EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Čas tříbení

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Čas tříbení

„A že rozmnožena bude nepravost, vychladne láska mnohých.“ (Mat 24,12; KJB)

Právě tehdy, kdy bude lid Boží zapečetěn na svých čelích - není to žádná pečeť či znamení, které lze vidět, ale upevnění v pravdě, rozumově i duchovně, aby se nepohnuli - právě tehdy, jakmile Boží lid bude zapečetěn a připraven pro tříbení, ono nastane. Ve skutečnosti již tříbení začalo. Na zemi jsou nyní soudy Boží, aby nás varovaly, abychom věděli, co přichází. (4BC 1141)

Rychle se blíží dny, kdy bude velká nejistota a zmatek. Satan, oděný do andělského roucha, bude svádět, by možné bylo, také i vyvolené. Budou mnozí bohové a mnozí páni. Bude vát kdejaký vítr učení. …

Bude nám vnucováno znamení šelmy. Těm, kteří se krok za krokem poddávají světským požadavkům a přizpůsobují se světským zvykům, nebude nijak zatěžko, aby raději ustoupili před silami, které na ně budou působit, než aby se vystavovali posměchu, urážkám, hrozícímu uvěznění a smrti. Zápas trvá mezi přikázáními Božími a přikázáními lidskými. V tomto čase bude v církvi odděleno zlato od strusky. Pravá zbožnost se bude jasně odlišovat od zdání pobožnosti a jejího falešného pozlátka. Mnohá hvězda, které jsme se obdivovali pro její třpyt, pak zajde v temnotě. Plevy budou jako mračno odváty větrem i z těch míst, kde nyní vidíme jen humno naplněné bohatou pšenicí. Všichni ti, kteří se okrašlují ozdobami svatyně, avšak nejsou oděni Kristovou spravedlností, se zjeví v hanbě své vlastní nahoty. (5T 80,81)

Avšak jsou lidé, kteří přijmou pravdu, a ti zaujmou místa uvolněná těmi, kteří se na pravdě urazili a opustili ji. …

Lidé opravdových křesťanských zásad zaujmou jejich místa a stanou se věrnými, důvěryhodnými hospodáři, aby obhájili slovo Boží v jeho pravém významu a v jeho prostotě. Pán bude pracovat tak, že nevěrní budou odděleni od pravých a věrných. … Řady nebudou umenšeny. Ti, kdo jsou pevní a věrní, zaplní uprázdněná místa, jež se uvolnila po těch, kteří se urazili a odpadli. (MS 97, 1898)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy