EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Dvě velké třídy křesťanů

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Dvě velké třídy křesťanů

„Viděl jsem, ano jedna z hlav jejích jako zbitá byla až na smrt, ale rána její smrtelná uzdravena jest. Tedy divivši se všecka země, šla za tou šelmou.“ (Zj 13,3)

Spojené státy nebudou osamoceny ve vzdávání pocty papežství. Vliv Říma v zemích, které kdysi uznaly jeho nadvládu, je stále dalek toho, aby byl zničen. (ST 15.2.1910)

V posledním boji bude Sobota zvláštním bodem sporu v celém křesťanstvu. Světští vládci a náboženští vůdcové se spojí, aby si vynutili zachovávání neděle. A protože mírná opatření nesplní očekávání, budou zavedeny nejtvrdší zákony. Bude se trvat na tom, aby hrstka těch, kteří stojí v opozici vůči ustanovení církve a zákonu země, nebyla trpěna. … Římský katolicismus ve Starém světě a odpadlý protestantismus v Novém budou podobně postupovat vůči těm, kdo budou ctít božská nařízení. (4SP 444,445)

Tak zvaný křesťanský svět má být divadlem velkých a rozhodujících kroků. Mužové u moci budou ustanovovat zákony ovládající svědomí podle vzoru papežství. Babylon bude nutit všecky národy, aby pily z vína hněvu smilství jeho. To se bude týkat každého národa. Zj 18,3-7 citováno. (7BC 949)

Varování třetího anděla ze Zjevení 14 … je v proroctví znázorněno tak, že je vyhlašováno velikým hlasem prostřednictvím anděla letícího po prostředku nebe; a to vzbudí pozornost světa.

V závěru zápasu bude veškeré křesťanstvo rozděleno do dvou velkých tříd - na ty, kdož ostříhají přikázání Božích a víry Ježíšovy, a na ty, kteří se klanějí šelmě a jejímu obrazu a přijímají její znamení. Ačkoli církev a stát spojí svou moc, aby přinutili „všechny, malé i veliké, bohaté, i chudé, svobodné i v službu podrobené„ (Zj 13,16), aby přijali „znamení té šelmy,„ přesto lid Boží toto znamení nepřijme. Prorok z Patmosu spatřil „ty, kteříž zvítězili nad tou šelmou a obrazem jejím a nad charakterem jejím i nad počtem jména jejího, ani stojí nad tím mořem skleným, majíce harfy Boží„ a zpívajíce píseň Mojžíše a Beránkovu. (Zj 15,2.3.) (GC 450)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy