EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Setba a žeň života

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Setba a žeň života

„Mládenčích pak žádostí utíkej, ale následuj spravedlnosti, víry, lásky, pokoje, s těmi, kteříž vzývají Pána z srdce čistého.“ ( 2Tim 2,22)

Kratičký čas strávený v uspokojení hříšné žádosti, drazí mladí přátelé, přinese úrodu, která učiní hořkým celý váš život. Jediná lehkomyslná hodina, jediné podlehnutí pokušení může obrátit celý běh vašeho života nesprávným směrem. Mládí máte jen jedno, učiňte je prospěšným. Jakmile jste jednou prošli úsekem života, nemůžete se již vrátit, abyste napravili své chyby. …

Sám satan … se proměňuje v anděla světlosti a přichází k mládeži se svými svůdnými pokušeními a daří se mu ji krok za krokem odvracet od cesty povinnosti. Je označen jako žalobník, svůdce, lhář, trýznitel a vražedlník. … Je zde pokušení ze strany satana, ale z vaší strany je zde to, že se poddáváte. Není v moci ani všech zástupů satanových přinutit pokoušeného, aby zhřešil. Pro hřích není žádné omluvy. (4T 622,623).

Pokušení není hřích. Ježíš byl svatý a čistý; přesto byl pokoušen ve všem nám podobně, ale takovou silou a mocí, které člověk nebude nikdy vystaven. Svým úspěšným odporem nám zanechal zářivý příklad, abychom následovali Jeho šlépějí. Jsme-li sebevědomí nebo samospravedliví, budeme ponecháni, abychom padli pod moc pokušení; avšak vzhlížíme-li k Ježíši a spoléháme na Něj, přivoláme ke své pomoci sílu, která v boji porazila nepřítele, a Kristus s každým pokušením způsobí také i vysvobození. Přivalí-li se satan jako řeka, musíme čelit jeho pokušením mečem Ducha a Ježíš bude naším pomocníkem a pozdvihne za nás proti němu korouhev. (5T 426).

Jediný špatný povahový rys, jediná pěstovaná hříšná touha nakonec zmaří všechnu moc evangelia. … Útrapy ze služby a potěšení z hříchu jsou provazy, kterými satan poutá lidi do svých osidel. Jen ti, kdož by raději zemřeli, než aby se dopustili jediného špatného činu, budou shledáni věrnými. (5T 53).

Mládež může mít tak pevné zásady, že ani nejsilnější satanovo pokušení je neodvede od jejich věrnosti. (3T 472).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy