EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Protestantismus se spojuje s papežstvím

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Protestantismus se spojuje s papežstvím

„Deset pak rohů, kteréžs viděl, jestiť deset králů, kteříž ještě království nepřijali, ale přijmouť moc jako králové jedné hodiny spolu s šelmou. Tiť jednu radu mají, a sílu i moc svou šelmě dají.“ (Zj 17,12.13)

Jak se blížíme k poslední rozhodné chvíli, je životně důležité, aby mezi nástroji Páně panovaly soulad a jednota. Svět je naplněn bouří, válkou a rozdělením. Přesto se pod jedním vůdcem - papežskou mocí - lidé spojí, aby se postavili proti Bohu, zastoupenému Jeho svědky. (7T 182)

Co to je, co dává své království této moci? Protestantismus, moc, která vyznává, že má povahu a ducha beránka a že je spojena s Nebesy, a přitom mluví hlasem draka. Je ponoukána mocí zdola. (7BC 983)

„Tiť jednu radu mají.„(„Budou jedné mysli.„-KJB) Bude všeobecné svazové pouto, jeden velký soulad, konfederace satanových sil. „A sílu i moc svou šelmě dají.„ Takto se projeví tatáž svévolná, tyranská moc proti náboženské svobodě, proti svobodě uctívat Boha dle příkazů svědomí, jakou projevovalo papežství, když v minulosti pronásledovalo ty, kteří se odvážili odmítnout přizpůsobit se římskokatolickým náboženským rituálům a ceremoniím.

Ve válce, která bude vedena v posledních dnech, budou v opozici vůči Božímu lidu spojeny všechny porušené mocnosti, které odpadly od věrnosti Zákonu Toho, jehož jméno jest Jehovah. V tomto boji bude významným sporným bodem Sobota čtvrtého přikázání, neboť v přikázání o Sobotě prokazuje velký Zákonodárce svoji totožnost jako Stvořitel nebes a země. (7BC 983)

Prostřednictvím dvou velkých bludů - nesmrtelnosti duše a posvátnosti neděle - uvede satan lid pod své klamy. Zatímco ten první blud klade základ spiritismu, ten druhý vytváří pouto sympatie s Římem. Protestanté Spojených Států nejprve vztáhnou své ruce přes oceán, aby se chopili ruky spiritismu; sáhnou přes propast, aby si podali ruce s římskou mocí; a pod vlivem tohoto trojnásobného spojení bude tato země USA v pošlapávání práv svědomí následovat šlépějí Říma. (GC 588)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy