EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


18. Výnos smrti

Blížící se krize


Rejstřík - na začátek na začátek

18. Výnos smrti

1. Co je satanovým hlavním cílem, co se týče lidu Božího?

Zj 13,15.

a. „Celý svět bude puzen nepřátelstvím proti adventistům sedmého dne, protože nevzdají čest papežství uctíváním neděle, ustanovení této anti-křesťanské moci. Záměrem satanovým je vymazat je ze země, aby jeho vláda nebyla zpochybňována.“ RH 8-22-1893.

b. „Církev ostatků se dostane do veliké zkoušky a úzkosti. Ti, kdo zachovávají přikázání Boží a mají víru Ježíšovu, pocítí hněv draka a jeho zástupu. Satan pokládá svět za své poddanství, on získal nadvládu nad odpadlými církvemi. Je zde však malé společenství, která odporuje jeho vládě. Kdyby je mohl vyhladit ze země, jeho vítězství by bylo úplné. Jako kdysi podněcoval pohanské národy, aby zničily Izrael, tak v blízké budoucnosti podnítí bezbožné mocnosti země, aby vyhubily lid Boží.“ 9T 231

2. Jak se satan pokusí uskutečnit svůj záměr?

„Velký podvodník praví: … Našim prvořadým zájmem je umlčet tuto sektu ctitelů soboty. Musíme proti nim vzbudit všeobecné pobouření. Získáme na svou stranu velké muže a lidi moudré ve světě a přimějeme tyto autority, aby uskutečnily naše záměry. Potom sabat, který jsem zavedl, bude vynucován nejtvrdšími a nejpřísnějšími zákony. Ti, kdo jej nebudou respektovat, budou vyhnáni z měst a vesnic a budou trpět hlad a strádání. Když budeme mít jednou tuto moc, ukáže, co dokážeme udělat s těmi, kdo se neuchýlí od své věrnosti Bohu. Vedli jsem římskou církev, aby uvalila žaláře, mučení a smrt na ty, kdo se odmítli podvolit jejím výnosům; a nyní, když přivádíme protestantské církve a svět do souladu s pravou rukou naší moci, nakonec vydáme zákon, který vyhladí všechny, kdo se nepodvolí naší autoritě. Když bude smrt trestem za přestupování našeho sabatu, tehdy mnozí, kteří stojí v řadě se zachovávateli přikázání, přejdou na naši stranu.“ TM 472,473.

3. Bude zpočátku smrt jako trest za přestoupení mezinárodního nedělního zákona?

„Mocnosti země, které budou společně bojovat proti Božím přikázáním, nařídí „malým i velikým, bohatým i chudým, svobodným i v službu podrobeným“ (Zj 13,16), aby se řídili tradicí církve a zachovávali nesprávný den odpočinku. Všichni, kdo nebudou chtít přijmout tato nařízení, budou vystaveni trestům, až bude nakonec vyhlášeno, že si zaslouží trest smrti.“ GC 604.

4. Kdy se ve vztahu k ukončení doby milosti stane trest smrti trestem za přestupování nedělního zákona?

a. „Brzy se před světem otevřou úžasné události. Konec všech věcí je blízko. Na lid Boží přijde doba soužení. Potom vyjde výnos zakazující těm, kdo zachovávají sobotu Páně kupovat nebo prodávat, a vyhrožuje jim trestem, dokonce i smrtí, pokud nebudou zachovávat první den týdne jako sobotu. „Toho času postaví se Michal, kníže veliké, kterýž zastává synů lidu tvého, a bude čas soužení, jakéhož nebylo, jakž jest národ, až do toho času.“ RH 11-19-1908, p. 5.

b. „Toho času postaví se Michal, kníže veliké, kterýž zastává synů lidu tvého, a bude čas soužení, jakéhož nebylo, jakž jest národ, až do toho času; toho, pravím, času vysvobozen bude lid tvůj, kdokoli nalezen bude zapsaný v knize.“ Když přijde tento čas soužení, bude rozhodnuto o každém případu. Od té chvíle již není žádný čas zkoušky a žádná milost pro nekajícníky. Pečeť Boží je vtisknuta jeho lidu. Těch málo zbývajících, kteří nejsou schopni se sami bránit ve smrtelném boji s mocnostmi světa, vedenými drakem, ti najdou útočiště u Boha. Nejvyšší pozemské moci vydaly nařízení, že se lidé pod trestem pronásledování a smrti mají klanět šelmě a přijmout její znamení. Kéž Bůh potom pomůže svému lidu, neboť, co může vykonat v takovém hrozném zápasu bez jeho přispění!“ 5T 212,213.

5. Když jim bude vyhrožováno žalářem a smrtí, vzdají se někteří adventisté své víry?

„Není daleko doba, kdy bude zkoušena každá duše. Bude nám vnucováno znamení šelmy. Ti, kdož se krok za krokem podřizovali světským rozkazům a přizpůsobovali světským zvykům, těm nebude zatěžko povolit mocnostem, místo aby se raději stali předmětem posměchu, urážek, vězení a smrti. Spor bude mezi přikázáními Božími a nařízeními lidí. V té době bude v církvi zlato odděleno od strusky.“ 5T 81

6. Budou nějací mučedníci?

a. „Jako kdysi působil na pohanské národy, aby zničily Izrael, tak v blízké budoucnosti povzbudí zlomoci země, aby zahubily lid Boží. Od lidí se bude vyžadovat, aby poslouchali lidská nařízení a porušovali božský zákon. Ti, kdo jsou věrni Bohu, budou ohrožováni, zrazováni, pronásledováni. Budou „zrazováni i od rodičů a od bratrů, od příbuzných i od přátel,“ a vydáváni na smrt.“ PK 587,588.

b. „Před námi je vyhlídka na nepřetržitý boj s nebezpečím uvěznění, ztráty majetku a dokonce samotného života na obranu zákona Božího.“ 5T 712.

7. V této hodině nejhlubšího odpadnutí, budou v každé zemi adventisté, kteří se osvědčí jako věrní?

„V pohanské Africe, v katolických zemích Evropy a Jižní Ameriky, v Číně, v Indii, na mořských ostrovech a ve všech temných koutech země má Bůh připraveny šiky vyvolených, kteří zazáří v temnotě a odpadlému světu jasně zjeví proměňující sílu poslušnosti zákona Božího. Již dnes se takoví objevují v každém národě a mluví každým jazykem; a v hodině nejhlubšího odpadnutí, až satan vynaloží největší úsilí, aby „všichni, malí i velcí, bohatí i chudí, svobodní i v službu podrobení“, přijali pod trestem smrti znamení, že zachovávají falešný den odpočinku, tehdy tito věrní, „bez úhony, a upřímní synové Boží, bez obvinění“ zazáří jako „světla na světě“.“ PK 189.

8. Když se uzavře doba milosti a začnou padat rány, kdo bude obviněn z těchto soudů?

„Tyto rány popudí bezbožné proti spravedlivým, protože budou mít za to, že my jsme na ně uvalili tyto Boží soudy a že budou-li nás moci odstranit, tyto rány přestanou.“ EW 36.

9. Co bude důsledkem tohoto uvažování?

a. „Bylo vydáno nařízení, aby byli pobiti svatí, kteří dnem i nocí volali o vysvobození.“ EW 36,37.

b. „Zazní požadavek, aby nebyla tolerována menšina, která se staví proti nařízení církví a státnímu zákonu, protože je lepší, aby trpělo několik lidí, než aby celý národ upadl do zmatku a nezákonnosti. Stejně argumentovali před více než 1900 lety představitelé židovského národa proti Kristu. To bude rozhodující argument. Nakonec bude proti světitelům pravé soboty vydáno nařízení, které určí, že si zaslouží nejpřísnější trest, a po určité době budou moci být odsouzeni k smrti.“ GC 615.

c. „Viděla jsem muže, kteří měli ve svých rukou správu země, jak se radí, a satan se svými anděly byli jimi velmi zaměstnáni a stáli kolem nich. Také jsem viděla listinu, jejíž opisy byly rozšiřovány do různých částí země. V ní se dovolovalo lidu, aby po určité době libovolně usmrtili svaté, kteří se nechtěli vzdát své zvláštní víry a nechtěli ustoupit od svěcení soboty, místo níž by světili první den týdne.“ EW 282,283; SR 406.

d. „Když Ježíš opustí svatyni svatých, jeho zadržující Duch je odňat od vládců a lidu. Jsou ponecháni pod nadvládou zlých andělů. Potom radami a nařízeními satanovými budou vydány takové zákony, že kdyby nebyl ukrácen čas, nikdo by nebyl spasen.“ 1T 204.

e. „Hněv lidí se podnítí hlavně proti těm, kdo budou zachovávat sobotu čtvrtého přikázání; a nakonec je všeobecný výnos odsoudí, že si zaslouží smrt.“ PK 512.

10. Jaký hrozný čas soužení pro spravedlivé bude následovat vydání všeobecného trestu smrti?

a. „Bylo vydáno nařízení, aby byli pobiti svatí, kteří dnem i nocí volali o vysvobození.“ EW 36,37.

b. Viz další citáty na straně 110, otázky 4 a 5.

11. Bude tímto výnosem určeno zvláštní datum, po kterém budou moci adventisté sedmého dne být zabiti?

a. „I když všeobecné nařízení stanoví dobu, kdy mají být lidé věrní Božím přikázáním odsouzeni k smrti, nebudou jejich nepřátelé v mnoha případech čekat na stanovenou dobu a budou se pokoušet připravit je o život ještě dříve, než zákon vstoupí v platnost.“ GC 631.

b. „Až se přiblíží nařízením stanovená doba, lidé se spojí, aby zničili nenáviděnou sektu.“ GC 635.

12. Jaký starověký výnos měl také určené datum pro vyhlazení Božího lidu?

„Výnos, který bude vydán proti lidu Božímu, se bude velmi podobat tomu, který vydal Asverus proti Židům v čase Ester.“ 5T 450; PK 605 (Viz Ester 3,12-13).

13. Jaká rána následuje po všeobecném trestu smrti?

„Moře „učiněno jest jako krev umrlého“. Tyto hrozné rány jen obhajují Boží spravedlnost. Anděl prohlásil: „Spravedlivý jsi, Pane,… žes to usoudil. Neboť jsou krev svatých a proroků vylévali, i dal jsi jim krev píti; hodní jsou zajisté toho.“ (Zj 16,2-6) Tím, že odsuzovali Boží lid k smrti, zaslouží si trest, jako kdyby je vlastníma rukama zabili.“ GC 628.

14. Zatímco budou čekat, že budou zabiti, kde lid Boží bude?

a. „Protože dekrety vydané různými představiteli křesťanstva proti věřícím, kteří budou zachovávat Boží přikázání, zruší ochranu, kterou jim poskytuje vláda, budou vydáni napospas lidem, kteří je budou chtít zničit. Proto Boží lid uteče z měst a vesnic a společně odejde na nejpustší a nejosamělejší místa. Mnozí najdou útočiště v horách. … Avšak mnoho lidí ze všech národů a tříd, vysoce postavených i prostých, zámožných i chudých, černých i bílých, upadne do nespravedlivého a krutého otroctví. Těžké dny nastanou pro lidi, které Bůh miluje. Budou zatýkáni, vsazováni do vězení, odsuzováni na smrt, někteří budou ponecháváni v odporných vězeňských kobkách, aby tam zahynuli hlady.“ GC 626.

b. „Boží lid - někteří ve vězeňských celách, jiní v osamělých úkrytech v lesích a v horách - bude prosit o Boží ochranu, zatímco skupiny vojáků, podněcované padlými anděly, se ho budou snažit zničit.“ GC 635.

c. „Lid Boží v té době nebude na jednom místě. Bude po skupinách ve všech částech světa; a bude zkoušen jednotlivě, ne ve skupinách. Každý z vás musí stát sám za sebe.“ 4BC 1143.

15. Co se budou snažit učinit bezbožní spravedlivým, kteří zůstali v městech a vesnicích?

a. „Jak svatí opouštěli města a vesnice, byli pronásledováni bezbožnými, kteří se je snažili zabít. Ale meče, které povstaly, aby zahubily lid Boží, se zlomily a padly bezmocné jako stébla k zemi. Andělé Boží zastiňovali svaté.“ EW 284,285.

b. „I když všeobecné nařízení stanoví dobu, kdy má být lid věrný Božím přikázáním odsouzen k smrti, nebudou jeho nepřátelé v mnoha případech čekat na stanovenou dobu a budou se pokoušet připravit ho o život ještě dříve, než zákon vstoupí v platnost. Nikdo však nebude moci překonat mocné strážce hlídající každého věrného Kristova následovníka. Někteří věrní budou napadeni při svém útěku z měst a vesnic, ale zbraně pozdvižené proti nim se zlomí a klesnou bezmocně k zemi jako stébla slámy. Jiné ochrání andělé v podobě vojáků.“ GC 631.

c. „V čase soužení jsme všichni utíkali z měst a vesnic, ale byli jsme pronásledováni bezbožnými, kteří vcházeli do domů svatých s mečem. Pozvedli svůj meč, aby nás zabili, ale zlomil se a spadl bezmocný jako sláma.“ EW 34.

16. Jak se bude přibližovat datum trestu smrti, čeho se někteří svatí obávají?

a. „Někteří se začínají obávat, že je Bůh nakonec opustil, aby zhynuli rukama bezbožných.“ EW 283.

b. „Z lidského pohledu to bude vypadat tak, že Boží lid bude muset brzy zpečetit své svědectví vlastní krví, jako kdysi mučedníci. I Boží lid se začne obávat, že je Pán zanechal, aby padli do rukou svých nepřátel. Bude to doba velkého vnitřního zápasu. Ve dne i v noci budou volat k Bohu, aby je vysvobodil. Bezbožní budou jásat a posmívat se jim: „Kde je teď vaše víra? Proč vás Bůh nevysvobodí z našich rukou, když jste jeho lid?“ Boží věrní si však vzpomenou, jak kněží a představitelé národa volali s posměchem na Ježíše umírajícího na kříži: „Jiným pomáhal, sám sobě nemůže pomoci. Jestliže jest král Židovský, nechať nyní sstoupí s kříže, a uvěříme jemu.“ Jako kdysi Jákob budou zápasit s Bohem. Bude na nich vidět, že vnitřně bojují, jejich tváře budou bledé. Nepřestanou však volat k Bohu.“ GC 630.

c. „Boží oko, které pozoruje věky, sleduje předně rozhodnou chvíli, která čeká jeho lid, až se proti němu spiknou pozemské mocnosti. Jako vyhnanci se budou strachovat, že zahynou hlady nebo násilnou smrtí.“ GC 634.

17. Jaké tři rozdílné skupiny bytostí obklopují svaté v této době?

„Kdyby však jejich oči mohly být otevřeny, viděli by, že je obklopují Boží andělé. Potom přišlo množství rozhněvaných bezbožníků spolu se spoustou zlých andělů, kteří je nabádali, aby svaté zahubili. Jenže dříve, než by se bezbožní mohli přiblížit k lidu Božímu, museli by projít množstvím mocných svatých andělů, a to nebylo možné.“ EW 283 (Viz také 9T 17).

18. Jak naplánují bezbožní zničení Božího lidu?

„Až bude zrušena ochrana, kterou dnes poskytují státní zákony lidem, kteří ctí Boží zákon, vznikne současně v různých zemích hnutí usilující o jejich záhubu. Až se přiblíží nařízením stanovená doba, lidé se spojí, aby zničili nenáviděnou sektu. Rozhodnou se zasadit jí jedné noci rázný úder, který umlčí jejich projevy nesouhlasu a kritiky.“ GC 635.

19. Jak Bůh vysvobodí své věrné děti?

a. „Davy zlých lidí se budou chystat vrhnout se na své oběti s vítězoslavným pokřikem, s posměchem a proklínáním, ale vtom padne na zemi hustá mlha, černější než nejtemnější noc. … Bude to o půlnoci, kdy Bůh zjeví svou moc a vysvobodí svůj lid. … Nejpyšnější města se ocitnou v troskách. Nádherné paláce, pro které velcí muži světa obětovali své majetky, aby se proslavili, se zhroutí před jejich očima. Zdi vězení se rozestoupí a Boží lid, který v nich byl vězněn pro svou víru, bude vysvobozen.“ GC 635-637.

b. „Viděla jsem, že Bůh podivuhodným způsobem zachová svůj lid během času soužení. Jako Ježíš vyléval svou duši v bolesti v zahradě, budou oni opravdově křičet a zápasit dnem i nocí o vysvobození. Vyjde výnos, že musí přehlížet sobotu čtvrtého přikázání a uctívat první den, nebo že ztratí své životy; ale oni se nepodrobí a nepošlapou svýma nohama sobotu Páně a nebudou vyvyšovat ustanovení papežství. Satanův zástup a bezbožní je obklopí a budou se radovat, protože se bude zdát, že už pro ně není úniku. Ale uprostřed jejich veselí a jásání je slyšet burácení silnější nad burácení nejhlasitějšího hromu. Nebe se zahalilo do temnoty a je osvěcováno pouze planoucím světlem a strašnou slávou z nebe, jak Bůh promlouvá ze svého příbytku.

Základy země se třesou; budovy se kymácí a padají s hrozným hřmotem. Moře vře jako hrnec a celá země je v strašlivém zmatku. Zajetí spravedlivých se obrátilo a se sladkým a vážným hlasem praví jeden druhému: „Jsme vysvobozeni. Je to hlas Boží.“ 1T 353,354.

c. „Nejtemnější hodina boje církve s mocnostmi zla je ta, která bezprostředně předchází den jejího konečného vysvobození.“ PK 725.

20. Kolik svatých bude zabito pod trestem smrti?

a. „Bůh nestrpí, aby bezbožní zahubili ty, kteří očekávali na proměnění a nechtěli se klanět nařízení šelmy, ani přijmout její znamení. Viděla jsem, že kdyby bylo bezbožným dovoleno zabít svaté, bylo by to velkým potěšením pro satana a všechny zlé zástupy a všechny, kteří nenávidí Boha. Jaký by to byl pro satana triumf, kdyby v posledním závěrečném boji získal moc nad těmi, kteří tak dlouho čekali, aby uviděli Toho, kterého milovali! Ti, kteří se vysmívali myšlence, že svatí vstoupí na nebesa, budou svědky toho, jak Bůh pečuje o svůj lid a uvidí jejich slavné vysvobození.“ EW 284.

b. „Kdyby krev Kristových věrných svědků byla prolita v té době, nebyla by - jako kdysi krev mučedníků - semenem, které by přineslo pro Boha úrodu dalších věřících. … Vysvobození věrných, kteří trpělivě čekají na jeho příchod a jejichž jména jsou zapsána v knize života, bude slavné.“ GC 634.

21. Jaká událost završí celou historii?

„Brzy poté se na východě objeví malý černý obláček velikosti asi poloviny mužské dlaně. … Král králů bude sestupovat na oblaku, zahalen v plameny ohně.“ GC 640,641.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy