EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


20. Velká doba soužení

Blížící se krize


Rejstřík - na začátek na začátek

20. Velká doba soužení

1. Kdo dnes zadržuje síly zkázy, aby nezasáhly zem?

Zj 7,1-3.

a. „Andělé obklopují svět, odmítají satanova tvrzení o jeho nadvládě, učiněná kvůli velkému množství jeho přívrženců. Neslyšíme hlasy, nevidíme přirozeným zrakem dílo těchto andělů, ale jejich ruce obepínají svět a s bezesnou bdělostí udržují v úzkých vojska satanova, dokud nebude dokončeno zapečeťování lidu Božího.“ 7BC 967.

b. „Jan vidí přírodní živly - zemětřesení, vichřice a politické nepokoje - představené, jak jsou drženy čtyřmi anděly. Tyto větry jsou pod dohledem, dokud Bůh nevyřkne konečné slovo a nenechá je působit.“ TM 444.

c. „Stejnou moc, kterou projevili Boží andělé, projeví - až to Bůh dovolí - také zlí andělé. Tyto síly jsou již připraveny a čekají jen na Boží svolení, aby všude šířili zkázu.“ GC 614.

2. Co je posledním činem v dramatu poté, co bude ukončena doba milosti a satanu bude dovoleno na této zemi konat svou vůli?

„Tato země téměř dosáhla stupně, kdy Bůh dovolí zhoubci provést své dílo na ní. Nahrazení Božího zákona zákony lidskými, vyvýšení neděle pouhou lidskou autoritou místo biblické soboty je posledním činem tohoto dramatu. Když se tato náhrada stane všeobecnou, Bůh sám se zjeví. Povstane ve svém majestátu, aby mocně zatřásl zemí. Vyjde ze svého místa, aby potrestal obyvatele světa pro jejich nepravost, a země vynese na světlo prolitou krev a nebude už přikrývat zabité.“ 7T 141.

3. Když se ukončí doba milosti, jak dokonalá bude satanova nadvláda nad bezbožnými?

a. „Řekne andělům: „Nebojujte už déle proti satanovu úsilí hubit. Ať svou zlomyslnost použije na neposlušné děti; protože kalich nepravosti je plný.“ RH 9-17-1901.

b. „Až opustí nebeskou svatyni, zahalí obyvatele země temnota. V té době budou muset věřící žít před svatým Bohem bez přímluvce. Moc, která dosud zadržovala bezbožné, přestane působit, a satan bude mít neomezenou nadvládu nad zatvrzelými lidmi. Boží trpělivost skončí. Svět odmítl Boží milost, pohrdl Boží láskou a pošlapal Boží zákon. Bezbožní lidé zašli za hranici Boží milosti. Boží Duch, kterému tvrdošíjně vzdorovali, od nich nyní odešel. Nebude je chránit Boží milost a budou vydáni napospas satanu.“ GC 614.

4. Jak Bible mluví o tomto čase?

Da 12,1.

5. Když ohně bezvládí a vášně uniknou kontrole, jaký bude svět?

„Duch bezvládí zachvátil všechny národy a jeho záchvaty, které čas od času vyvolávají ve světě hrůzu, jsou jen projevem nahromaděných vášní a nezákonnosti, které přinášejí na zemi hoře a žal, vymknou-li se někdy kontrole. Obraz světa před potopou, jak jej podává Písmo svaté, znázorňuje velmi věrně stav, do něhož se rychle řítí moderní společnost.“ PP 102.

6. Je rozsáhlý mezinárodní boj skutečnou možností?

a. Nyní jsou konávány přípravy na válku. „Všechno ve světě je nyní nejisté. Národy jsou velmi rozhněvané a konají se přípravy na válku. Národ brojí proti národu a království proti království. Velký den Boží se rychle blíží. Ale i když národy shromažďují své síly k válce a ke krveprolití, příkaz andělům stále platí, aby drželi čtyři větry, dokud služebníci Boží nebudou zapečetění na svých čelech.“ 7BC 968 (1909).

b. Povstane národ proti národu. „Těsně předtím, než jsme do ní vstoupili (doba soužení), všichni jsme obdrželi pečeť živého Boha. Potom jsem viděla, že andělé přestali držet čtyři větry. A viděla jsem hlad, mor a meč, národ povstával proti národu a celý svět byl ve zmatku.“ 7BC 968.

c. Lodě budou pohřbeny v hlubinách. „Čtyři mocní andělé zadržují moci této země, dokud služebníci Boží nejsou zapečetěni na svých čelech. Národy světa jsou posedlé bojem; ale jsou pod nadvládou andělů. Když je tato zadržující moc odňata, přijde čas soužení a úzkosti. Budou vynalezeny smrtící válečné zbraně. Lodě, s jejich živým nákladem, budou pohřbeny ve velkých hlubinách. Všichni, kdo nemají ducha pravdy, se spojí pod vedením satanových nástrojů. Ale budou drženi na uzdě, dokud nepřijde čas pro velký boj Armagedonu.“ 7BC 697.

d. Přichází všeobecná válka. „Zbývá nám takřka jen okamžik času, ale ačkoliv povstává říše proti říši a národ proti národu, všeobecná válka ještě nevypukla. Ještě jsou drženy čtyři větry, než budou služebníci Boží zapečetěni na svých čelech. Tehdy mocnosti země napnou své síly k poslední velké bitvě.“ 6T 14 (Viz také 7BC 968).

7. Připadá v úvahu atomová válka?

a. „Satan pak zavleče obyvatele světa do závěrečné velké doby soužení. Boží andělé přestanou zadržovat vichřice lidských vášní, najednou se projeví všechno zadržované napětí. Celý svět bude zatažen do strašnější zkázy, než byla zkáza starého Jeruzaléma.“ GC 614.

b. „Jak město Jeruzalém, tak chrám byly srovnány do základů a místo, na němž stála svatyně, bylo zoráno „jako pole“. Během obležení a za vraždění, které pak následovalo, zahynulo více než milion lidí.“ GC 35.

c. „Spasitelovo proroctví o tom, že Jeruzalém postihne trest, se splní ještě podruhé, jehož strašná zkáza Jeruzaléma je pouze náznakem oné závěrečné zkázy. V údělu vyvoleného města můžeme vidět úděl celého světa, který odmítá Boží milost a pošlapává Boží zákon.“ GC 36.

d. „Když jsem jednou byla v New Yorku, byla jsem v noci vyzvána, abych hleděla, jak se budovy tyčí k nebi. Tyto budovy měly být ohnivzdorné a byly zřízeny, aby proslavily své vlastníky i stavitele. …
Další obraz, který jsem viděla, byl požární poplach. Lidé stáli před těmito velkými a zdánlivě ohnivzdornými budovami, pohlíželi na ně a pravili: „Ty jsou naprosto bezpečné.“ Ale tyto stavby byly stráveny, jako by byly ze smůly. Stříkačky nemohly zabránit této zkáze. Hasiči nemohli použít stříkaček.“ 9T 12,13.

8. Je pro nás možné, abychom si v našich myslích představili jasný obraz úplné zkázy a nepokoje, který se objeví po ukončení doby milosti?

„Andělé nyní zadržují větry nepokoje, aby nevály na svět, dokud svět nebude varován před jeho přicházející zkázou; ale bouře se shromažďuje, připravena propuknout na zemi; a když Bůh přikáže andělům, aby pustili větry, bude to takový výjev nepokoje, jaký žádné pero nedokáže popsat.“ Ed 179,180 (Viz také 6T 408).

9. Kdo bude obviňován ze všech satanových pustošících působení?

„Když anděl milosti složí svá křídla a odletí, satan bude konat zlé skutky, který si dlouho přál konat. Bouře a vichřice, války a krveprolití - v těchto věcech má potěšení a takto shromažďuje ke žni. Lidé jím budou tak dokonale svedeni, že budou prohlašovat, že tyto katastrofy jsou důsledkem znesvěcení prvního dne týdne. Z kazatelen všeobecných církví budou slyšet prohlášení, že je svět trestán kvůli tomu, že neděle není uctívána tak, jak by měla být. A není potřeba žádné velké představivosti, aby tomu lidé uvěřili.“ RH 9-17-1901.

10. Kromě zmatku, který Bůh dovolí, aby satan zapříčinil, jaké nebeské pohromy budou seslány na zatvrzelé?

Zj 15,1.8; 16,1.

„Viděla jsem, že čtyři andělé budou držet čtyři větry, dokud Ježíšovo dílo ve svatyni nebude ukončeno a potom přijde sedm posledních ran.“ EW 36.

11. Jak hrozné budou první čtyři rány?

„Tyto pohromy nepostihnou celou zemi, protože by zahynuli všichni obyvatelé světa. Budou to však tak strašné rány, jaké lidé ještě nikdy nezažili.“ GC 628,629.

12. Jaké jsou první dvě rány?

Zj 16,2.3.

13. Jak budou bezbožní reagovat na rány?

„Když na obyvatele země začaly dopadat rány, někteří Boha osočovali a proklínali jej. Jiní spěchali k lidu Božímu, aby byli poučeni, jak by mohli uniknout jeho soudům. Avšak svatí už pro ně neměli nic. Poslední slzy za hříšníky již byly prolity, poslední úpěnlivé modlitby byly již k nebesům vyslány, poslední odpovědnost byla splněna a poslední výstraha zvěstována.“ EW 281.

14. Proč se budou nyní vůdcové vlády snažit vyhladit všechny lidi zachovávající přikázání?

„Tyto rány popudí bezbožné proti spravedlivým, protože budou mít za to, že my jsme na ně uvalili tyto Boží soudy a že budou-li nás moci odstranit, tyto rány přestanou. Bylo vydáno nařízení, aby byli pobiti svatí, kteří dnem i nocí volali o vysvobození. To byla doba Jákobova soužení.“ EW 36,37.

15. Jaká bude Boží odpověď na dekret smrti?

Zj 16,4-7.

„Moře „učiněno jest jako krev umrlého“. Tyto hrozné rány jen obhajují Boží spravedlnost. Anděl prohlásil: „Spravedlivý jsi, Pane,… žes to usoudil. Neboť jsou krev svatých a proroků vylévali, i dal jsi jim krev píti; hodniť jsou zajisté toho.“ Tím, že odsuzovali Boží lid k smrti, zaslouží si trest, jako kdyby je vlastníma rukama zabili.“ GC 628.

16. Když budou spravedliví utíkat o své životy, jaká bude čtvrtá rána, kterou Bůh sešle na zem?

Zj 16,8.9.

„V následující ráně bude slunci dána moc „trápiti lidi ohněm. I pálili se lidé horkem velikým“. Proroci líčí, jak bude země vypadat v této strašné době: „…„Zpustlo pole, kvílí země, pohubeno obilé, že odňato potěšení od synů lidských.“ „Vyhynulo símě pod hrudami svými, zpustly stodoly, zbořeny jsou obilnice; … Aj, jak vzdychá dobytek, svírají se stáda skotů, proto že nemají žádné pastvy. … Vyschli potokové vod, a oheň sežral pastviska na poušti.“ … Množství mrtvých, mlče, namete na všelijaké místo.“ GC 628.

17. Jak Pán všechno snažení bezbožných náhle zastaví v době páté rány?

„Davy zlých lidí se budou chystat vrhnout se na své oběti s vítězoslavným pokřikem, s posměchem a proklínáním, ale vtom padne na zemi hustá mlha, černější než nejtemnější noc. Pak se na nebi objeví duha, zářící slávou Božího trůnu, a bude se zdát, že obklopuje každý hlouček modlících se lidí. Rozzuřené davy se náhle zastaví. Jejich posměšný křik ustane. Zapomenou, proti komu směřovalo jejich vražedné běsnění. S hroznými předtuchami budou sledovat znamení Boží smlouvy a budou se chtít skrýt před její pronikavou září.“ GC 635,636.

18. Nyní, v době šesté rány, jaké jsou dvě nepřátelské strany, do kterých se shromáždí všichni lidé na celém světě?

a. „Dvě nepřátelské strany se projeví v posledním velkém boji. Na jedné straně stojí Stvořitel nebe a země. Všichni na jeho straně nesou jeho pečeť. Jsou poslušní jeho rozkazů. Na druhé straně stojí kníže temnoty s těmi, kdo si vyvolili odpadnutí a vzpouru.“ 7BC 982,983.

b. „Zlí andělé spojují své síly se zlými lidmi a jak jsou v neustálém sporu, jak získali zkušenost v nejlepších technikách podvodu a boje a získali sílu po staletí, nevzdají poslední velký konečný zápas bez zoufalého boje. Celý svět bude buď na jedné, nebo na druhé straně. Boj Armagedonu bude vybojován a ten den nás nesmí nalézt spící. … Moc Ducha svatého musí být v nás a Kapitán Kníže Hospodinova vojska bude stát v čele andělů nebeských, aby vedl boj.“ 7BC 982.

19. Začalo satanovo úsilí shromáždit všechny krále a lidi celého světa pod svůj prapor v době šesté rány anebo je to vyvrcholení mnohaletého úsilí z jeho strany?

a. „Satanovo nepřátelství proti dobru se projeví víc a víc, jak začne zapojovat své síly do svého posledního díla vzpoury; a každá duše, která není plně odevzdaná Bohu a není podpírána božskou mocí, se spojí se satanem proti nebi a připojí se k boji proti Vládci vesmíru.“ TM 465.

b. „Ďábelští duchové budou navštěvovat vládce země i celý svět, zahrnou je klamy a budou na ně naléhat, aby se přidali k satanovi v jeho posledním boji proti Boží vládě.“ GC 624.

c. „Duch Boží je postupně odnímán ze světa. Satan také shromažďuje své síly zla, vychází „ke králům země a celého světa“, aby je shromáždil pod svou korouhev, aby se připravili na „boj velkého dne Boha Všemohoucího.“ 7BC 983.

d. „Musíme … pochopit sled událostí v seřazování národů pro konečný boj velkého sporu.“ 8T 307.

e. „Brzy všichni obyvatelé země budou muset zaujmout stranu buď pro nebo proti vládě nebes.“ 7T 141.

20. Připravuje také Bůh nebes své síly pro konečný boj?

„Moci zla neopustí zápas bez boje. Ale prozřetelnost má svou úlohu v bitvě Armagedon. Když je země osvícena slávou anděla ze Zjevení 18, náboženské složky, dobro a zlo, se probudí ze spánku a vojska živého Boha započnou boj.“ 7BC 983.

21. Je bitva Armagedon - boj velkého dne Boha Všemohoucího - skutečně bitvou mezi silami dobra a silami zla?

„Před námi je strašný boj. Blížíme se boji velkého dne Boha Všemohoucího. To, co bylo pod kontrolou, bude uvolněno. Anděl milosti sklápí svá křídla, připravuje se, aby sestoupil dolů z trůnu a ponechal svět pod nadvládou satana. Knížectví a moci země jsou v hořké vzpouře proti Bohu nebes. Jsou naplněni nenávistí proti těm, kdo mu slouží, a brzy, velmi brzy, bude vybojován poslední velký boj mezi dobrem a zlem. Bitevním polem bude země - dějištěm konečného boje a konečného vítězství. Zde, kde tak dlouho satan vedl lidi proti Bohu, bude vzpoura navěky potlačena.“ RH 5-13-1902, p. 9 (Viz také ML 308).

22. Je bitva Armagedon skutečnou, doslovnou bitvou, „duchovní bitvou“, nebo oběma?

„Bitvy hrozící mezi dvěma vojsky jsou tak skutečné jako ty, které se bojují mezi vojsky tohoto světa, a na otázce duchovního boje závisí věčný osud.“ PK 176.

23. Za sedmé rány, jaký Bůh vydá popud k boji?

Zj 16,17-21.

„Celá země se bude kymácet a vzdouvat jako mořské vlny. Její povrch bude pukat. Bude to vypadat, jako by se hroutily její základy. Celá horstva se budou propadat do země. Obydlené ostrovy zmizí. Přístavy, které se bezbožností podobaly Sodomě, pohltí rozběsněné moře. „A Babylon veliký přišel na pamět před obličejem Božím, aby dal jemu kalich vína prchlivosti hněvu svého.“ Veliké kroupy, těžké „jako cent“, vykonají dílo zkázy (Zj 16,19.21). Nejpyšnější města se ocitnou v troskách. Nádherné paláce, pro které velcí muži světa obětovali své majetky, aby se proslavili, se zhroutí před jejich očima. Zdi vězení se rozestoupí a Boží lid, který v nich byl vězněn pro svou víru, bude vysvobozen.
„Hroby se otevřou a „tu mnozí z těch, kteříž spí v prachu země, procítí, jedni k životu věčnému, druzí pak ku pohanění a k potupě věčné“.“ GC 637.

24. Když satanovi následovníci uvidí, že je všechno ztraceno, jak hořké budou jejich výčitky?

a. „Bohatí budou oplakávat zkázu svých nádherných domů. … Lidská řeč nedokáže vyjádřit, jak budou potom neposlušní a nevěrní lidé toužit po tom, co navždy ztratili - po věčném životě. … Všichni budou svorně proklínat své náboženské učitele. … Zbraně, které měly pobít Boží lid, budou použity k zničení jejich nepřátel. Všude budou zuřit boje a krveprolévání.“ GC 654-656 (Viz také EW 290).

b. „Je nemožné popsat hrůzu a zoufalství těch, kdo šlapali po svatých Božích požadavcích.“ GC 639.

25. Jak Kristus velkolepě završí celou historii?

a. „Boj Armagedon bude brzy vybojován. Ten, na jehož bedrech je napsáno Král králů a Pán pánů, vede nebeské vojsko na bílých koních, oděných v nádherná roucha, čistá a bílá.“ 7BC 982.

b. Brzy poté se na východě objeví malý černý obláček. … Král králů bude sestupovat na oblaku, zahalen v plameny ohně. … Bezbožníci prosí, aby je skály a hory pohřbily. … Bezbožní jsou odstraněni z povrchu celé země.“ GC 640-642,657.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy