EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


12. Hlasité volání

Blížící se krize


Rejstřík - na začátek na začátek

12. Hlasité volání

1. Co je posledním Božím varujícím poselstvím, které má být oznámeno světu?

Zj 18,1-5.

a. „Uvedený text Písma poukazuje na budoucí dobu, kdy bude opakováno ohlášení pádu Babylona, které učinil druhý anděl ze Zjevení 14 (verš 8). Ve druhém případě však bude poselství doplněno zmínkou o dalším úpadku náboženských organizací, které tvoří Babylon, k němuž došlo od roku 1844, kdy bylo poselství ohlášeno poprvé.“ GC 603 (Viz také EW 277).

b. „Jak bylo předpovězeno v osmnácté kapitole Zjevení, třetí andělské poselství má být ohlašováno s velkou mocí těmi, kdo hlásají konečné varování před šelmou a jejím obrazem. …“ 8T 118.

c. „Osmnáctá kapitola Zjevení ukazuje dobu, kdy po odmítnutí trojího varovného poselství ze Zjevení 14,6-12 upadnou církve do stavu, jak jej předpověděl druhý anděl, kdy Boží lid, který bude ještě stále v Babylonu, bude vyzván, aby se od těchto církví oddělil. Bude to poslední poselství pro tento svět. …“ GC 390.

d. „Tyto výzvy spolu s poselstvím třetího anděla jsou posledním varováním obyvatelům této planety.“ GC 604.

2. Je to stejné poselství, které kážeme od roku 1844, nebo to je rozdílná výzva?

„Když Ježíš započal svou veřejnou službu, vyčistil chrám od jeho svatokrádežného znesvěcení. Mezi posledními činy jeho služby bylo druhé vyčištění chrámu. Stejně tak v posledním díle varování světa budou církvím dány dvě rozdílné výzvy. Druhé andělské poselství je: Zj 14,8 citace. A během hlasitého volání třetího andělského poselství je slyšet hlas z nebe, který praví: Zj 18,4-5 citace.“ 2SM 118; 7BC 985. (Viz také EW 277).

3. Co je skutečnou podstatou třetího andělského poselství?

Zj 14,6.

a. „Několik lidí mi napsalo, tázajíce se, zda poselství ospravedlnění skrze víru je třetím andělským poselstvím, a já jsem odpověděla: Je to vskutku třetí andělské poselství.“ Ev 190; 1SM 372.

b. „Poselství Kristovy spravedlnosti má zaznít od jedné strany země na druhou, aby připravilo cestu Páně. To je sláva Boží, která uzavírá dílo třetího anděla.“ 6T 19.

c. „Pán ve svém velkém milosrdenství poslal nedražší poselství svému lidu skrze bratra Waggonera a Jonese. Toto poselství mělo světu zřetelněji zdůraznit vyvýšeného Spasitele, oběť za hříchy celého světa. Představilo ospravedlnění z víry v Ručitele; pozvalo lidi, aby přijali spravedlnost Kristovu, která se projevila v poslušnosti všech Božích přikázání. Mnozí ztratili z pohledu Ježíše. Potřebovali mít své oči více zaměřené na božskou osobu, jeho zásluhy a jeho nezměrnou lásku pro lidskou rodinu. Všeliká moc je dána do jeho rukou, aby mohl udělovat lidem bohaté dary, věnovat nedocenitelný dar své vlastní spravedlnosti bezmocným lidským nástrojům. Toto je poselství, které Bůh přikázal, aby bylo zvěstováno světu. Je to třetí andělské poselství, které má být hlásáno silným hlasem a bude doprovázeno vylitím jeho Ducha v širokém měřítku.“ TM 91,92.

d. „Poslední poselství milosti, které má být zvěstováno světu, je zjevení jeho charakteru lásky. Děti Boží mají zjevovat jeho slávu. Ve svém vlastním životě a charakteru mají zjevovat, co pro ně udělala Boží milost.“ COL 415,416.

4. Proč je o tomto poselství řečeno, že má být zvěstováno „silným hlasem“ nebo „hlasitým voláním“ (Zj 18,2)?

„Je představeno, že je hlásáno hlasitým voláním, což znamená s mocí Ducha svatého.“ 7BC 980.

5. Co umožňuje hlasité volání? Odkud pochází jeho přesvědčivá moc? Za 4,6.

a. „Od přítomnosti Páně přijde „pozdní déšť“, neboli rozvlažení, aby hlasitému volání třetího anděla dodalo sílu a aby svatí byli připraveni obstát v době vylití sedmi posledních ran.“ EW 86.

b. „Slyšela jsem, jak ti, kteří měli na sobě odění, s velkou mocí zvěstovali pravdu, a jak tato pravda účinkovala. … Na mou otázku, co tuto změnu způsobilo, odpověděl jeden z andělů: „Je to pozdní déšť, neboli rozvlažení od tváři Páně, hlasité volání třetího anděla.“ EW 271.

6. Komu je toto hlasité volání zvláště určeno?

a. „Osmnáctá kapitola knihy Zjevení vyzývá Boží lid, aby „vyšel z Babylonu“. To znamená, že velká část Božího lidu je ještě stále v Babylonu. Ve kterých církvích můžeme dnes najít většinu Kristových následovníků? Nepochybně v různých protestantských církvích.“ GC 383.

b. „V katolické církvi jsou ovšem také opravdoví křesťané. Tisíce příslušníků této církve slouží Bohu podle svého nejlepšího vědomí. … Mnozí se pak připojí k jeho lidu.“ GC 565.

c. „I když v církvích, které jsou znázorněny Babylonem, vládne duchovní temnota a odcizení od Boha, žije v nich stále ještě většina pravých Kristových následovníků.“ GC 390 (Viz také GC 449; 605).

7. Co satan představí oblíbeným církvím dříve, než se naplní Zjevení 18,1?

a. „Nepřítel spasení by rád toto dílo zmařil. Dříve než přijde doba pro toto hnutí, pokusí se je napodobit. V církvích, které dostane pod svou klamnou moc, vzbudí dojem, že na ně Bůh seslal své požehnání a projeví se něco, co budou považovat za velké náboženské probuzení. Zástupy lidí budou jásat, že Bůh pro ně koná úžasné věci, přitom však půjde o působení jiného ducha. Pod náboženským pláštíkem se satan pokusí rozšířit svůj vliv na celý křesťanský svět.“ GC 464.

b. „Zatímco satan působí svými lživými zázraky, čas předpověděný v Zjevení se naplní a mocný anděl, který osvítí zemi svou slávou, vyhlásí pád Babylonu a vyzve lid Boží, aby jej opustil.“ 7BC 985.

8. Jak můžeme rozlišit satanovo falešné oživení a hlasité volání?

a. „Je to citové vzrušení, směs pravdy a klamu dobře připravená k tomu, aby zmátla lidi. Nikdo se však nemusí nechat oklamat. Ve světle Božího slova není obtížné rozpoznat podstatu těchto hnutí. Můžeme si být jisti, že tam - kde lidé neberou vážně svědectví Bible a odmítají prosté pravdy, které prověřují lidská srdce a vyžadují sebezapření i odmítnutí světa - Bůh své požehnání neuděluje. A podle pravidla, které nám dal Pán Ježíš: „Po ovocích jejich poznáte je,“ (Mt 7,16) je zřejmé, že tato hnutí nejsou dílem Božího Ducha.“ GC 464,465.

9. Víme, kdy bude přesně padat pozdní déšť a kdy anděl ze Zjevení 18 sestoupí z nebe?

„Nemám žádný přesný čas, o kterém bych měla mluvit, kdy bude vylit Duch svatý - kdy mocný anděl sestoupí z nebe a přidá se k třetímu andělu v ukončení díla na tomto světě; moje poselství zní, že naše jediná jistota je v tom, abychom byli připraveni na nebeské rozvlažení. …“ 7BC 984.

10. Byl pád Babylonu úplný (Zj 18,2), když sestra White napsala Velký spor věků?

„Ani potom se však nedalo říci beze zbytku, že „padl Babylon, který opojil všecky národy svým smilstvem“. Ještě k tomu nesvedl všechny národy.“ GC 389.

11. Kdy bude pád Babylonu úplný, tak aby Zjevení 18,2 mohlo být kázáno jako zcela naplněné proroctví?

a. „Vínem hněvu smilství svého napájelo všecky národy.“ Zj 14,6-8. Jak se to stane? Tím, že budou nutit lidi, aby přijali falešnou sobotu.“ 8T 94.

b. „Teprve až nastane takový stav a až se křesťanské církve plně spojí se světem, bude pád Babylonu úplný. Církve k tomu spějí, ale proroctví z knihy Zjevení 14,8 se naplní teprve v budoucnosti.“ GC 390.

12. Jak ovlivní uzákonění neděle spolu s pronásledováním kázání třetího andělského poselství?

a. „Když na nás skutečně dolehne bouře pronásledování …, tehdy potom poselství třetího anděla přejde v hlasité volání a celá země bude osvícena slávou Páně.“ 6T 401.

b. „Na začátku času soužení jsme byli naplněni svatým Duchem, když jsme vyšli a zvěstovali sobotu ještě plněji.“ EW 33 (Viz také EW 85).

c. „Tato falešná sobota bude vynucována utiskujícím zákonem. Satan a jeho andělé jsou bdělí a horlivě činní. … Zatímco satan působí svými lživými zázraky, čas předpověděný ve Zjevení se naplní a mocný anděl, který osvítí zemi svou slávou, ohlásí pád Babylonu a vyzve lid Boží, aby jej opustil.“ 7BC 985; RH 12-13-1892, p. 769.

13. Jak tato úžasná zkušenost ovlivní lid Boží?

a. „Jak se členové těla Kristova přibližují k období jejich posledního boje, „času Jákobova soužení“, porostou v Kristu a velkou měrou budou mít podíl na jeho Duchu. Tak, jak se třetí andělské poselství změní v hlasité volání a velká moc a sláva se přidá k závěrečnému dílu, tak bude mít věrný lid Boží podíl na této slávě. Je to pozdní déšť, který je oživuje a posiluje, aby mohli projít časem soužení. Jejich tváře budou zářit slávou toho světla, které doprovází třetího anděla.“ 7BC 984; 1T 353.

b. „Jak se třetí andělské poselství změní v hlasité volání, jeho ohlašování bude doprovázet velká moc a sláva. Tváře lidu Božího budou zářit nebeským světlem.“ 7T 17.

c. „Jak se přibližuje konec, svědectví služebníků Božích bude rozhodnější a mocnější.“ RH 12-13-1892, p. 769.

14. Může se to nějak srovnávat s „půlnočním volání“ roku 1844?

a. „Anděl, který se spojí s hlásáním poselství třetího anděla, osvítí celou zemi svou slávou. Bible tím předpovídá neobyčejně silné působení, které zasáhne celý svět. Adventní hnutí z let 1840 až 1844 bylo slavným projevem Boží moci. Poselství prvního anděla bylo zaneseno do všech misijních stanic na světě a v některých zemích vzbudilo největší náboženské hnutí od doby protestantské reformace šestnáctého století. Avšak hnutí vyvolané poselstvím třetího anděla bude ještě mohutnější.“ GC 611.

b. „Viděla jsem, že toto poselství skončí s mocí a silou mnohem převyšující půlnoční volání.“ EW 278.

c. „Moc, která tak mocně zapůsobila na lidi v hnutí v roce 1844, se opět zjeví. Třetí andělské poselství půjde kupředu, ne šeptem, ale hlasitým voláním.“ 5T 252; Ev 693.

15. K čemu by se dalo přirovnat „půlnoční volání“?

„Toto hnutí se přehnalo zemí jako přívalová vlna. … Neprojevovalo se v něm extatické nadšení, ale spíše opravdové zpytování srdce, vyznání hříchů a odmítnutí světa. Zápasící lidé se toužili připravit na setkání s Pánem, vytrvale se modlili a bezvýhradně odevzdávali Bohu. …

„Ani jedno náboženské hnutí od doby apoštolů nebylo tak oproštěno od lidských nedokonalostí a satanových nástrah jako hnutí z podzimu roku 1844. …

„Studovali Slovo Boží s intenzivním zájmem předtím nepoznaným. … Tehdy se projevovala víra, která přináší vyslyšení modliteb. Více než pokrm potřebovali každý den ujištění, že je Spasitel přijímá.“ GC 400-403.

16. Jak se bude srovnávat hlasité volání s letnicemi?

a. „Jeho působení se bude podobat tomu, co se odehrálo o letnicích. Tak jako Pán seslal „raný déšť“ ve vylití Ducha svatého na počátku kázání evangelia, aby drahocenné semeno vzklíčilo, tak dá na závěr „pozdní déšť“, aby úroda uzrála.“ GC 611.

b. „Dříve než na zem dopadnou konečné Boží soudy, dojde mezi Božím lidem k takovému oživení původní zbožnosti, jaké se neprojevilo od doby apoštolů.“ GC 646.

c. „Vylití Ducha ve dnech apoštolů bylo raným deštěm a výsledky byly slavné. Ale pozdní déšť bude ještě hojnější.“ Ev 701.

d. „Přichází doba, kdy bude v jeden den obráceno tolik lidí, jako bylo o letnicích poté, co učedníci přijali Ducha svatého.“ Ev 692.

17. Budou konány zázraky, tak jako byly o letnicích a brzy potom?

a. „Jeho působení se bude podobat tomu, co se odehrálo o letnicích. … Velké dílo evangelia neskončí menším projevem Boží moci, než jakým se vyznačoval jeho začátek. Proroctví, která se splnila při seslání raného deště na počátku křesťanských dějin, se znovu naplní v pozdním dešti na konci křesťanských dějin. Bude to „čas odpočinutí“, rozvlažení, které předpověděl apoštol Petr, když prohlásil: „Protož čiňte pokání, a obraťte se, aby byli shlazeni hříchové vaši, když by přišli časové rozvlažení od tváři Páně, a poslal by toho, kterýž vám kázán jest, Ježíše Krista.“ Sk 3,19.20.

„Boží služebníci s tváří zářící svatým nadšením budou spěchat z místa na místo, aby všude ohlásili Boží poselství. Po celém světě budou varování šířit tisíce hlasů. Budou se dít zázraky, nemocní budou uzdravováni, věřící budou provázet znamení a zázraky. Také satan bude působit lživé zázraky, dokonce nechá před zraky lidí sestoupit oheň z nebe na zem (Zj 13,13). Obyvatelé země se budou muset rozhodnout.“ GC 611,612.

b. „Byly konány mocné zázraky, nemocní byli uzdravováni a znamení a zázraky provázely věřící.“ EW 278.

18. Jaký je Boží postoj vůči těm, kdo popírají, že bude opět konat zázraky?

„Zde vidíme, že církev - svatyně Páně - bude první, která pocítí hněv Boží. Staří lidé, kterým Bůh udělil velké světlo, a měli být strážci duchovních zájmů lidu, zklamali kladenou v ně důvěru. Zaujímají stanovisko, že nepotřebujeme očekávat zázraky a nápadné projevy Boží moci jako za dřívějších dnů.“ 5T 211.

19. Je možné, že se bude také opakovat dar jazyků?

„S upřímnou touhou očekávám dobu, kdy se budou opakovat události letnic s větší mocí než při té příležitosti. Jan praví: „Potom pak viděl jsem anděla sstupujícího s nebe, majícího moc velikou, a země osvícena byla od slávy jeho.“ Potom, tak jako v období letnic, lidé uslyší pravdu k nim pronesenou, každý člověk ve svém vlastním jazyku.“ 6BC 1055; RH 7-20-1886.

20. Jak Boží děti, které jsou stále v Babylonu, odpoví na hlasité volání?

a. „Zástupy přijmou pravdu a přidají se k vojsku Páně.“ Ev 700.

b. „Duše, které byly doposud rozptýleny v nejrůznějších církvích, odpověděly na toto volání a nejvzácnější z nich byly spěšně vyvedeny z odsouzených církví, jako byl kdysi Lot spěšně vyveden ze Sodomy, než byla zničena.“ EW 279.

c. „Když přijde krize, mnozí budou připraveni učinit správné rozhodnutí, dokonce tváři v tvář strašným těžkostem, které nastanou díky klamným satanovým zázrakům. Ačkoli vyznají pravdu a stanou se Kristovými spolupracovníky v jedenáctou hodinu, získají stejnou mzdu jako ti, kdo pracovali celý den. Budou armádou stálých věřících, kteří poslední zkouškou projdou pevní jako skála.“ RH 12-24-1889, p. 3.

d. „Proč Kristus chodíval podle pobřeží a do hor? Měl lidem přinášet slovo života. Oni to nepostřehli právě v ten okamžik. Hodně lidí nevidí dobro nyní, aby se rozhodli, ale tyto věci ovlivňují jejich životy; a když poselství vyjde s hlasitým voláním, budou na něj připraveni. Nebudou dlouho váhat; vyjdou a zaujmou své postavení.“ Ev 300,301.

e. „Poselství nebude šířeno ani tak pomocí důkazů jako hlubokým přesvědčováním Božího Ducha. Důkazy už byly podány. Semeno bylo zaseto, nyní klíčí a přináší plody. Tiskoviny rozšířené evangelisty zapůsobily svým vlivem. Mnozí lidé, na které měly vliv, však nemohli plně porozumět pravdě nebo se jí řídit. Nyní pronikají paprsky světla všude, pravdu lze vidět v její plné kráse a upřímné Boží děti lámou pouta, která je svazovala. Rodinné svazky a církevní vztahy je už nebudou moci zadržet. Pravda pro ně bude mít větší cenu než všechno ostatní. Navzdory silám, které se spojí proti pravdě, postaví se velký počet lidí na Boží stranu.“ GC 612.

f. „Slyšela jsem, jak ti, kteří na sobě měli odění, s velkou mocí zvěstovali pravdu, a jak tato pravda účinkovala. Mnozí byli svázáni; některé ženy svými muži a některé děti svými rodiči. Ti opravdoví, kterým bylo zabraňováno, aby nemohli slyšet pravdu, se jí nyní chopili. Přestali se bát svých příbuzných a pravda jim byla dražší a cennější než život. Na mou otázku, co tuto změnu způsobilo, odpověděl jeden z andělů: „Je to pozdní déšť, neboli rozvlažení od tváři Páně, hlasité volání třetího anděla.“ EW 271.

21. Budou někteří odpadlí adventisté věnovat pozornost tomuto poselství?

„Mnozí, kteří zbloudili z ovčince, se vrátí zpátky, aby následovali velkého Pastýře.“ 6T 401.

22. Jaká kniha Ducha prorockého bude nástrojem pro dovedení mnohých k tomu, aby se postavili společně s lidem Božím zachovávajícím přikázání?

„Knihu Velký spor věků si cením více než zlato nebo stříbro a mým velkým přáním je, aby se dostala lidem. … Důsledky jejího rozšíření se nemohou posuzovat podle toho, jak se nám to zdá nyní. Tím, že si ji přečtou, budou mnozí vyburcováni a získají odvahu se okamžitě připojit k těm, kdo zachovávají přikázání Boží. Ale mnohem větší množství těch, kdo si ji přečetli, nezaujme své postavení, dokud neuvidí, jak se začnou dít události, které jsou v ní předpovězeny. Naplnění některých předpovědí vzbudí víru, že se odehrají i ostatní, a když bude země osvícena slávou Páně, při ukončení díla, mnohé duše zaujmou své místo na straně přikázání Božích jako důsledek jejího působení.“ CM 128,129.

23. Jak budou reagovat neobrácení členové církve adventistů sedmého dne?

a. „Třetí andělské poselství nebude pochopeno, světlo, které osvěcuje zemi svou slávou bude nazváno falešným světlem, těmi, kdo odmítají kráčet v jeho postupující slávě.“ RH 5-27-1890, p. 321.

b. „Dokud ti, kteří mohou pomoci v ________, nebudou vyburcováni k pocitu vlastní zodpovědnosti, nerozpoznají dílo Boží, když bude slyšeno hlasité volání třetího anděla.“ TM 300.

c. „Ve sborech se budou dít úžasná zjevení moci Boží, ale těmi, kdo se nepokořili před Pánem a neotevřeli svá srdce vyznáním a pokáním, to nepohne. V projevu moci, která osvěcuje zemi svou slávou, uvidí pouze něco, o čem si ve své slepotě myslí, že je nebezpečné, něco, co vzbudí jejich strach a oni se tomu vzepřou. Protože Pán nepracuje dle jejich očekávání a představ, postaví se proti tomuto dílu. „Proč,“ oni praví, „bychom neměli poznat Ducha svatého, když jsme v díle už tolik let?“ RH 11-7-1918.

d. „Až se bude blížit bouře, mnozí z těch, kdo sice přijali poselství třetího anděla, ale nenechali se posvětit poslušností pravdy, se vzdají svého názoru a přidají se k řadám odpůrců.“ GC 608.

24. Jaká bude reakce oblíbených duchovních a lidí milujících hřích?

a. „Protože se však někteří lidé nebudou chtít spokojit pouze s lidskou autoritou a budou žádat jednoznačné „Tak praví Pán“, jejich duchovní se rozzlobí jako kdysi farizeové, protože bude zpochybněna jejich autorita, označí poselství za ďábelské a budou podněcovat davy lidí, kteří milují hřích, aby odmítali a pronásledovali hlasatele poselství.

Až se spor přenese do nových oblastí a pozornost lidí bude upřena na pošlapávaný Boží zákon, satan se rozzlobí. Moc, která provází poselství, odpůrce jen rozzuří. Duchovní se budou téměř s nadlidským úsilím snažit zastřít světlo, aby nezářilo na členy jejich církví. Všemi dosažitelnými prostředky se budou snažit potlačit diskuse o těchto životně důležitých otázkách. Církve budou žádat o pomoc stát, aby jim pomohl. V tom úsilí se katolíci spojí s protestanty. Až hnutí, vynucující zachovávání neděle, zesílí, budou vydávány zákony proti lidem, kteří zachovávají Boží přikázání. Bude jim vyhrožováno peněžitými tresty a vězením, budou jim nabízena vlivná místa, různé odměny a výhody, jen aby se zřekli své víry.“ GC 607.

b. „Poslední velké varování zaznělo všude a vzrušilo a rozzuřilo obyvatele země, kteří nepřijali poselství.“ EW 279.

25. Jak mocně bude poznání o spasení rozptýleno?

a. „Během hlasitého volání, církev podporována prozřetelnými zásahy jejího vyvýšeného Pána rozšíří poznání o spasení tak hojně, že se světlo dostane do každého města a městečka. Země bude naplněna poznáním o spasení. Obnovující Duch Boží korunoval úspěchem horlivé činné nástroje tak hojně, že světlo přítomné pravdy zazáří všude.“ Ev 694.

b. „Těsně před námi je krize. Nyní musíme skrze moc Ducha svatého prohlašovat velké pravdy pro poslední dny. Nebude to dlouho předtím, než každý uslyší varování a učiní své rozhodnutí. Tehdy přijde konec.“ Ev 703.

26. Očekává se od lidu Božího, aby v době hlasitého volání opustil církev adventistů dne a přidal se k nějaké čistší, svatější skupině?

a. „Jak je to možné, že se tyto letáky odsuzující církev adventistů sedmého dne jako Babylon, rozšířily mezi lidi všude, právě v době, kdy církev přijímala vylití Ducha Božího? Jak je to možné, že lidé jsou tak svedeni, že si představují, že hlasité volání spočívá v tom, abychom lidi volali pryč ze společenství církve, která se těší době rozvlažení?“ TM 23.

b. „Vezmete pasáže ze Svědectví, které mluví o ukončení doby milosti, o tříbení mezi lidem Božím, a budete mluvit o tom, abychom vyšli z tohoto lidu a o lidu, který povstane, který bude čistší a svatější. Všechno toto těší nepřítele. … Kdyby mnozí přijali názory, které předkládáte, a mluvili a jednali by podle nich, uviděli bychom jedno z největších fanatických vzrušení, jehož jsme kdy mezi adventisty sedmého dne, byli svědky. To je to, po čem satan touží.“ 1SM 179

c. „Nyní nemůžeme vstoupit do nějaké nové organizace; protože by to znamenalo odpadnutí od pravdy.“ 2SM 390.

27. Přijde hlasité volání jako důsledek lidského plánování?

a. „Chtěla bych vám říct, že Pán bude v tomto posledním díle působit způsobem odlišným od běžného řádu, a způsobem, který bude velmi protikladný lidskému plánování. Mezi námi budou tací, kteří budou chtít Boží dílo vždycky ovládat, dokonce diktovat, co se má stát, když jde dílo kupředu pod vedením anděla, který se přidá k třetímu andělu v hlásání poselství, které má být oznámeno světu. Bůh použije cesty a způsoby, skrze které uvidíme, že vzal otěže do vlastních rukou. Pracovníci budou překvapeni jednoduchými prostředky, které zapojí, aby uskutečnil a zdokonalil své dílo spravedlnosti.“ TM 300.

b. „Boží pracovníci získají kvalifikaci spíše pomazáním Ducha než studiem ve vědeckých ústavech. Tím povede muže víry a modlitby, aby se svatým nadšením hlásali poselství, které jim Bůh svěřil.“ GC 606 (Viz také Ev 700).

c. „Mnozí, dokonce i z nevzdělaných, nyní ohlašují slova Páně. Děti jsou puzeny Duchem, aby šly vpřed a vyhlašovaly poselství z nebe. Duch je vylit na všechny, kdo se poddají jeho našeptávání a zavrhnou všechna nařízení člověka, jeho svazující pravidla a opatrné metody, budou ohlašovat pravdu s mocí Ducha.“ Ev 700.

d. „Duším, které opravdově hledají světlo a které s radostí přijmou každý paprsek božského osvícení z jeho svatého slova, jen takovým bude dáno světlo. Skrze tyto duše Bůh zjeví to světlo a moc, které osvítí celou zemi svou slávou.“ 5T 729.

e. „Když se božská moc spojí s lidským úsilím, dílo se rozptýlí jako oheň na strništi. Bůh zapojí nástroje, jejichž původ nebude být moci rozpoznán; andělé budou konat dílo, z jehož konání mohli mít požehnání lidé, kdyby neopomenuli odpovědět na požadavky Boží.“ RH 12-15-1885, p. 769.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy