EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


58. Rodina kazatele

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

58. Rodina kazatele

AH 353 Rodinný život kazatele má být ztělesněním poselství - Bůh si přeje, aby učitel bible ve svém rodinném životě ztělesňoval pravdy, které přináší. Chování člověka má větší vliv, než slova. Zbožnost v denním životě posílí veřejné svědectví. Trpělivost, zásadovost a láska zapůsobí na srdce, která se nedají získat kázáním. - GW 204

Jsou-li kazatelovy děti správně vedeny, doplní názorně jeho naučení s kazatelny. Dokazuje-li nesprávnou výchovu svých dětí, že neumí spravovat a vládnout, musí se naučit ukáznit správně své děti, jak to Bůh od něho žádá. Teprve pak může splnit svoji povinnost jako pastýř Božího stádce. - Letter 1 1877

První povinnost má k dětem - Kazatel má spoustu povinností kolem sebe i v širším okruhu; ale jeho první povinností jsou děti. Neměl by být tak zaneprázdněn vnějšími povinnostmi, aby zanedbával nutná poučení vlastních dětí. Snad si myslí, že povinnosti doma nejsou tak důležité, ale ve skutečnosti

110
AH 353-356

jsou přímo základem blaha jednotlivců a společnosti. Štěstí mužů a žen a úspěch církve závisí do značné míry na rodinném vlivu.

Nic neomlouvá kazatele, když pro okruh působnosti zanedbává rodinné prostředí. Duchovní blaho jeho rodiny je na prvém místě. V den konečného účtování bude se Bůh tázat, co vykonal, aby získal pro Krista ty, AH 354 které odpovědně přivedl na svět. Dobrodiní, prokázané jiným, nesplatí dluh, kterým je před Bohem povinen za své děti. - GW 204

Kazatelův vliv je mohutný - Děti kazatele bývají často nejzanedbanější vůbec, protože otec je s nimi málo a ony si musí samy hledat zaměstnání a zábavu. - GW 106

Rodičovská nevěrnost působí vždycky mnoho zla, avšak desateronásobně tehdy, projevuje-li se v rodinách lidí, kteří jsou určeni za učitele lidu. Jakmile tito nespravují svojí domácnost, svádějí svým nesprávným příkladem mnohé. Jejich vina je mnohem větší, poněvadž jejich postavení je odpovědnější. - PR 579

Žena a děti mohou nejlépe posoudit jeho zbožnost - Naše pravá povaha se neprojevuje ani tak na kazatelně, jako v rodině. Zbožnost kazatele může nejlépe posoudit jeho manželka, děti a lidé, kteří žijí v jeho domácnosti. Hodný člověk bude své rodině, své ženě a všem ostatním ku požehnání.

Bratři, vneste Krista do rodiny, na kazatelnu, berte si Ho všude sebou. Pak nebudete muset lidi vyzývat, aby si vážili kazatelského úřadu, poněvadž budete mít pověření nebes, dokazující všem, že jste služebníky Ježíše Krista. - 5T 161

Je kazatelova žena pomocnicí, nebo překážkou? - Jakmile někdo přijme odpovědnosti kazatele, vydává se za Božího mluvčího a přináší lidu Boží slova. Jak úzce by měl proto být spjat s Velkým pastýřem; AH 355 jak pokorně by měl chodit před Bohem, zapomínat na sebe a zvelebovat Krista! A jak je důležité, aby povaha jeho ženy odpovídala biblickému vzoru a děti jim byly ve všem poddány.

Žena kazatele evangelia mu může být nejlepší pomocnicí s velkým požehnáním anebo mu může v díle překážet. Záleží velmi na ženě, proroste-li kazatel na každý den ve své užitečnosti, anebo klesne-li na běžnou úroveň. - Letter 1 1877

Viděla jsem, že ženy kazatelů mají svým manželům pomáhat v práci a mají být důsledné a opatrné na svůj vliv, poněvadž jsou pozorovány a lidé od nich čekají víc než od jiných. Jejich zevnějšek má být příkladem. Jejich život a řeč mají být vzorem, vůní k životu, nikoli k smrti. Viděla jsem, že mají být prosté a tiché, přesto vznešené; nemají se bavit o věcech, jež nevedou mysl k nebesům. Mají se tázat: „Jak zachráním svou duši a jak mohu přispět k záchraně jiných?“ Viděla jsem, že Bůh nemůže přijmout nic polovičatého. Chce celé srdce a zájmy, jinak nic. Jejich vliv mluví rozhodně. Bez pochyb ve prospěch pravdy nebo proti ní. Buď s Kristem shromažďují, nebo rozptylují. Neposvěcená žena je největší kletbou pro kazatele. - 1T 139

Kazatelé, jež si Bůh postavil k hlásání pravdy, musí vždy počítat s prací satana, který se je snaží zmalomyslnět a svést. A to se mu daří nejlépe v rodinném vlivu, za pomoci neposvěcené družky. Podaří-li se mu získat její mysl, může skrze ni snadněji ovlivnit jejího muže, AH 356 který slovem a učením získává duše. Satan má velký podíl na tom, aby kdykoli zasahoval do práce kazatelů za pomoci vlivu sobecké, pohodlné manželky. - 1T 449-451

Rady, týkající se spravování domácnosti - Máš doma povinnost, které se nemůžeš vyhnout, chceš-li být věrný Bohu a svému úkolu, který ti Bůh svěřil. - Evangelizačním polem je svět. Snažíš se do něj zasévat pravdu evangelia a čekáš, že Bůh zaseté símě zavlaží, aby přineslo užitek. Bůh ti svěřil kus pole; ale tvoje vlastní zahrádka zarůstá býlím a trním, ač pleješ zahrady jiných lidí. To není maličkost, nýbrž obrovské dílo. Kážeš lidem evangelium; uplatni je v domově. - 4T 381

Nemůžete-li se shodnout ve výchově svého dítěte, ať raději manželka zůstane doma, aby nekazila manželovu práci. Církev Boží nesmí vidět příklad volné, nedostatečné kázně. Znám mnohé kazatele,

111
AH 356-359

kteří jsou natolik nerozumní, že berou na své cesty neklidné děti. Jejich práce na kazatelně byla mařena nepěknou povahou jejich dětí. - Letter 1 1887

Projevuj zájem o jiné děti - Nesmíš veškerý čas a zájem věnovat jen své rodině na úkor ostatních. Přijímáš-li pohostinství bratří, mohou právem za to něco čekat. Ztotožni se se zájmy rodičů a dětí a snaž se poučovat a být ku požehnání. AH 357 Zasvěť se dílu Božímu a buď požehnáním těm, kteří tě vydržují, rozmlouvej s rodiči a nikdy nepřehlížej děti. Nemysli si, že tvoje děti jsou v očích Božích dražší než ostatní. - 4T 382

Výzva ke kazatelovu pobloudilému synu - Tvůj otec je kazatelem evangelia a satan usiluje nejvíce o to, aby děti kazatelů nectily své rodiče. Snaží se je ovlivnit a předat jim špatné sklony. Dovolíš satanu, aby skrze tebe zmařil naději a potěchu tvých rodičů? Budou se musit na tebe ustavičně dívat proto, že se odevzdáváš satanu? Budou muset propadnout malomyslnosti proto, že budou mít pocit, že přivedli na svět děti, které se nechtějí dát poučit a řídí se za všech okolností svými sklony?

Máš dobré nápady a jsi nadějí a očekáváním svých rodičů? Jelikož však neumíš odolat pokušení, satan jásá, jak pohotově ho posloucháš. Často se vyjádříš tak, že rodičům svitne paprsek naděje, ale právě tak často klesáš, poněvadž neodoláš nepříteli. Ty ani nevíš, jak to otce a matku bolí, že stojíš na straně satana. Často říkáš: „Nemohu to a ono“, ač víš, že právě to bys měl činit. Můžeš bojovat proti nepříteli, nikoli ve své síle, nýbrž v síle Boží, kterou můžeš obdržet. Budeš-li důvěřovat jeho slovu, nikdy nebudeš moci říci: „Nemohu“.

Vyzývám tě jménem Páně, obrať se, dokud není pozdě. Lidé si myslí, že jako syn Božích spolupracovníků jsi hodný; ale svými poklesky často zneuctíš otce a matku a maříš jejich dílo! AH 358 Nemá tvá matka dost bolesti a žalu bez tvých přečinů? Chceš se nadále chovat tak, aby zármutek musel krušit srdce tvého otce? Jsi rád, že celé nebe na tebe hledí s nelibostí? Jsi rád, že jsi v řadách nepřítele, který ti poroučí a ovládá tě?

Ó, kéž se obrátíš k Pánu dnes, dokud dnes se jmenuje! Každým činem jsi buď lepší, nebo horší. Jsou-li tvé činy na straně Páně, zanechávají za sebou vliv dobrý; jsi-li na straně satana, je tvůj vliv osudný. Do Božího města vejdou jedině čistí, svatí a posvěcení. „Dnes uslyšíte-li hlas jeho, nezatvrzujte srdce svého“, ale obraťte se k Pánu, aby ve tvých šlépějích nezůstávala poušť. - Letter 15a 1896

Kazatel se má chovat k dětem vlídně a zdvořile - Kazatelovo chování k dětem má vyjadřovat laskavost a zdvořilost. Musí vždy pamatovat na to, že jsou to malí mužové a ženy, mladší členové Boží rodiny. Mohou být Mistru velmi blízcí a budou-li správně poučováni a ukázněni, vykonají pro Něho službu již v mládí. Kristus je zarmoucen každým strohým jednáním a přísným nerozvážným slovem, jež rodiče s nimi promluví, nebo které k nim i my promluvíme. Jejich práva nejsou vždy respektována a rodiče s nimi často zacházejí tak, jako by neměly svůj charakter, který musí být rozvíjen, aby nezakrněl a aby nebyl zmařen Boží úmysl v jejich životě. - 4T 397-398

Církev musí věnovat péči, zvláštní péči jehňátkům stádce, uplatnit veškerý vliv, aby si získala lásku dětí a zájem o pravdu. AH 359 Kazatelé a členové církve mají zesílit úsilí rodičů, aby jejich děti kráčely po správných stezkách. Pán si volá mládež a přeje si, aby Mu vydatně pomáhala ve službě pod jeho korouhví. - RH 25. 10. 1892

Účinné kázání o zbožnosti - Kazatel má poučit lid, jak se vychovávají děti a jeho vlastní děti mají být příkladem správné poddajnosti. - Letter 1 1877

V rodině kazatele má být jednomyslnost, která je účinným kázáním o praktické zbožnosti. Koná-li kazatel a jeho žena věrně svou práci v domově, vychovávají-li, napomínají, spravují děti, radí jim, vedou je, mohou tím lépe sloužit církvi a rozmnožují řady pomocníků pro konání díla Božího mimo domov. Členové rodiny se stávají členy nebeské rodiny a jsou silou k dobrému a šíří dalekosáhlý vliv. - GW 204-205.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy