EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


2. Unie církví

Blížící se krize


Rejstřík - na začátek na začátek

2. Unie církví

1. Vstoupí každá protestantská denominace v Americe do nadcházející unie církví?

„Až se přední církve Spojených států sjednotí v těch bodech věrouky, které stejně zachovávají, a ovlivní stát, aby prosadil jejich nařízení a podpořil jejich ustanovení, protestantská Amerika tím vytvoří obraz římské církevní vlády, jehož nevyhnutelným výsledkem bude zavedení civilních trestů pro lidi, kteří se nepodvolí.“ GC 445.

2. Na jakém základě se protestantské církve vlastně sjednotí?

„Velkou rozdílnost vyznání mezi protestantskými církvemi někteří lidé pokládají za jistý důkaz, že se nelze ani násilím pokusit tyto církve sjednotit. A přece po léta lze pozorovat v protestantských církvích silnou a stále rostoucí snahu dosáhnout jednoty na základě společných věroučných bodů. Pro dosažení takové jednoty by nutně musely být postaveny mimo diskuzi ty body věrouky, v nichž jsou patrné rozpory - i kdyby z Biblického hlediska byly sebedůležitější.“ GC 444.

3. Jaké jsou dvě základní bludné doktríny, které mají církve společné?

„Satan dostane lidi na svou stranu pomocí dvou podvodů - lži o nesmrtelnosti duše a lži o posvátnosti neděle. První podvod připravuje půdu pro spiritismus, druhý vytváří náklonnost k Římu.“ GC 588.

4. Připojí se protestanti nakonec ke katolíkům?

a. „Boží slovo učí, že stejná situace potlačování soboty se bude opakovat, až se katolíci a protestanti spojí, aby prosadili neděli.“ GC 578.

b. „Jak se římská církev očistí z obvinění z modloslužby, nedokážeme vidět. … A toto je náboženství, na které začínají protestanti pohlížet s větší náklonností a které se nakonec sjednotí s protestantismem.“ RH 6-1-1886, p.338.

c. „Pokud čas milosti trvá, bude tu příležitost pro kolportérskou práci. Když se náboženské společnosti spojí s papežstvím, aby utiskovaly Boží lid, otevřou se hranice náboženské svobody právě evangelizační kolportáží.“ 6T 478.

5. Bude existovat organizovaná jednota činu?

a. „Samozvaný protestantský svět vytvoří svazek s člověkem hříchu a církev a svět budou v narušeném souladu.“ 7BC 975

b. „Katolicizmus ve Starém světě a odpadlý protestantismus v Novém světě budou postupovat společně proti lidem, kteří dodržují všechna Boží přikázání.“ GC 616.

6. Změní se Řím, nebo se změní protestantismus, aby bylo toto opětné sjednocení možné?

a. „Tuto jednotu však nezpůsobí změna v katolicismu; protože Řím se nikdy nemění. Tvrdí, že je neomylný. Je to protestantismus, který se změní. Přijetí liberálních názorů z jeho strany ho přivede tam, kde si může potřást rukou s katolicismem. „Bible, Bible, je základem naší víry“, bylo voláním protestantů v době Luthera, zatímco katolíci volali: „Otcové, zvyky, tradice.“ Nyní mnozí protestanti zjišťují, že je těžké dokázat jejich učení z Bible a přesto nemají tu morální odvahu přijmout pravdu, která vyžaduje kříž; tudíž se rychle dostávají na území katolíků. … Ano, protestanti devatenáctého století se ve své nevíře týkající se Písma rychle přibližují ke katolíkům.“ RH 6-1-1886, p. 338.

b. „Protestanti ze Spojených států jako první napřáhnou ruku přes propast, aby uchopili ruku spiritismu, a podají ruku přes propast, aby si jí potřásli s Římem. Pod vlivem toho trojnásobného spojenectví půjdou Spojené státy ve stopách Říma a pošlapou svobodu svědomí.“ GC 588.

c. „Když protestanti napřáhnou svou ruku přes propast, aby uchopili ruku římské moci, když podají ruku přes propast, aby si jí potřásli se spiritismem, když pod vlivem tohoto trojnásobného spojení naše země zavrhne každou zásadu své Ústavy jako protestantská a republikánská vláda a zajistí propagaci papežských bludů a svodů, potom můžeme vědět, že přišel čas pro zázračné působení satanovo a že konec je blízko.“ 5T 451.

d. „Protestantismus podá ruku společenství římské moci. Potom bude vydán zákon proti sobotě Božího stvoření a potom Bůh vykoná na zemi své „neobyčejné dílo“. 7BC 910.

e. „Když se náš národ takto vzdá zásad své vlády kvůli ustanovení nedělního zákona, protestantismus si tímto činem podá ruce s papežstvím. …“ 5T 712.

7. Jak bude papežství nakonec tady v Americe mocné?

„Protestanti … otevírají dveře papežství, aby znovu získalo v protestantské Americe převahu, kterou ztratilo ve Starém Světě.“ GC 573.

8. Kdo povede lidi, když se spojí proti následovníkům Božím?

„Čím více se blížíme k poslední krizi, tím víc je životně důležité, aby představitelé Páně pracovali souladně a jednotně. Svět je naplněn bouřemi, válkami a nejednotou. A přece pod jedním vedením - papežskou mocí, se lidé spojí, aby se protivili Bohu v osobě jeho svědků. Toto spojení je posíleno velkým odpadnutím.“ 7T 182.

9. Kdo ve skutečnosti stojí za papežem?

„Je někdo, na koho je v proroctví poukazováno jako na člověka hříchu. On je zástupcem satana. … Zde je satanova pravá ruka připravena pokračovat v díle, které satan započal už v nebi, v díle pokoušejícím se pozměnit zákon Boží. A křesťanský svět schválil jeho úsilí tím, že přijal dítě papežství - ustanovení neděle.“ 7BC 910; RH 3-9-1886, p. 146.

10. Co bychom měli činit nyní, abychom mohli čelit opozici spojeného křesťanství?

„Svět je proti nám, populární církve stojí proti nám, zákony země budou brzy proti nám. Pokud kdy byla doba, kdy se měl lid Boží spojit, je to nyní.“ 57 236.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy