EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


71. Řeč

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

71. Řeč

AH 434 Hlas je dar - Hlas je svěřený dar. Používejme jej k tomu, abychom svým bližním pomáhali, povzbuzovali je a posilovali. Milují-li rodiče Boha a jdou cestou Páně, konají-li spravedlnost a soud, nebude mít jejich řeč nádech chorobného sentimentalizmu. Bude zdravá, čistá, ušlechtilá. Budou mluvit vybraně doma i venku. Nesníží se k žádné lacinosti. - MS 36 1899

Každé slovo má nějaký vliv - Každé slovo, které otec nebo matka vysloví, má na děti dobrý nebo zlý vliv. Mluví-li rodiče vášnivě, mají-li ducha tohoto světa, považuje je dobrý Bůh za dítky světa, nikoli za své syny a dcery. - MS 100 1902

Slovo promluvené v pravý čas může být dobrým semenem zasetým do mladé mysli a může vést dětské nožky po správné cestě. Ale špatné slovo může vést jejich nohy do záhuby. - RH 24. 6. 1890

Andělé slyší slova, která se doma mluví. Proto nikdy nehubujte! Vliv vašich slov musí být takový, aby vystupoval k nebesům jako libá vůně. - Letter 10 1912

Rodiče mají udržovat laskavými slovy, něžným soucitem a láskou čisté a milé rodinné ovzduší. Současně však musí být zásadní a pevní. Jste-li důslední, děti si někdy myslí, že je nemáte rádi. To můžete očekávat, nikdy však nebuďte strozí. Spravedlnost si musí podat ruku s milosrdenstvím. Netrpme kolísavost ani popudlivost. - RH 30. 3. 1897

AH 435 Řeč má být výrazem vnitřních ctností - Hlavním požadavkem je, aby řeč byla čistá, laskavá a pravá, vnějším projevem vnitřních ctností. Nejlepší školou pro toto studium řeči je domov. - Ed 235

Vlídná slova působí na duši jako rosa a jemný déšť. Písmo praví o Kristu, že Jeho ústa byla naplněna milostí, aby „uměl ustalému mluviti slova v čas příhodný“. A Pán nás vybízí: „Slova vaše buďtež příjemná, ozdobená solí, abyste mohli dát milost posluchačům.“ - Učitel mládeže, 31. 3. 1908

Cvičme si doma hlas - Provádějme doma hlasová cvičení! Rodiče mají učit své děti, aby mluvili tak zřetelně, aby všichni rozuměli každému jejich slovu. Mají je učit číst bibli zřetelně a jasně, aby tím oslavily Boha. Klečíte-li u rodinného oltáře a oslavujete Boha, nesklánějte tváře do dlaní nebo do židle. Pozvedejte hlavy a přistupujte k trůnu milosti s posvátnou úctou a důvěrou! - MS 4 1901

136
AH 435-438

Mluvte čistě! Zvykněte si mluvit jemně a přesvědčivě, nikoli stroze a diktátorsky. Dávejte dětem lekce ve cvičení hlasu. Cvičte zvyky v řeči, aby se jim v žádné těžkosti nestalo, aby vypustily z úst drsné či hrubé slovo. - MS 60 1903

Cvičení hlasu má velký vliv na zdraví žáků. Mládež se má naučit správně dýchat a číst tak, aby nenamáhala nepřirozeně hrdlo a plíce. Tuto práci musí vykonat břišní svaly. Kdo mluví krkem, tvoří-li hlas horní částí mluvících orgánů, poškozuje je a zeslabuje je. AH 436 Nejtěžší práci mají vykonat břišní svaly a krk má být jen jakýmsi kanálkem. Mnozí lidé zemřeli, ačkoli nemuseli, jen proto, že se nenaučili správně užívat hlas. Správné použití břišních svalů při čtení a mluvení vyléčí nejedny hlasové a hrudní potíže, a přispěje k prodloužení věku. - CT 297

Netrpme hašteřivé hlasy - Netrpme doma hádky a rozpory. Mluvte něžně, Nemluvme nikdy stroze. Zůstaňte klidní. Přestaňte vyhledávat chyby a buďte pravdiví. Povězte dětem, že jim chcete pomoci, aby se připravily pro svatá nebesa, kde je klid a kde nezazní ani jediné hašteřivé slovo. Buďte k nim trpěliví v jejich nesnázích. Vám se snad zdají být malé, pro ně jsou to však velké nepříjemnosti. - MS 14 1905

Vliv strohého, chladného hubování - V takovém domově, kde se mnoho stroze a mrzutě hubuje, děti křičí. Jejich jemné smysly jsou ovlivněny známkami neštěstí a neshody. Matky, mějte proto ve tváři plno slunce. Můžete-li, smějte se. Mysl i srdce dítěte bude odrážet světlo vaší tváře tak, jako vyleštěný mramor vystihuje mistrné lidské tahy. Matky, chcete-li vtisknout do vnímavé dětské mysli Kristovu podobu, musí ve vás dříve přebývat. - RH 8. 9. 1904

Jsou-li otcové a matky obráceni, projeví se důkladné obrácení i v jejich chování a výchově. Jejich myšlenky, jejich jazyky budou obráceny. Doma se nebude příliš hlasitě a hněvivě mluvit. Slova budou tak příjemná, že posluchače uklidní a budou ku požehnání. Zbavte hlas všech nepěkných vlastností. - Letter 75 1898

AH 437 Musíme vítězit nad ukvapeností a musíme kontrolovat svá slova. Zde dosáhneme velkých vítězství. Nevládneme-li svými slovy a svou náladou, jsme satanovými otroky, jsme jeho poddanými a vede nás do zajetí. Všechna hašteřivá, nepříjemná a mrzutá slova jsou obětí, kterou přinášíme jeho satanskému majestátu. A je to drahá oběť, dražší než kterákoli oběť pro Pána. Vždyť maří pokoj a štěstí celých rodin, ničí zdraví a připraví posléze i o věčný, šťastný život. - 1T 310

Přinášejí slova sluneční jas nebo stíny? - Vychovávejme děti a mládež, aby si dávaly pozor na slova a skutky. Je to velmi důležité. Jejich chování přinese buď sluneční jas, nebo stíny nejen do jejich domova, nýbrž všude, kamkoli přijdou. - Učitel mládeže, 5. 11. 1896

Nemoudré použití daru řeči způsobuje často neštěstí. Slovo Boží neopravňuje nikoho, aby mluvil stroze. Taková slova vytvářejí v rodině nepříjemné pocity a neštěstí. Ostatní členové rodiny ztrácejí úctu k tomu, kdo takto mluví. Kdyby uměl brzdit své city, získal by si důvěru a lásku všech. - MS 60 1903

Vlídná slova dětem, uctivá k rodičům - Rodiče, mluvte s dětmi pouze vlídně. Děti, mluvte se svými rodiči uctivě. Těmto věcem musíme v rodinném životě věnovat pozornost. Získají-li děti v budování charakteru správné zvyky, nechají se snadněji poučit Bohem a budou poslušní Jeho požadavků. - RH 17. 11. 1896

Varujte se obhroublostí - Otcové a matky, mužové a ženy, bratři a sestry. Nezvykejte si mluvit, jednat a myslet vulgárně. AH 438 Hrubé řeči, nízké žerty, nedostatek pravé zdvořilosti v rodinném životě stanou se vaší druhou přirozeností a vás připraví o společnost těch, kteří jsou pravdou posvěceni. Domov je příliš posvátným místem, než aby mohl být poskvrňován vulgárností, smyslností, obviňováním a výstupy. Potlačte zlá slova. Zaplašte nesvaté myšlenky, neboť Věrný svědek váží každé slovo, oceňuje všechny činy a prohlašuje: Znám skutky tvé!“ - ST 14. 11. 1892

137
AH 438-441

Nízká, laciná, všední mluva by neměla mít v rodině místo. Je-li srdce čisté, budou z něho vytékat bohaté poklady moudrosti. - RH 17. 5. 1898

Netrpte doma pošetilé řeči! Velmi malé děti mohou mít prospěch z užitečných slov. Mluví-li však otec a matka pošetile a bláhově, budou děti mluvit stejným způsobem. Avšak správná, rozumná, pravdivá a vážná slova povedou všechny členy rodiny ke stejnému způsobu mluvení i ke správnému jednání. - RH 14. 4. 1885

Zlé následky hněvivých, ukvapených slov - Vychrlíte-li na děti hněvivá slova, pomáháte nepříteli veškeré spravedlnosti. Každé slovo má mít od nejútlejších dní věku milé prostředí. Dílo výchovy má začít v dětství a nesmí být doprovázeno strohostí a mrzutostí, nýbrž vlídností a trpělivostí. Pokračujte v tomto způsobu naučení i v dalších letech dospívání. - MS 53 1912

Každá rodina musí upřímně prosit Pána o pomoc, aby mohla konat dílo Boží. Všichni musí překonávat sklon k ukvapenosti a k podezírání. Snažte se být laskaví a zdvořilí, zvykněte si doma na projevy pozornosti a péče. - MS 31 1907

AH 439 Netrpělivá slova způsobí v rodině mnoho škody, poněvadž vyvolávají u postiženého téhož ducha odvety. Následují slova odmlouvání, sebeospravedlňování, a taková slova vytvoří pro vás těžké, tíživé jho, neboť všechna zahořklá slova se vám vrátí v osudné žni. - RH 27. 2. 1913

Tvrdá slova doléhají nejen ke sluchu, ale přímo do srdce a probouzejí nejhorší vášně a svádějí muže a ženy k porušení Božích přikázání. Slova jsou jako zaseté semeno. - Letter 105 1893

Vášnivá slova jsou jistým druhem klení - V mnoha rodinách si členové zvykli mluvit ledabyle a netečně. Tento zvyk, mluvit drsná slova, dráždit poznámkami, neustále sílí a tak přibývá nevhodných slov, jež se líbí satanu, nikoli však Bohu. Pálivá a vášnivá slova nemají vycházet z našich úst, neboť Bůh a andělé je považují za jakýsi druh klení. - Učitel mládeže, 20. 9. 1894

Jak otec ztratil důvěru svých dětí - Milý bratře. Tvoje přísná slova tvým dětem ubližují. Čím jsou starší, tím více mají sklon ke kritizování. Hledání chyb ničí tvůj život a nakazilo to již tvou ženu i děti. Děti nemají odvahu se ti svěřit anebo přiznat své chyby, poněvadž vědí, že je zaručeně přísně pokáráš. Tvoje slova jsou často jako pustošivé krupobití, ničící něžné rostlinky. Tuto škodu nelze docenit. AH 440 Aby se děti vyhnuly tvým tvrdým slovům, učí se podvodu. Vyhýbají se pravdě, aby unikly kritice a trestu. Tvrdé, studené tresty jim neprospějí. - Letter 8a 1896

Slib - Bylo by dobré, kdyby se každý zavázal, že bude doma mluvit vlídně a laskavě. Rodiče, nemluvte nikdy ukvapeně. Dopustí-li se vaše děti chyby, napomeňte je, ale něžně a laskavě. Kdykoli mrzutě hubujete, ztrácíte vzácnou příležitost, kdy můžete dát příklad shovívavosti a trpělivosti. Nejdůležitějším činitelem při napravování chyby musí být láska. - Letter 29 1902

Rozmluva u stolu - Kolik rodin se baví u jídla pochybně a nevhodně. Mluví o povaze svých přátel, a servírují to jako jemný zákusek. Pěstuje se jakýsi druh stolní pomluvy. Děti to snadno od rodičů přejímají. Tím je Bůh zneuctěn. - 4T 195

V domově nemá místo duch kritiky a hledání chyb. Klid domova je příliš posvátný, než aby byl tímto duchem ničen. Avšak jak často si členové rodiny sednou ke stolu a jako jeden chod si dají kritiku, hledání chyb a skandální výstupy. Kdyby Kristus dnes přišel, zda by nezjistil, že mnozí jeho vyznavači mají ducha kritiky a nelaskavosti? Členové takových rodin nejsou hotovi spojit se s nebeskou rodinou. - ST 17. 1. 1904

Rozmluva u jídla má být taková, aby působila příznivě na mysl dětí. - MS 49 1898

Pomlouvání a donášení - S hrůzou pomýšlíme na lidojeda, který si pochutnává na dosud teplém a chvějícím se mase své oběti. AH 441 Jsou však výsledky tohoto zvyku horší, než trýzeň a záhuba, kterou způsobuje překrucování pohnutek, špinění pověsti, plýtvání charakteru? Děti i mládež by měly znát

138
AH 441-443

větu, kterou Bůh vyslovil: „Smrt i život jsou v moci jazyka.“ - Ed 235

Satan si používá pomluv a roznášení zpráv a výhodně tím šíří neshody a rozpory, odlučuje přátele a podrývá víru mnohých v pravdivost našeho stanoviska. 4T 195

Zasévání semene nedůvěry je podpora nepřítele - Člověk od přírody rád mluví ostrá slova. Kdo však podléhá tomuto sklonu, otvírá dokořán dveře satanovi, a velmi snadno si pamatuje nedostatky a chyby druhých. Zabývá se jejich poklesky, zaznamenává jejich slabosti a slovy podrývá důvěru v člověka, který se upřímně snaží plnit svou povinnost jako Boží spolupracovník. Často rozsévá símě nedůvěry ten, kdo si myslí, že mu měla být dána přednost. - Letter 169 1904

Bůh vyzývá věřící, aby přestali hledat chyby a přestali mluvit ukvapeně a nevlídně; Rodiče, mluvte na své děti laskavě a příjemně, abyste pomáhali andělům přitahovat je ke Kristu. V rodinné církvi musí nastat dokonalá náprava. Začněte s ní hned. Přestaňte mrzutě hubovat a reptat. Ti, kteří mrzutě hubují a nadávají, Vypuzují nebeské anděly a otvírají dveře zlým andělům. - Letter 133 1904

Rodiče, buďte prozíraví a trpěliví - Rodiče, cítíte-li že jste mrzutí, nedopusťte se tak hrozného hříchu a neotravujte celou rodinu touto nebezpečnou podrážděností. AH 442 V takové chvíli bděte nad sebou dvojnásob, a umiňte si, že neposkvrníte své rty, a budete mluvit vlídně a laskavě. Řekněte si: „Nezničím mrzutým slovem štěstí svých dětí.“ Budete-li se takto ovládat, budete stále silnější. Vaše nervová soustava nebude tak citlivá. Správné zásady vám pomohou. Vědomí, že konáte věrně svou povinnost, vám dodá síly. Andělé Boží budou s uspokojením sledovat vaše úsilí a pomohou vám. - 1T 386-387

Otcové a matky, mluvte se svými dětmi vlídně. Uvědomte si, jak jste citliví a jak málo výtek snesete. Uvažujte a pochopte, že vaše děti jsou jako vy. Neukládejte jim to, co sami nemůžete snést. Nedovedete-li snést kritiku a výtku, nesnesou to ani vaše děti, které jsou slabší než vy a tolik nevydrží. Vaše vlídná, povzbudivá slova mají být v rodině slunečními paprsky. Sebeovládání, rozvaha a úsilí v tomto směru, vám přinese stonásobné ovoce. - 1T 401

Kdy je nutno mlčet anebo zpívat - I na posvěcené křesťany přichází někdy zkoušky. Trpělivost i těch nejtrpělivějších je velmi zkoušena. Muž či žena snad vysloví něco, co snadno vede k ukvapené odvetě. Jsi-li postižen, zachovej klid. V mlčení je bezpečnost; často je mlčení nejpřísnějším pokáráním pro toho, kdo svými ústy zhřešil. - MS 70 1903

Když děti a mládež ztratí sebevládu a mluví vášnivá slova, je někdy nejlépe zachovat mlčení a nepustit příval napomenutí, dokazování či odsouzení. Pokání se záhy dostaví. Zlaté mlčení dokáže často víc než slova. - MS 59 1900

AH 443 Jsou-li jiní netrpěliví, mrzutí a reptají-li, protože se neovládají, začněte si zpívat sionskou píseň. Když Kristus pracoval v tesařské dílně, často ho druzí popouzeli, aby byl netrpělivý. On si však začal zpívat nějaký krásný žalm, a než si to uvědomili, zpívali s ním. Tak působil skrze něho Duch svatý. MS 102 1901

Boj o vítězství v řeči - Bůh žádá od rodičů, aby šířili v rodinném kruhu světlo sebeovládáním a příkladem správného povahového rozvoje. Netrpte lehkomyslný, všední hovor. Bůh nahlíží do všech tajů života. Někteří musí neustále zápasit, aby se ovládali. Na každý den tiše a s modlitbou bojují proti své strohosti v řeči a proti ukvapenosti. Lidé snad tento zápas nikdy nepochopí. Nikdo je nepochválí, že zadržují ukvapená slova, která se jim derou na jazyk. Svět tyto boje nikdy nepozná, a kdyby i poznal, měl by pro vítěze jen pohrdání. Ale v nebeském záznamu jsou vedeni jako vítězové. Bůh je svědkem všech tajných bojů a všech tichých vítězství a praví: „Ten, kdo je zpozdilý k hněvu, je lepší než udatný muž, a ten, kdo ovládá svého ducha, než ten, kdo dobyl města.“ - ST 23. 8. 1899

139
AH 443-447

Nechceš-li vybuchnout a mrzutě hubovat, Pán ti ukáže východisko. Pomůže ti, abys použil daru řeči Ježíšovým způsobem, aby v domově zavládly vzácné ctnosti trpělivosti, útěchy a lásky. - MS 67 1901

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy