EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Mučedníci v posledních dnech

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Mučedníci v posledních dnech

„Vypovědíť vás ze škol, ano přijdeť čas, že všeliký, kdož vás mordovati bude, domnívati se bude, že tím Bohu slouží.“ (Jan 16,2)

Každý jednotlivec v našem světě se postaví pod jednu ze dvou korouhví. (IHP 48)

Tyto dvě armády budou odlišné a oddělené, a tato rozdílnost bude tak zřejmá, že mnozí, kteří budou přesvědčeni o pravdě, přejdou na stranu Božího lidu, který zachovává přikázání. Až bude mít začít toto velké dílo v boji, budou mnozí před závěrečnou krizí uvězněni, mnozí pro záchranu svého života uprchnou z měst a vesnic a mnozí se stanou mučedníky pro Krista, protože se postaví na obranu pravdy. (MS 6, 1889)

Nařízením vynucujícím papežské zřízení, jež bude porušovat Zákon Boží, se náš národ (Spojené státy) cele odloučí od spravedlnosti. …

Jako bylo přiblížení se římských vojsk pro učedníky znamením o nastávajícím zničení Jeruzaléma, tak může být toto odpadlictví znamením pro nás, že meze Boží trpělivosti je dosaženo, že míra nepravosti našeho národa je naplněna a že anděl milosrdenství se chystá odletět, aby se již nikdy nevrátil. Pak bude lid Boží uvržen do oněch scén utrpení a úzkosti, které proroci popsali jako čas Jákobova soužení. Volání pronásledovaných věrných stoupá k nebi. A jako krev Abelova volala ze země, jsou také hlasy volající k Bohu z hrobů mučedníků, z mořských hrobů, z horských jeskyní, z klášterních sklepení: „Až dokud, Pane svatý a pravý, nesoudíš a nemstíš krve naší nad těmi, kteříž přebývají na zemi?“ (Zj 6,10) (5T 451)

Když byla otevřena pátá pečeť, viděl prorok Jan ve vidění pod oltářem skupinu těch, kteří byli zmordováni pro Slovo Boží a svědectví Ježíše Krista. Poté následovaly scény popsané v 18. kapitole Zjevení, kdy ti, kteří jsou věrní a praví, jsou povoláni, aby vyšli z Babylona. (7BC 968)

Kristus obnoví život, který jim byl vzat, neboť On je Dárcem života a ozdobí spravedlivé nesmrtelným životem. (RH 7.12.1897)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy