EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Bezbožní v době ran

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Bezbožní v době ran

„Aj, dnové jdou, dí Panovník Hospodin, že pošli hlad na zemi, ne hlad chleba, ani žízeň vody, ale slyšení slov Hospodinových, tak že toulati se budou od moře až k moři, a od půlnoci až na východ běhati, hledajíce slova Hospodinova, však nenajdou.“ (Am 8,11.12)

A když utichl sladký hlas milosrdenství, pojala bázeň a hrůza bezbožné. S hrozivou jasností vyslechli slova: „Příliš pozdě! Příliš pozdě!“ (EW 281)

Kristus (na kříži) cítil mnohé z toho, co pocítí hříšníci, když na ně budou vylévány koflíky Božího hněvu. Temná beznaděj jako příkrov smrti se stáhne na jejich vinné duše a uvědomí si v nejplnější míře hříšnost hříchu. (ST 15.2.1883)

Ti, kteří si nevážili Slova Božího, spěchali sem i tam, toulajíce se od moře k moři, od půlnoci na východ, hledajíce slova Hospodinova. Anděl pravil: „Oni je nenaleznou. Je to hlad na zemi; ne hlad chleba, nebo žízeň vody, ale slyšení slov Hospodinových. Co by všechno nedali za jediné slovo uznání od Boha! …

Mnozí bezbožní byli velmi rozzuřeni, jak trpěli následky ran. Byl to výjev strašlivého smrtelného zápasu. Rodiče hořce vyčítali svým dětem a děti svým rodičům, bratři svým sestrám a sestry svým bratřím. … Lidé se obrátili s krutou nenávistí proti svým kazatelům a vyčítali jim: „Vy jste nás nevarovali. Říkali jste nám, že celý svět má být obrácen a volali jste pokoj, pokoj, abyste utišili každou obavu, která povstala. Neřekli jste nám o této hodině; a ty, kteří nás před ní varovali, jste prohlašovali za fanatiky a zlé lidi, kteří nás zničí.“ Viděla jsem však, že kazatelé neunikli hněvu Božímu. Jejich utrpení bylo desetkrát větší než utrpení jejich lidu. (EW 281,282)

V době, kdy budou dopadat Boží soudy bez milosrdenství, ach, jak budou bezbožní závidět postavení těch, kdož přebývají „v skrýši Nejvyššího“ - ve stánku, ve kterém Pán ukrývá všechny, kteří Jej milují a jsou poslušni Jeho přikázáním! (dle Žalm 27,5) (3BC 1150)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy