlechtilé myšlení

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Tělesné zdraví a ušlechtilé myšlení

„Nejmilejší, prosímť vás, abyste jakožto příchozí a pohostinní zdržovali se od tělesných žádostí, kteréž rytěřují proti duši.“ (1Petr 2,11)

Mnozí mají za to, že tento text je varováním pouze proti nemorálnosti; jeho význam je však širší. Zapovídá každé škodlivé uspokojování chuti nebo vášně. Každá převrácená choutka se stává rytěřující žádostí. Chuť nám byla dána k dobrému účelu, ne aby se svým převrácením stala nástrojem smrti a tak se zvrhla v „žádosti, kteréž rytěřují proti duši.“ Petrova výzva je nejotevřenějším a nejmocnějším varováním proti užívání všech povzbuzujících prostředků a narkotik. Holdování těmto věcem může být plným právem zařazeno mezi žádosti, které mají zhoubný vliv na mravní stav člověka. (CTBH 54).

Ať nikdo, kdo vyznává, že je bohabojný, není lhostejný ke zdraví těla a ať si nenamlouvá, že nestřídmost není žádným hříchem a že neovlivní jeho duchovní stav. Mezi tělesnou a mravní přirozeností existuje úzký vztah. Měřítko mravní čistoty je pozvedáno nebo snižováno tělesnými návyky. Nadměrné požívání i toho nejlepšího jídla způsobí chorobný stav mravního cítění. A pokud jídlo není nejzdravější, účinky budou ještě škodlivější. Každý návyk, který nevede ke zdravé činnosti lidského organismu, snižuje vyšší a ušlechtilejší schopnosti. … Holdování chuti posiluje zvířecí sklony, dávaje jim převahu nad duchovními a duševními silami. (CH 67).

Síla pokušení uspokojit chuť může být měřena pouze nevyslovitelnou trýzní našeho Vykupitele v dlouhém půstu na poušti. Věděl, že holdování zvrácené chuti by tak otupilo lidské vnímání, že by svaté věci nemohly být rozeznány. … Byla-li pro lidstvo moc ukájené chuti tak silná, že božský Syn Boží, aby ve prospěch člověka zlomil její moc, musel snést téměř šestitýdenní půst, jaký úkol stojí před křesťanem! Ať je boj sebesilnější, křesťan může zvítězit. S pomocí té božské moci, která odolala těm nejlítějším pokušením, která mohl satan vymyslet, může být křesťan také zcela úspěšný ve svém boji se zlem a nakonec nosit vítěznou korunu v království Božím. (CD 167).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy