EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Obchodování s alkoholickými nápoji a jeho zákaz (MH 337 - 348)

Cesta ke zdraví


Rejstřík - na začátek na začátek

Obchodování s alkoholickými nápoji a jeho zákaz (MH 337 - 348)

MH 337 „Běda, kdo staví svůj dům nespravedlností a své pokojíky ... bezprávím... Kdo říká: `Vystavím si rozměrný dům s prostornými pokojíky..., prorazím si v něm okna, obložím jej cedrem a natřu rudkou.' Zda proto budeš králem, když se budeš naparovat v cedroví? ... Tvé oči a tvé srdce nezajímá nic než vlastní zisk, prolévání nevinné krve, páchání útisku a křivd.“ (Jr 22,13-17)

Činnost obchodníka s alkoholickými nápoji

Takto Bible líčí dílo výrobců a prodavačů alkoholických nápojů. Jejich činnost je vlastně loupeží. Za peníze, které přijímají, neposkytují rovnocennou protihodnotu. Každá koruna, kterou přidají ke svým ziskům, přináší neštěstí tomu, kdo ji utratil.

Bůh štědře udělil lidem svá požehnání. Jak málo by toho svět věděl o chudobě a nouzi, kdyby byly Boží dary užívány moudře! Lidská bezbožnost však mění Boží požehnání v neštěstí. Touha po zisku a neodolatelná chuť způsobují, že některé plodiny a ovoce dané k naší obživě jsou proměňovány v jedy, které přinášejí bídu a zkázu.

MH 338 Každý rok jsou zkonzumovány miliony a miliony litrů alkoholických nápojů. Za miliony a miliony korun se nakupuje bída, chudoba, nemoci, ponížení, zotročení, zločin a smrt. V zájmu svého zisku prodává obchodník s alkoholickými nápoji svým obětem to, co kazí a ničí mysl i tělo. Přivádí rodinu alkoholika do bídy a neštěstí.

Ani smrtí alkoholika nekončí vydírání obchodníka s lihovinami. Olupuje vdovu a dohání děti k žebrání. Neváhá obrat strádající rodinu o nejnutnější životní potřeby, jen aby dostal zaplaceno za pití, které dodal manželovi a otci. Pláč trpících dětí a slzy zoufalé matky ho dokážou leda popudit. Co je mu po tom, že tato ožebračená rodina hladoví? Co je mu po tom, že jsou dohnáni k zoufalství a propadají zkáze? Bohatne z žebráckého výdělku těch, které přivádí do záhuby.

Nevěstince, noční bary, soudní síně, věznice, útulky pro bezdomovce, psychiatrické léčebny a nemocnice jsou plné proto, že se o to do značné míry přičinil obchodník s alkoholickými nápoji. Stejně jako tajuplný Babylon z Apokalypsy zotročuje lidi. Za obchodníkem s lihovinami stojí ďábel, který chce zničit člověka. Používá každé lsti, která se dá vymyslet, aby dostal lidi pod svou moc. Jeho sítě jsou nastraženy všude - ve městech i na venkově, ve vlacích, na lodích, v obchodech, v zábavních podnicích, v nemocnicích a dokonce i při vysluhování Večeře Páně v církvích. Nezapomíná na nic, co by mohlo vzbudit nebo posílit touhu po alkoholických nápojích. Téměř na každém rohu stojí hospoda, která zářícími světly, pohostinstvím a dobrou náladou zve dovnitř pracujícího člověka, bohatého zahaleče i naivní mladé lidi.

V různých soukromých restauracích a exkluzivních zábavních podnicích popíjejí dámy oblíbené nápoje s lákavým názvem, které jsou však ve skutečnosti opojné. Nemocným a vyčerpaným lidem se velice doporučují žaludeční kapky, které obsahují hodně alkoholu.

MH 339 Alkohol se přidává také do bonbonů, aby se vzbudila chuť na něj už v malých dětech. Takové bonbony se prodávají v obchodech. Nabídkou těchto sladkostí láká obchodník s alkoholickými nápoji děti do svých podniků.

Den za dnem, měsíc za měsícem, rok za rokem toto dílo pokračuje. Otcové, manželé a bratři, opora, naděje a pýcha národa, nepřestávají vcházet do míst, odkud se vracejí zubožení a zničení.

Ještě strašnější však je, že toto neštěstí zasahuje samo srdce rodiny. Stále více žen podléhá návyku na alkohol. V mnoha domácnostech jsou malé děti, a to i nevinná, bezmocná nemluvňata, každodenně ohrožována nedbalostí, týráním a nemravností opilých matek. Synové a dcery vyrůstají ve stínu tohoto hrozného zla. Mají jiné vyhlídky do budoucna, než že klesnou ještě hlouběji než jejich rodiče?

Z takzvaných křesťanských zemí se kletba alkoholu dostává do krajin pohanských. Ubozí, nevědomí lidé se učí pít lihoviny. I mezi „pohany“ se najdou inteligentní lidé, kteří v alkoholu vidí smrtelný jed a protestují proti jeho zavádění. Marně se však snaží chránit své země před jeho ničivými účinky. Civilizované národy vnucují „pohanským“ národům tabák, lihoviny a opium. Neovládané vášně povzbuzené pitím morálně rozkládají primitivního člověka ještě více, než tomu bylo předtím. Je téměř beznadějné vysílat do těchto zemí misionáře.

Stykem s národy, které je měly seznámit s Bohem, jsou pohané sváděni k neřestem, které jsou příčinou zkázy celých kmenů a ras. A proto jsou na některých místech země obyvatelé civilizovaných národů tak nenáviděni.

Odpovědnost církve

MH 340 Obchod s alkoholickými nápoji je světovou "velmocí". Má na své straně spojenou sílu peněz, návyku a chuti. Jeho moc je pociťována i v církvích. Lidé, kteří přímo nebo nepřímo vydělávají na obchodu s lihovinami, jsou řádnými členy církví. Mnozí z nich štědře dávají na dobročinné účely. Jejich příspěvky pomáhají církvím podnikat akce a zaměstnávat kazatele. Omlouvají se tím, že poukazují na moc peněz. Církve, které přijímají takové členy, fakticky podporují obchod s alkoholickými nápoji. Kazatel pak často nemá dost odvahy pevně se postavit za pravdu. Neukáže členům svého sboru, co Bůh řekl o činnosti obchodníka s alkoholickými nápoji. Kdyby mluvil otevřeně, pohoršil by tím členy sboru a ztratil by svou popularitu a plat.

Avšak nad soudem církve je soud Boží. Ten, který řekl prvnímu vrahovi: "Prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země" (Gn 4,10), nepřijme pro sebe dary člověka, který se zabývá obchodem s alkoholickými nápoji. Vzplane hněvem proti těm, kdo se pokoušejí přikrýt svou vinu pláštíkem štědrosti. Jejich peníze jsou potřísněny krví. Lpí na nich kletba.

MH 341 „K čemu je mi množství vašich obětních hodů, praví Hospodin...
Že se mi chodíte ukazovat!
Kdo po vás chce, abyste šlapali má nádvoří? Nepřinášejte už šalebné obětní dary. ...
Když rozprostíráte své dlaně, zakrývám si před vámi oči.
Ať se modlíte sebevíc, neslyším. Vaše ruce jsou celé od krve. " (Iz 1.11-15)

Alkoholik je schopen dělat lepší věci. Byly mu svěřeny schopnosti, jimiž má uctívat Boha a být požehnáním pro svět. Jeho bližní však na něj nastražili past a zbohatli na úkor jeho ponížení. Sami si žijí v přepychu, zatímco tyto jejich ubohé oběti, které okradli, žijí v bídě a zkáze. Bůh však požene k odpovědnosti každého, kdo přispěl k záhubě alkoholika. Vládce nebes má na zřeteli prvotní příčinu i konečný důsledek opilství. Ten, který pečuje o vrabce a odívá polní trávu, nenechá bez povšimnutí ty, kdo byli stvořeni k jeho obrazu a vykoupeni jeho krví. Vyslyší jejich volání. Bůh zaznamenává všechnu špatnost, která vede ke zločinu a bídě.

Svět a církev mohou uznávat člověka, který získává majetek za cenu ponížení druhých lidí. Mohou se usmívat na toho, kdo svádí lidi krok za krokem na cestu hanby a ponížení. Avšak Bůh to všechno zaznamenává a spravedlivě soudí. Člověka, který prodává alkoholické nápoje, svět možná označuje za dobrého obchodníka. Pán však říká: "Běda mu." Bude obviněn z toho, že obchodováním s lihovinami vnesl do světa beznaděj, bídu a utrpení. Bude se muset odpovídat za chudobu a zoufalství matek a dětí, které měly nouzi o jídlo, šaty a přístřeší a které přišly o radost a naději. Bude se muset zodpovídat za lidi, kteří jeho přičiněním umírají nesmířeni s Bohem. MH 342 I ti, kdo podporují obchodníka s alkoholickými nápoji v jeho činnosti, mají podíl na jeho vině. Jim Bůh říká: "Vaše ruce jsou celé od krve."

Licenční zákony

Mnozí obhajují udělování licencí k obchodování s lihovinami jako snahu omezit zlo alkoholizmu. Povolováním koncesí se však obchod s alkoholickými nápoji dostává pod ochranu zákona. Vláda tím schvaluje jeho existenci, a tak podporuje zlo, které chce podle svého tvrzení omezit. Pod ochranou licenčních zákonů se po celé zemi budují pivovary, lihovary a vinařské závody a obchodníci s alkoholickými nápoji nabízejí své zboží až u našich dveří.

Často se zakazuje prodávat alkoholické nápoje člověku, který je opilý nebo o němž je známo, že je notorický alkoholik. Z mladých lidí se však neustále vychovávají alkoholici. Na vzbuzení chuti na alkohol u mladých lidí závisí sama existence tohoto obchodu. Mladí lidé jsou krok za krokem vedeni k tomu, aby v nich zakořenil návyk na alkohol a aby se u nich probudila touha, která žádá ukojení za každou cenu. Méně škodlivé by bylo poskytovat alkohol notorickému alkoholikovi, o jehož záhubě je ve většině případů již rozhodnuto, než připustit, aby byla do zkázy způsobené tímto hrozným zlozvykem lákána naše mládež.

Udělováním licencí k obchodování s lihovinami jsou opilci, kteří se snaží o nápravu, stále uváděni do pokušení. Zakládají se protialkoholické léčebny, které mohou pomoci obětem nestřídmosti překonat jejich návyk. To je ušlechtilé dílo. Pokud však bude obchod s alkoholickými nápoji schválen zákonem, budou mít notoričtí alkoholici jen malý prospěch z protialkoholického léčení. Nemohou totiž zůstat v léčebně navždy. Budou muset znovu zaujmout své místo ve společnosti. MH 343 Touha po alkoholickém nápoji je jen potlačena, nikoliv zcela vymazána. Proto když přijde pokušení - a to číhá na každém kroku -, velice často propadnou znovu zhoubnému návyku.

Člověk, který chová nějaké nebezpečné zvíře, zná jeho vlastnosti, a přitom na něj nedohlédne, je podle zákonů země odpovědný za škody, které zvíře může způsobit. V zákonech, které byly dány Izraeli, Hospodin nařídil, že když zvíře, o němž se ví, že je nebezpečné, způsobí smrt člověka, musí jeho majitel za svou nedbalost nebo zlý úmysl zaplatit svým životem. Podle téže zásady by měla být vláda, která uděluje licence na prodej lihovin, odpovědna za důsledky pití alkoholických nápojů. A je-li zločinem hodným smrti dát volnost divokému zvířeti, oč větším zločinem je schvalování obchodu s lihovinami!

Licence jsou udělovány proto, že přinášejí zisk státní pokladně. Jaký však je to zisk v porovnání s nesmírnými výdaji, které stojí státní pokladnu zločinci, duševně nemocní a žebráci, kteří jsou důsledkem obchodu s lihovinami! Člověk spáchá pod vlivem alkoholu nějaký zločin. MH 344 Je předveden před soud. A ti, kdo uzákonili obchod s lihovinami, jsou nuceni se zabývat dopadem svého vlastního díla. Schválili prodej nápojů, které udělají z duševně zdravého člověka zločince. A pak musí poslat takového člověka do vězení nebo na šibenici, zatímco jeho žena a děti zůstanou často bez prostředků, na obtíž společnosti, v níž žijí.

Vezmeme-li v úvahu jen finanční stránku otázky, je velkou pošetilostí dovolovat takový obchod. Jaký příjem však může vyvážit ztrátu rozumových schopností člověka, znetvoření Božího obrazu v něm a škody na dětech, které byly vehnány do bídy a ponížení a které jsou odsouzeny k tomu, aby na své děti přenášely špatné sklony svých otců-alkoholiků?

Zákaz výroby, prodeje a dovozu alkoholických nápojů

Člověk, který si vytvořil návyk na pití alkoholických nápojů, je v zoufalé situaci. Činnost jeho mozku je ochromena a vůle oslabena. Vlastní silou nemůže ovládnout svou závislost. Nelze ho logickými argumenty přimět nebo přesvědčit, aby si něco odepřel. Notorický alkoholik, který se rozhodl zanechat pití, je znovu a znovu sváděn k tomu, aby se chopil své skleničky. S první kapkou opojného nápoje je zapomenuto každé správné rozhodnutí a potlačen každý zbytek vůle. Jeden doušek alkoholického nápoje stačí, aby člověk přestal uvažovat o následcích. Už nemyslí na ženu, která čeká doma se zlomeným srdcem. Zhýralý otec se už nestará o to, že jeho děti jsou hladové a nahé. Legalizováním obchodu s alkoholickými nápoji zákon schvaluje tento pád člověka a odmítá zastavit obchodování, které plní svět zlem.

Musí to tak zůstat navždy? Budou muset lidé stále bojovat za vítězství v prostředí, kde jsou před nimi dokořán otevřeny dveře pokušení? Musí kletba alkoholizmu navždy lpět jako mor na civilizovaném světě? Musí každoročně ničit jako nenasytný oheň tisíce a tisíce šťastných rodin? Když ztroskotá loď v dohledu břehu, lidé nepřihlížejí nečinně. MH 345 Riskují své životy ve snaze zachránit muže a ženy před hrobem ve vlnách. Čím více bychom se měli snažit zachránit je před osudem alkoholika!

Činnost obchodníka s alkoholickými nápoji neohrožuje jen alkoholika a jeho rodinu. Hlavním zlem, které tento obchod uvaluje na lidskou společnost, není ani daňové břemeno. Všichni jsme navzájem spleteni do pavučiny lidství. Zlo, které zachvátí jednu část velké lidské rodiny, ohrožuje všechny.

Mnozí lidé, kteří z touhy po zisku nebo z pohodlnosti nechtěli mít nic společného s omezením obchodu s alkoholickými nápoji, příliš pozdě zjistili, že tento obchod se týká i jich. Viděli přicházet své děti domů opilé a zničené. Nezákonnost vyúsťuje ve výtržnosti. Je ohrožen majetek. Život přestává být bezpečný. Množí se neštěstí na moři i na zemi. Nemoci, které mají svůj původ v ubohých, špinavých chudinských čtvrtích, se šíří do přepychových domů. Neřestmi, kterým propadly děti opilců a zločinců, se infikují synové a dcery z dobrých a vzdělaných rodin.

Není člověka, jehož zájmy by obchod s alkoholickými nápoji neohrožoval. Není člověka, který by se v zájmu své vlastní bezpečnosti neměl zasadit za jeho zlikvidování.

Ze všech úřadů, které mají co dělat se světskými záležitostmi, by především zákonodárné sbory a soudy měly být prosty kletby alkoholizmu. Guvernéři, senátoři, poslanci a soudci, muži, kteří vydávají zákony země a dohlížejí na ně, muži, kteří mají ve svých rukou životy, dobrou pověst a majetky svých bližních, by měli být naprostými abstinenty. Jen tak mohou mít jasnou mysl a mohou rozeznat, co je správné a co je špatné. Jen tak mohou být pevní v zásadách, moudří při vykonávání spravedlnosti a laskaví. Jak je tomu však ve skutečnosti? Mnoho z těchto mužů má mysl zatemněnou alkoholem a jejich smysl pro dobro a zlo je opojným nápojem zmaten. Bylo vydáno mnoho nesprávných zákonů. MH 346 Mnoho nevinných lidí bylo odsouzeno k smrti pro nespravedlnost podnapilých zákonodárců, svědků, porotců, advokátů a dokonce i soudců. Mnoho je "zdatných v pití vína", "mužů udatných v míchání opojných nápojů", "těch, kdo za úplatek ospravedlňují svévolníka a spravedlivým upírají spravedlnost". O takových Bůh říká:

"Běda jim...
Jako jazyky ohně stravují strniště a suchá tráva mizí v plamenech,
tak ztrouchniví jejich kořen
a jejich květ odlétne jako prach,
neboť odvrhli zákon Hospodina zástupů a řečí Svatého, Boha Izraele, pohrdli.“ (Iz 5,22-24)

Boží čest, stabilita národa a blaho obyvatel, rodin a jednotlivců vyžadují, aby bylo lidem zřetelně představeno a objasněno zlo alkoholizmu. Brzy uvidíme následky tohoto hrozného zla, které nyní ještě není vidět. Kdo vyvine rozhodné úsilí, aby bylo zastaveno toto dílo zkázy? Zatím tento zápas sotva začal. Vytvořme jednotnou frontu k zastavení prodeje alkoholických nápojů, které z lidí dělají výtržníky. Objasňujme nebezpečí, které pochází z obchodu s lihovinami. Tak se vytvoří veřejné mínění, které bude požadovat jeho zákaz. Dejme lidem propadlým alkoholu příležitost, aby se vymanili ze svého otroctví. Ať národ pozvedne hlas a vyžádá si od svých zákonodárců, aby učinili konec tomuto neblaze proslulému obchodu.

"Vysvoboď ty, kdo jsou vlečeni na smrt;
což se neujmeš těch, kdo se potácejí na popravu? Řekneš-li: 'My jsme to nevěděli',
což ten, který zpytuje nitro, tomu nerozumí? Ten, který chrání tvůj život, to neví?"
(Př 24, I I. I2)
"Co řekneš, když tě navštíví (trestem)?" (Jr I3,2I )

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy