EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Hledání pokladu

Kristova podobenství


Rejstřík - na začátek na začátek

Hledání pokladu

Boží slovo má být předmětem našeho studia. Své děti máme vychovávat v pravdách v něm obsažených. Je to nevyčerpatelný poklad. Lidé ho většinou nenacházejí, protože ho nehledají tak dlouho, až by se ho zmocnili. Mnozí jsou spokojeni s pouhými domněnkami o pravdě, spokojují se s povrchním hledáním a jsou přesvědčeni, že znají všechno podstatné. COL 110 Přijímají výroky druhých jako pravdu, protože jsou příliš leniví, než aby ji sami opravdově a pilně hledali, jak to Písmo znázorňuje vykopáváním skrytého pokladu. Lidské výmysly jsou nejen nespolehlivé, ale mohou být i nebezpečné, protože na místo Boha stavějí člověka. Výroky lidí stavějí tam, kde má zaznívat: "Takto praví Pán."

Kristus je pravda. Jeho slova jsou pravda a mají hlubší význam, než se zdá při povrchním pohledu. Všechny Kristovy výroky mají hodnotu, která zdaleka převyšuje jejich neokázalý zevnějšek. Cenu těchto výroků pozná člověk, do jehož mysli Duch svatý vlil nový život. Rozpozná jedinečné drahokamy pravdy, i když mohou být skryté jako poklady.

Lidské teorie a spekulace nikdy nevedou k pochopení Božího slova. Lidé vzdělaní ve filozofii se domnívají, že pouze jejich výklady mohou jiným otevřít poklad poznání a zabránit pronikání falešných nauk do církve. Avšak právě tyto výklady zavádějí do církve falešné teorie a kacířství. Někteří lidé vynakládají velké úsilí, aby objasnili ta místa v Bibli, která považují za nejasná a spletitá. Svým úsilím však velmi často ještě více zatemní to, co se pokoušeli objasnit.

Kněží a farizeové si mysleli, že konají velké dílo, když jako učitelé hlásají své vlastní výklady Božího slova. Kristus jim však řekl: "Neznáte Písma ani moc Boží" (Mar 12,24). Obvinil je, že "to, co učí, jsou lidské příkazy" (Mar 7,7). I když byli učiteli Božích výpovědí, i když se lid domníval, že rozumějí Slovu Božímu, přece nebyli činitelé slova. Satan je zaslepil, takže nemohli poznat pravý smysl Písma.

Podobně jednají mnozí lidé i dnes. Mnohé církve se dopouštějí téhož hříchu. Hrozí nebezpečí, velké nebezpečí, že stejné chyby jako židovští učitelé se dnes dopustí lidé, které ostatní považují za moudré. COL 111 Nesprávným výkladem Božího slova a falešným pojetím pravdy přivádějí posluchače do zmatku a zahalují je tmou.

Nemusíme číst Bibli při blikavém světle tradice nebo lidských dohadů. Vysvětlovat Písmo lidskými tradicemi a fantazií je totéž, jako kdybychom se pokoušeli přidat slunci světla nějakou pochodní. Boží slovo nepotřebuje blikavé světlo pochodní, aby se ukázala jeho velkolepost. Vždyť Bible je světlo samo o sobě - zjevuje Boží slávu. Ve srovnání s ním pobledne každé jiné světlo.

Musíme však Bibli opravdově studovat a vážně zkoumat. Jasné poznání pravdy není nikdy výsledkem lenosti. Ani prospěch v časných věcech nezískáme bez opravdového, trpělivého a vytrvalého úsilí. Chce-li někdo dosáhnout úspěchu v práci, musí mít pevnou vůli k jejímu vykonání a víru, že se dostaví výsledky. Podobně nemůžeme očekávat, že získáme duchovní poznání bez opravdové námahy. Kdo chce najít poklad pravdy, musí kopat a hledat právě tak, jako kope horník, aby vytěžil poklad ukrytý v zemi. Polovičatá práce konaná bez zájmu není nic platná. Je nezbytné, aby staří i mladí slovo Boží nejen četli, ale opravdově a celým srdcem ho studovali a hledali pravdu jako skrytý poklad. Kdo tak jedná, získá odplatu, neboť Kristus dá nový život jeho duchovním schopnostem.

Naše spasení závisí na poznání pravdy obsažené v Písmě svatém. Je vůlí Boží, abychom toto poznání dosáhli. Zkoumejte, ó zkoumejte drahocennou Bibli s hladovějícím srdcem! Prohledávejte slovo Boží jako horník prozkoumává zemi, aby našel žíly zlata. Nevzdávejte vaše studium, dokud nezjistíte, jaký máte vztah k Bohu a jaká je Jeho vůle s vámi. Ježíš Kristus prohlásil: "A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním" (Jan 14,13.14). COL 112

Zbožní a nadaní lidé někdy postřehnou věčné hodnoty, často jim však nerozumějí, protože jim viditelné věci zatemňují slávu věcí neviditelných. Kdo chce úspěšně hledat skrytý poklad, musí mít vyšší cíle než jen věci tohoto světa. Hledání pokladu musí zasvětit všechnu svou lásku a schopnosti.

Neposlušnost uzavřela již mnoha lidem dveře poznání, které mohli získat z Písma. Pochopit, to znamená být poslušen Božím příkazům. Bibli nemůžeme přizpůsobovat lidským předsudkům a podezíravosti. Mohou jí porozumět jen ti lidé, kteří pokorně hledají pravdu, aby jí mohli být poslušni.

Ptáš se: Co mám dělat, abych byl spasen? Než začneš studovat Bibli, odlož své představy, své zděděné i vypěstované domněnky. Zkoumáš-li Písmo jen proto, abys v něm našel potvrzení svých názorů, nikdy nepoznáš pravdu. Čti Písmo, abys poznal, co říká Pán. Jestliže se při studiu Bible přesvědčíš, že tvé hýčkané názory nesouhlasí s pravdou, nevykládej pravdu takovým převráceným způsobem, aby odpovídala tvému přesvědčení, ale přijmi světlo, které ti Pán ukázal. Otevři svou mysl i srdce, abys mohl poznat úžasné věci ze slova Božího.

Víra v Krista jako ve Vykupitele světa vyžaduje uznání osvíceného rozumu, který je ovládán srdcem, jež umí rozeznat a ocenit nebeský poklad. Takovou víru nemůžeme oddělit od pokání a přeměny povahy. Věřit znamená nalézt a přijmout poklad evangelia se všemi povinnostmi, které ukládá.

„Nenarodí-li se člověk znovu, nemůže spatřit království Boží " (Jan 3,3). Může leccos usuzovat, může si leccos představovat, ale bez pohledu víry nemůže poklad spatřit. Kristus obětoval svůj život, aby nám zajistil poklad nesrovnatelné ceny. COL 113 Avšak bez znovuzrození z víry v Jeho krev nedosáhne odpuštění hříchů a nezíská věčný poklad žádná hynoucí duše.

Potřebujeme osvícení Duchem svatým, abychom mohli rozpoznat pravdy Božího slova. Krásy přírody můžeme pozorovat jen, když je ozáří slunce svým světlem a zažene tmu. Ani poklady Božího slova nemůžeme ocenit, pokud je neozáří jasné paprsky Slunce spravedlnosti.

Bůh ze své lásky poslal Ducha svatého, aby zjevoval Boží pravdy každému člověku, který bezvýhradně věří Kristu. Jeho mocí zásadní pravdy, na nichž závisí spasení člověka, jsou vtisknuty do mysli a cesta života je představena tak jasně, že na ní nikdo nemusí bloudit. Kdykoli studujeme Bibli, měli bychom se modlit, aby nám Boží svatý Duch osvítil čtené slovo a tak abychom mohli poznat a ocenit poklady Písma.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy