EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Oko Boží bdí nad Jeho lidem

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Oko Boží bdí nad Jeho lidem

„A což by pak Bůh nepomstil vyvolených svých, volajících k němu dnem i nocí, ačkoli i prodlévá jim? Pravímť vám, žeť jich brzo pomstí.“ (Luk 18,7. 8)

Kdyby měl lid Boží v čase soužení nevyznané hříchy, které by před ním vyvstaly, když bude trýzněn strachem a mučivou úzkostí, byl by přemožen; zoufalství by jej zbavilo víry a neměli by důvěru prosit Boha o vysvobození. Ale i když mají hluboký pocit nehodnosti, nemají žádné skryté zlo, které by mohli u sebe odhalit. Jejich hříchy byly opuštěny ještě před soudem, byly shlazeny a oni si na ně nemohou vzpomenout. (dle 1Tim 5,24) …

Ti vyznávající křesťané, kteří přijdou do onoho posledního strašlivého boje nepřipraveni, budou ve svém zoufalství vyznávat své hříchy slovy plnými palčivé úzkosti, zatímco bezbožní budou nad jejich úzkostí jásat. …

Příběh Jákobův je také ujištěním, že Bůh nezavrhne ty, kdož byli podvedeni, zlákáni a svedeni k hříchu, ale kdož se k němu navrátili s opravdovou lítostí. Zatímco se satan bude snažit zahubit tuto skupinu, Bůh pošle své anděly, aby je v čase nebezpečí posilovali a chránili. Útoky satanovy jsou nelítostné a rozhodné, jeho klamy strašné; avšak oko Páně bdí nad svým lidem a Jeho ucho naslouchá jejich voláním. Jejich soužení je veliké, zdá se, že plameny pece je stráví; avšak Ten, který přečišťuje, je vyvede jako zlato zprubované v ohni. Boží láska k Jeho dítkám v době jejich nejtěžší zkoušky je právě tak silná a něžná jako ve dnech, kdy se jim dařilo nejlépe. Je jim však zapotřebí, aby prošli ohnivou pecí. Jejich zemskost musí být strávena, aby v nich mohl být dokonale zrcadlen obraz Kristův.

Doba těžkostí a mučivé úzkosti, která je před námi, bude vyžadovat víru, která dovede snášet únavu, odklady a hlad - víru, která nezeslábne i přesto, že je tvrdě zkoušena. Všem je poskytnuta doba zkoušky, aby se připravili na onen čas. … Všichni, kdo se pevně chopí Božích zaslíbení, jak to učinil Jákob, a budou tak opravdoví a vytrvalí jako byl on, obstojí tak, jako uspěl on. (GC 620,621)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy