EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Jako hořčičné zrno - COL 76

Kristova podobenství


Rejstřík - na začátek na začátek

Jako hořčičné zrno - COL 76

(Mat 13,31.32; Mar 4,30-32; Luk 13,18.19)

V zástupu, který naslouchal učení Pána Ježíše, bylo mnoho farizeů. S opovržením sledovali, jak málo posluchačů uznává Ježíše Krista za Mesiáše. Kladli si otázku, jak by tento skromný učitel mohl dopomoci Izraeli ke světovládě, jak by mohl založit království, když nemá bohatství, moc ani slávu? Kristus četl jejich myšlenky, a proto jim řekl:

"K čemu přirovnáme Boží království, nebo jakým podobenstvím je znázorníme?" (Mar 4,30). Mezi pozemskými vládami nebyla žádná, která by mohla posloužit jako přirovnání. Žádný společenský útvar mu nemohl poskytnout vhodné znázornění. Proto řekl: "Je jako hořčičné zrno: Když je zaseto do země, je menší než všechna semena na zemi; ale když je zaseto, vzejde, přerůstá všechny byliny a vyhání tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jejich stínu" (Mar 4,31.32). COL 77

Když semeno klíčí, rozvíjí se v něm vlastně život, který do něho vložil Bůh. Růst rostliny nezávisí na lidské moci. Podobné zásady platí i pro království Ježíše Krista. Je to nové stvoření. Zásady jeho rozvoje jsou pravým opakem zásad, jimiž se řídí pozemská království. Pozemské státy používají moc a násilí, udržují vládu silou zbraní. Zakladatel Božího království je však Kníže pokoje. Duch svatý představuje světská království symboly divokých šelem. Kristus je však "Boží Beránek, který snímá hříchy světa" (Jan 1,29). Jeho způsob vlády nepoužívá žádné násilí, aby znásilňoval svědomí. Židé očekávali, že Boží království bude založeno na stejných zásadách jako pozemské říše. Spravedlnost se snažili zajišťovat pouze vnějšími opatřeními, proto vymýšleli různé metody a plány. Kristus však vštěpuje zásadu. Zasévá do lidských srdcí pravdu a spravedlnost a tím maří blud a hřích.

Když Pán Ježíš vyprávěl toto podobenství, mohli posluchači všude kolem sebe pozorovat keře hořčice, které vystupovaly nad trávu a obilí a zvolna se pohybovaly ve větru. Po jejich větvích poskakovali ptáci a zpívali. A přece semeno, ze kterého vzešla tato obří rostlina, bylo to nejmenší ze všech semen. Nejprve vyrašil malý, slabý klíček, ale velké životní síly. Pak rostl a rozvíjel se, až dosáhl velkých rozměrů. Také království Ježíše Krista se na počátku zdálo ubohé a bezvýznamné. Ve srovnání s pozemskými královstvími vypadalo jako nejmenší. Vládci tohoto světa se vždy vysmívali Kristu, že si dělá právo být králem. A přece království evangelia v mocných pravdách, které svěřil svým následovníkům, vlastnilo božskou moc . Jak rychle se toto evangelium rozšířilo, jak dalekosáhlý má vliv! V době, kdy Pán Ježíš vyprávěl toto podobenství, představovalo jeho království jen několik málo galilejských venkovanů. COL 78 Farizeové vždy znovu a znovu uváděli jejich chudobu a nepatrný počet jako důvod, proč se lidé nemají připojovat k těmto prostým rybářům, kteří následovali Krista. Ale hořčičné semeno rostlo a rozšířilo své větve po celém světě. Až pominou všechna světská království, na kterých si lidé zakládali, království Ježíše Krista zůstane jako silná a dalekosáhlá moc.

Působení Boží milosti v lidském srdci je na počátku také nepatrné. Člověku je pověděno Boží slovo, jeho nitro osvítí paprsek světla, začne v něm působit jeho vliv a to je počátek nového života. Kdo může říct, jaký to bude mít účinek?

Podobenství o hořčičném zrnu neznázorňuje pouze celkový rozvoj Božího království, ale zároveň představuje jeho růst v jednotlivých obdobích. Pán Bůh má pro svou církev v každém pokolení zvláštní pravdu a zvláštní dílo. Pravda, která je ukryta před moudrými a opatrnými podle světa, je svěřena lidem, kteří jsou pokorní a důvěřují mu jako děti. Boží pravda vyžaduje sebeobětování. Musí zápasit a bojovat o vítězství. Zpočátku má jen málo zastánců. Staví se proti ní a pohrdají ní mocní tohoto světa i církev, která přijímá způsoby světa. Pohleďte na Jana Křtitele, předchůdce Ježíše Krista, který jako jediný vystoupil, aby káral pýchu a formalismus židovského národa. Pohleďte na první hlasatele evangelia v Evropě. Když Pavel a Sílas, výrobci stanů, nastupovali v Troadě se svými společníky na loď, která plula do Filipis, vypadalo jejich poslání těžké a bez vyhlídek na úspěch. Pohleďte na apoštola Pavla, který jako stařec v řetězech kázal Krista v pevnosti Cézarů. Pohleďte na malé skupinky otroků a zemědělců, kteří bojovali proti pohanství římského impéria. Pohleďte na Martina Luthera, který se postavil proti mocné církvi, tehdejšímu vrcholu světské moudrosti. Pohleďte, jak pevně stál na straně Božího slova proti císaři i papeži a prohlásil: "Zde stojím a nemohu jinak. Bůh mi pomáhej." COL 79 Pohleďte na Johna Wesleye, který kázal o Kristu a jeho spravedlnosti v prostředí formalismu, smyslnosti a nevěry. Pohleďte na něj jako na člověka, kterému ležela na srdci bída pohanského světa a který toužil nést jim poselství o lásce Ježíše Krista a zamysleme se nad odpovědí církevního hodnostáře: "Jen klidně seďte, mladý muži, až bude Bůh chtít obrátit pohany, učiní to bez vaší nebo mé pomoci."

Velcí náboženští vůdcové naší doby vychvalují a stavějí pomníky těm, kdo před staletími zasévali semeno Boží pravdy. Neodvracejí se však mnozí z nich od tohoto díla a nepošlapávají výhonky, které dnes vyrůstají ze zasetého semene? I dnes zaznívá staré volání: "My víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, o tomhle (Kristu v hlasatelích, které vyslal) však nevíme, odkud je" (Jan 9,29). Podobně jako dříve, nenacházíme ani dnes zvláštní pravdy pro naši dobu u církevních autorit, ale u mužů a žen, jejichž víru v Boží slovo nenarušilo příliš velké vzdělání ani moudrost světa.

"Pohleďte, bratři, koho si Bůh povolává: není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu ani mnoho mocných, ani mnoho urozených, ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil silné; neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic" (1Kor 1,26-28). "Aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží" (1Kor 2,5).

Podobenství o hořčičném zrnu se má konečně a vítězně naplnit v poslední generaci lidstva. Z nepatrného semene vyroste strom. Poslední varování a poselství o milosti zazní "všem obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku a národu" (Zjev 14,6), "aby z pohanů si Bůh povolal svůj lid" (Skut 15,14), "a země bude ozářena Boží slávou".

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy