EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Dítě (MH 379 - 387)

Cesta ke zdraví


Rejstřík - na začátek na začátek

Dítě (MH 379 - 387)

MH 379 Rada, kterou dal anděl Samsonovým rodičům, se týkala nejen zvyků matky, ale i výchovy dítěte. Nestačilo, aby se malému Samsonovi, který měl později vysvobodit Izrael, dostalo dobrého dědictví při narození. Bylo zapotřebí i řádné výchovy. Od útlého dětství si měl zvykat na přísnou střídmost.

Podobná rada se týkala i Jana Křtitele. Před narozením dítěte poslalo nebe otci toto poselství:

"Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození. Bude veliký před Pánem, víno a opojný nápoj nebude pít, už od mateřského klína bude naplněn Duchem svatým." (L 1,14.15)

Spasitel prohlásil, že v nebeském seznamu ušlechtilých mužů není většího člověka nad Jana Křtitele. Dílo, které měl Jan Křtitel vykonat, vyžadovalo nejen tělesnou sílu a vytrvalost, ale také nejvyšší rozumové a duševní kvality. Správná tělesná výchova jako příprava na toto dílo byla tak důležitá, že byl vyslán nejvyšší anděl v nebi s poselstvím, které obsahovalo poučení pro rodiče tohoto dítěte.

MH 380 Příkazy dané ohledně hebrejských dětí nás učí, že nesmí být zanedbáno nic, co má vliv na tělesné blaho dítěte. Nic není nepodstatné. Každý vliv, který se týká tělesného zdraví, má vztah k rozumu a povaze.

Důležitost rané výchovy dětí nemůže být nikdy dostatečně zdůrazněna. Vštípená poučení a návyky vytvořené v kojeneckém věku a během dětství mají pro tvorbu povahy a životního zaměření větší význam než všechna poučení a výchova v pozdějších letech.

Je třeba, aby si to rodiče uvědomili. Měli by rozumět zásadám, kterými se řídí péče o děti a jejich výchova. Měli by být schopni vychovávat z nich tělesně, duševně a morálně zdravé jedince. Rodiče by měli znát přírodní zákony. Měli by se dobře seznámit s lidským tělem. Měli by porozumět funkci různých orgánů, jejich vzájemným vztahům a závislosti. Měli by poznat vztah duševních sil k tělesným a podmínky nutné k jejich celkové zdravé činnosti. Vzít na sebe rodičovskou odpovědnost bez takové přípravy je hřích.

Velmi malá pozornost se věnuje příčinám, které způsobují úmrtnost, nemoci a degeneraci, které se dnes vyskytují i v nejpokrokovějších a nejbohatších zemích. Stav lidstva se zhoršuje. Více než jedna třetina narozených umírá v dětství.* Z těch, kdo dosáhli dospělosti, trpí převážná většina nemocemi různého druhu a jen málo lidí dosahuje hranic lidského života.

Většině špatností, které přinášejí lidstvu bídu a zkázu, lze zabránit. Do značné míry je to právě v rukou rodičů, jak jim předejít. Malé děti nezabíjí "tajuplná prozřetelnost". Bůh si nepřeje jejich smrt. Svěřuje je rodičům, aby je vychovali k užitečnému životu zde na zemi a pro věčný život. MH 381 Kdyby otcové a matky dělali, co je v jejich silách, aby dali dětem dobrý dědičný základ, a pak se správným vedením snažili napravit případné vrozené nedostatky, jakou změnu k lepšímu by svět mohl zažít!

Péče o malé děti

Čím klidnější a prostší je život dítěte, tím příznivější bude jeho tělesný a duševní vývoj. Maminka by se měla vždy snažit ovládat se a zachovat klid a vyrovnanost. Mnohé děti jsou krajně citlivé na nervové vzruchy a maminčino laskavé a neuspěchané jednání má uklidňující vliv, který působí na dítě velmi blahodárně.

Nemluvňata potřebují teplo. Je však vážnou chybou ponechávat je v přetopených místnostech, kde je většinou nedostatek čerstvého vzduchu. Zvyk přikrývat dítěti obličej, když spí, je škodlivý, protože brání volnému dýchání.

Dítě má být uchráněno všech vlivů, které by mohly oslabit nebo otrávit organizmus. Je nutné dbát co nejpřísněji na to, aby všechno kolem něho bylo krásné a čisté. Je třeba chránit maličké před náhlými nebo příliš pronikavými změnami teploty. Na druhé straně je však třeba zajistit, aby ve dne v noci, během spánku i při hraní dýchalo čistý, posilující vzduch.

* Údaj o dětské úmrtnosti byl správný v roce 1905, kdy byl použit. Moderní medicína a řádná péče o dítě dětskou úmrtnost podstatně snížily. - Poznámka překladatele.

Oblečení dítěte

Při přípravě dětského prádélka by se mělo dbát na to, aby bylo vhodné, pohodlné a zdravotně nezávadné. Tomu musíme dát přednost před módou nebo touhou vzbudit obdiv. Maminka by neměla trávit čas vyšíváním a okrašlováním prádélka a přepínat se tak zbytečnou prací na úkor svého zdraví a zdraví svého dítěte. Neměla by sedět hodiny a dny nad šitím, které velice unavuje oči a napíná nervy, a to v době, kdy potřebuje odpočinek a vhodný pohyb. Měla by si uvědomit, že je povinna šetřit své síly, aby mohla vyhovět požadavkům, které na ni budou kladeny.

MH 382 Dětské oblečení musí být teplé a pohodlné a musí chránit. Tím se odstraní jedna z hlavních příčin podrážděnosti a neklidu dítěte. Maličký bude zdravější a maminka brzy pozná, že péče o dítě tak nezatěžuje její síly a nezabírá tolik jejího času.

Těsné oblečení brání činnosti srdce a plic. Proto by se nemělo používat. Žádná část těla by nikdy neměla být škrcena oděvem, který stlačuje některý tělesný orgán nebo omezuje svobodu pohybu. Oblečení všech dětí by mělo být natolik volné, aby dovolovalo naprosto nerušené dýchání. Mělo by být ušito tak, aby jeho tíhu nesla ramena.

V některých zemích je stále zvykem nechávat ručičky a nožičky děťátek nahé. Tento zvyk je nutno co nejostřeji odsoudit. Údy, které jsou daleko od středu krevního oběhu, vyžadují větší ochranu než ostatní části těla. Tepny, které dodávají krev končetinám, jsou dostatečně široké, takže jimi prochází potřebné množství krve, která tělo zahřívá a vyživuje. Nejsou-li však končetiny chráněny nebo jsou-li oděny nedostatečně, tepny a žíly se stáhnou, citlivé části těla se ochladí a krevní oběh se zpomalí.

Jak dítě roste, je třeba všestranně umožnit všem přírodním silám, aby zdokonalovaly jeho tělesnou konstrukci. Nejsou-li ruce a nohy dostatečně chráněny, nemohou děti, zvláště pak dívky, vycházet z domova, leda za teplého počasí. Tak jsou z obav před nachlazením drženy doma. Jsou-li děti oblečeny dobře, prospěje jim, budou-li se v létě i v zimě hojně pohybovat venku pod širým nebem.

MH 383 Maminky, které chtějí, aby jejich synové a dcery měli pevné zdraví, by je měly vhodně oblékat a měly by je nabádat, aby se za každého přijatelného počasí pohybovaly co nejvíce venku. To vyžaduje, abychom se zbavili pout zvyklostí a abychom při oblékání a výchově dětí mysleli na jejich zdraví. Výsledek pak bohatě odplatí naše úsilí.

Dětská strava

Nejvhodnější strava pro malé dítě je ta, kterou poskytuje příroda. O takovou výživu by dítě nemělo být zbytečně připravováno. Je kruté, snaží-li se maminka pro své pohodlí nebo kvůli společenskému vyžití zříci se krásné povinnosti kojit své maličké.

Matka, která připustí, aby její dítě kojila jiná žena, by měla dobře uvážit, jaký to může mít následek. Kojná vtiskne ve větší či menší míře kojenému dítěti svou náladu a povahu.

Význam výchovy dětí k správným návykům v jídle lze těžko docenit. Děti by se měly naučit, že jedí proto, aby žily, a že nežijí proto, aby jedly. Výchova by měla začít již u kojence v náručí matky. Dítě by mělo dostávat potravu pouze v pravidelných intervalech, a jak roste, přestávky mezi jídly by se měly prodlužovat. Děti by neměly dostávat sladkosti nebo stravu vhodnou pro starší, kterou nedokážou strávit. Pečlivost a pravidelnost v krmení kojenců nej2n podpoří jejich zdraví a dá jim dobrou náladu a klid, ale vytvoří základy návyku, který jim bude v dalších letech prospěšný.

MH 384 Jak děti vyrůstají, je třeba při výchově stále věnovat velkou pozornost jejich touhám a chutím. Často se jim dovoluje, aby jedly, co chtějí a kdy chtějí, bez ohledu na zdraví. Námaha a peníze tak často promrhané v nezdravých lahůdkách vedou mladé lidi k tomu, aby si mysleli, že nejvyšším cílem v životě, který poskytne největší štěstí, je uspokojení chuti. Výsledkem takové výchovy je přejídání a později nemoci, které obyčejně provázejí užívání škodlivých léků.

Rodiče by měli cvičit chuť svých dětí a neměli by dovolit, aby jedly nezdravé pokrmy. Ve snaze usměrnit stravu bychom se však měli vystříhat omylu požadovat na dětech, aby jedly to, co není chutné, nebo aby jedly víc, než je třeba. Děti mají právo na to, aby některým jídlům dávaly přednost. Mají-li rády nějaké jídlo a je-li jejich záliba rozumná, měla by být respektována.

Je třeba pečlivě dbát na pravidelnost v jídle. Mezi jídly se nemá nic jíst, žádné sladkosti, ořechy, ovoce ani jakákoliv jiná potrava. Nepravidelnost v jídle narušuje zdraví zažívacích orgánů, což je ke škodě zdraví a dobré náladě. Když pak děti zasednou za stůl, nepochutnají si na zdravé stravě a mají chuť na něco, co je pro ně škodlivé.

Maminky, které vyhovují přání svých dětí na úkor zdraví a dobré pohody, zasévají semínka špatných návyků, která vyrostou a přinesou své ovoce. Jak roste dítě, roste i jeho neukázněnost a je obětována duševní i tělesná síla. Maminky, které si tak počínají, sklízejí s hořkostí to, co zasely. Vidí, jak jejich děti rostou a jak rozumově a povahově nestačí na to, aby zastaly ve společnosti nebo doma užitečnou úlohu. Vlivem nezdravé stravy trpí duchovní, duševní i tělesné síly. Svědomí se otupuje a zmenšuje se ochota přijímat dobré rady.

MH 385 Děti by se tedy měly učit ovládat chuť a jíst zdravě. Objasněme jim, že si odpírají jen to, co by jim ublížilo. Vzdávají se škodlivých věcí, aby získaly něco lepšího. Prostírejme proto stůl tak, aby vypadal přitažlivě a krásně a aby byl plný dobrých věcí, které nám Bůh v hojnosti poskytuje. Ať je doba jídla příjemnou a radostnou chvílí. Když vychutnáváme Boží dary, vzdávejme vděčnou chválu Dárci.

Péče o děti v nemoci

Onemocnění dětí může být v mnoha případech zaviněno chybami v jejich vedení. Nepravidelnost v jídle, nedostatečné oblečení za chladného počasí, nedostatek vydatného cvičení, které rozproudí krev, nebo nedostatek čistého vzduchu k pročištění krve mohou být příčinou zdravotních potíží. Rodiče by měli hledat příčiny nemoci a co nejrychleji napravit špatné podmínky.

Všichni rodiče mohou bez problémů získat dost znalostí, jak předcházet nemocem, a dokonce i jak je léčit. Zvláště maminka by měla vědět co dělat, vyskytne-li se v rodině běžná nemoc. Měla by vědět jak posloužit svému nemocnému dítěti. Její láska a přehled jí dávají schopnost vykonat v tomto ohledu službu, která by dost dobře nemohla být svěřena cizí ruce.

Studium fyziologie

Rodiče by se už záhy měli snažit vzbudit u svých dětí zájem o studium fyziologie a měli by je učit jejím jednodušším zásadám. Učte děti, jak si mohou nejlépe uchovat tělesné, duševní a duchovní síly a jak mají užívat svých vloh, aby jejich život přinesl prospěch lidem a čest Bohu. Taková znalost je pro mladé lidi neocenitelná. Výchova v předmětech, které se týkají života a zdraví, je pro ně důležitější než znalost mnoha věd, kterým se ve školách vyučuje.

MH 386 Rodiče by měli žít víc pro své děti a méně pro společnost. Studujte zdravotnickou tematiku a své znalosti prakticky využívejte. Učte své děti, aby zvažovaly věci od příčiny k následku. Učte je, že chtějí-li být zdravé a šťastné, musí poslouchat zákony přírody. I když třeba neuvidíte tak rychlé zlepšení, jak byste si přáli, nedejte se odradit, ale trpělivě a vytrvale pokračujte ve svém díle.

Učte své děti od kolébky sebezapření a sebeovládání. Učte je, aby se uměly těšit z přírody a aby v užitečné práci soustavně cvičily všechny síly těla a mysli. Vychovávejte je, aby měly zdravé tělo, dobré morální zásady, krásné vlastnosti a příjemnou povahu. Vštěpujte do jejich mysli pravdu, že není Boží vůlí, abychom žili jen pro přítomné uspokojování svých žádostí, nýbrž pro naše konečné dobro. Učte je, že poddat se pokušení je slabost a hřích, kdežto odolat pokušení je ušlechtilé a mužné. Tato poučení budou jako semena zasetá do dobré půdy. Přinesou plody, které obšťastní vaše srdce.

Přede vším ostatním však rodiče mají obklopovat své děti ovzduším radosti, ohleduplnosti a lásky. MH 387 Domov, kde sídlí láska a kde se láska projevuje v pohledech, slovech a skutcích, je místem, kde andělé rádi projevují svou přítomnost.

Rodiče, ať do vašich srdcí vstoupí paprsky lásky, radosti a šťastné spokojenosti a ať jejich dobrý, povzbuzující vliv prostoupí váš domov. Projevujte laskavost a trpělivost a povzbuzujte ke stejným projevům své děti. Pěstujte všechny krásné vlastnosti, které prozáří rodinný život. Takto vytvořené ovzduší bude dětem tím, čím je vzduch a sluneční svit světu rostlin. Bude podporovat zdraví a sílu mysli a těla.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy