EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


56. Rozvod

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

56. Rozvod

AH 340 Manželství je celoživotní smlouvou - Mladistvá mysl vidí manželství v závoji romantiky a nesnadně ji toho zbavujeme, aby pochopila, že slib manželství je nesmírně odpovědný. Tímto slibem jsou spojeny dvě bytosti poutem, jež může přerušit jedině smrt. - 4T 507

Každý by měl pečlivě uvažovat o vstupu do manželství, poněvadž to je celoživotní krok. Žena i muž si mají rozmyslet, vydrží-li spolu až do konce života ve střídavých životních poměrech. - Letter 17 1896.

Ježíš opravil mylné názory na manželství - Žid směl zapudit manželku pro každou maličkost tak že se mohla znova provdat. Tento zvyk způsobil mnoho bídy a hříchu. V kázání na hoře prohlásil Pán Ježíš jasně, že manželský svazek je rozrušen jedině nevěrností manželskému slibu. Řekl: „Každý, kdo opustí svou ženu, kromě případu smilstva, činí z ní cizoložnici; a kdokoli by ji pojal propuštěnou, dopouští se smilstva.“

Když se farizeové později ptali Pána Ježíše na oprávněnost rozvodu, poukázal jim na manželství, jak bylo ustanoveno při stvoření. Pravil: „Pro tvrdost vašeho srdce dovoloval Mojžíš, abyste zapudili svou manželku; ale nebylo tomu tak od počátku.“ AH 341 Potom jim ukázal na rajské poměry, kdy Bůh o všem prohlásil, že to bylo „velmi dobré“. Tehdy vzniklo manželství a sobota, dvojí ustanovení k slávě Boží a pro dobro lidstva. Stvořitel sloučil život prvé manželské dvojice a řekl: „Opustí člověk otce a matku a přidržeti se bude manželky své; a budou jedno tělo. Bylo to prohlášení manželského zákona pro všechny Adamovy potomky až do konce času. To, co Otec věčnosti označil za správné a dobré, stalo se zákonem největšího požehnání a rozvoje pro člověka. - MS 99-100.

Ježíš přišel na svět napravit omyly a obnovit v člověku mravní obraz Boží. Nesprávné názory na manželství se zakořenily v mysli učitelů Izraele. Neuznávali posvátnost manželského svazku. Člověk se tak zatvrdil, že dovedl pro maličkost opustit manželku anebo zachtělo-li se mu, odloučit ji od dětí a poslat ji pryč! To byla velká hanba a propuštěná žena prožívala často velká muka.

106
AH 341-344

Kristus přišel toto napravit a učinil prvý div na svatbě. Tím světu ohlásil, že manželství je posvátným zřízením, je-li uchováváno v čistotě a bezúhonnosti. - MS 16 1899.

Rada člověku, který uvažoval o rozvodu - Tvé názory na manželství jsou mylné. Jedině poskvrnění manželského lože může porušit či znehodnotit manželský slib. Žijeme v nebezpečných dnech, kdy není v ničem jistoty, jedině v pevné, neochvějné víře v Ježíše Krista. Ten, kdo nebdí na modlitbě, nemůže být uchován před satanovými nástrahami, jež ho odcizí od Boha.

AH 342 Kdyby tvá mysl byla klidná a spokojená, byl bys mnohem zdravější. Ty však jsi rozladěný a zmatený a máš nesprávné názory na otázku rozvodu. Tvé odůvodňování neobstojí. Lidé nemají právo klást měřítka zákona sami, obcházet Boží zákon a vyhovovat svým skonům. Musí se přizpůsobit Božímu vysokému měřítku spravedlnosti.

Bůh uvedl pouze jeden důvod, pro který může žena opustit svého muže, nebo muž svoji ženu, totiž cizoložství. Uvažuj na modlitbách o této otázce. - Letter 8 1888.

Rada dvojici, která se rozešla - Milý bratře, milá sestro, nežijete nějaký čas spolu. Neměli jste to dělat a nebylo by k tomu došlo, kdybyste oba měli trpělivost, vlídnost a snášenlivost, jež mají vždy mezi manžely být. Nikdo by neměl prosazovat své a jít za svoji utkvělou myšlenkou bez ohledu na následky. Nikdo nemá právo jednat jen podle svých libostí. Dovolte, aby jiný, zušlechťující vliv Ducha Božího pokořil vaše srdce a uschopnil vás pro práci výchovy dětí. Proste nebeského Otce, abyste nepropadli pokušení netrpělivosti, strohého umíněného způsobu jednání. Oba jste nedokonalí. Chovali jste se k sobě nemoudře, poněvadž jste se nedali vést Bohem.

Prosím vás, abyste se podřídili Božímu vedení. Jste-li v pokušení vybuchnout, mlčte. A toto pokušení AH 343 přijde, protože jste tento nepěkný povahový rys nikdy nepřekonali. Ale vy musíte přemoci veškeré zlozvyky. Padněte na skálu Ježíše Krista a rozbijte se. Buďte jako manželé ukáznění. Žádejte Krista o pomoc. A On vám ochotně udělí své božské sympatie, svoji štědrost a milost.

Litujte před Bohem minulosti. Dohodněte se a buďte si opět mužem a ženou. Zbavte se nepříjemné, nešťastné zkušenosti minulosti. Buďte zmužilí v Hospodinu. Zavřete okna své duše na tuto zem a otevřete okna směrem k nebesům. Budete-li se modlit o světlo, Pán Ježíš, který je světlem a životem, pokojem a radostí, uslyší váš křik. On, Slunce spravedlnosti, ozáří prostory vaší mysli a osvítí chrám duše. Uvítáte-li paprsky jeho přítomnosti ve svém domově, nebudete mluvit slova, jež vyvolávají pocity neštěstí. - Letter 47 1902

Slova ženě, která trpěla křivdu - Dostala jsem tvůj dopis a nemohu ti radit, aby ses vrátila k D, nepoznáš-li na něm úplnou změnu. Pánu se nelíbí jeho dosavadní názory na jednání se ženou. Trvá-li na tom dosud, neměla by ses při něm o nic lépe. Neumí jednat s manželkou.

Je mi to velmi líto, je mi líto i D, nemohu ti však poradit, abys k němu šla, ačkoliv rozum ti říká opak. Mluvím s tebou tak klidně, jako s ním; bylo by to pro tebe nebezpečné, kdyby ses svěřila znovu jeho diktátu. Doufala jsem, že se změní. AH 344 Pán ti rozumí. Buď zmužilá. Bůh tě neopustí ani nezanechá. Co nejupřímněji s tebou cítím. - Letter 148 1907

Opuštěnému muži - nes svůj kříž - Nevím, co by se ještě v tomto případě dalo dělat. Myslím, že to jediné, co můžeš učinit, je, aby ses své ženy zřekl. Je-li rozhodnuta, že s tebou nebude žít, byli byste na tom oba bídně, kdybyste se o to pokoušeli. A jelikož se rozhodla cele a definitivně, nezbývá ti nic jiného, než abys nesl svůj kříž jako muž. - Letter 40 1888

Ačkoli jste rozvedeni, v očích Božích jste manželé - Žena může být od svého manžela zákony země rozloučena a přece není v očích Božích rozloučena, ve smyslu vyššího zákona. Jen jediný hřích, cizoložství, může oprostit muže či ženu od manželského slibu v očích Božích. Zákon světa může sice dovolit rozvod, jsou však přesto ve světle Bible, podle zákonů Božích mužem a ženou.

107
AH 344-347

Viděla jsem, že sestra - nemá dosud právo provdat se za jiného muže. Kdyby však byla (nebo jiná žena), rozvedená proto, že manžel se provinil smilstvem, smí se libovolně provdat. - Leter 4a 1863.

Odloučení od nevěřícího druha - Je-li žena nevěřící a protiví se muži, nemá tento podle Božího zákona právo ji na základě toho odstrčit. Ve shodě s Božím zákonem musí u ní setrvat, nechce-li ona sama od něj odejít. Snad prožívá protivenství, různé urážky a útisk; dostane se mu útěchy, síly a opory v Bohu, který umí pomoci v každé tísni. AH 345 Má být mužem čisté mysli, pevných zásad, rozhodný, a Bůh mu dá moudrost, jak se má zachovat. Nebude jednat ukvapeně, ale ponechá otěže pevně v moci rozumu, aby spoutal žádost. - Letter 8 1888

Žena, která musí změnit své sklony, nikoli manželství - Dostala jsem dopis od tvého manžela. Prohlašuji, že muž smí opustit manželku (nebo manželka muže) jedině tehdy, dopustí-li se cizoložství.

Nemáš-li pěkné sklony, nechtěla bys je k oslavě Boží změnit?

Muž a žena si mají prokazovat vzájemnou úctu. Musí střežit svého ducha, slova a činy, aby ničím nepopudili ani neurazili. Mají o sebe navzájem pečovat a všemožně podporovat vzájemnou něžnost.

Pravím vám oběma: hledejte Hospodina. Plňte v lásce a něžnosti své vzájemné povinnosti. Manžel má být pracovitý a má se snažit živit co nejlépe svoji rodinu. Žena si ho bude vážit.

Milá sestro, setrváš-li na svém dosavadním stanovisku, nemůžeš se líbit Bohu. Odpusť svému muži. Je to tvůj manžel a budeš-li pozornou, něžnou ženou, získáš požehnání. Řiď se zákonem laskavosti. Můžeš a musíš své jednání změnit. - Letter 168 1901

Oba musíte uvažovat o tom, jak byste se přizpůsobili, ne jak byste se co nejvíce lišili. Uplatníte-li ve svém životě způsoby jemnosti a něžnosti, zakusíte pozoruhodný rozdíl. - Letter 157 1903

AH 346 Rozvod a členství ve sboru - Co se týče postižené sestry A G, chtěli bychom říci v odpověď na dotazy N toto: Většina lidí, kteří se prohřeší jako její manžel, nemají pocit viny. Někteří se sice do církve vrátí, ovšem teprve pak, když si získají důvěru lidu Božího jasným vyznáním a údobím upřímného pokání. Uvádíme ještě toto:

Došlo-li k přestoupení sedmého přikázání a viník neprojevuje opravdové pokání, může postižená část případně získat rozvod. (jsou-li zde děti, je to horší) a je svobodná.

Měl-li by rozvod situaci pro postiženého a pro děti zhoršit, nemůžeme veršem písem dokázat, že by nevinná část zhřešila, setrvá-li v manželství.

Čas, práce, modlitba, trpělivost a víra i zbožný život mohou způsobit nápravu. Život s člověkem, který porušil slib věrnosti v manželství a je poskvrněn hanbou hříšné lásky, aniž si to hříšník vůbec uvědomuje, je pro duši jako rakovina; a přece je rozvod bolestí pro celý život. Bůh buď milostiv nevinnému! Je nutné dobře uvažovat před vstupem do manželství.

Proč! Ach proč se zaprodají tak lacino ďáblu mužové a ženy, kteří snad jsou ctihodní, dobří, a mohli by dojít spasení, a ranní svým přestupkem své příbuzné, poskvrní čest rodiny, potupí dílo a posléze zahynou? Bože, buď milostiv! Proč nečiní přestupníci, dopadení při činu, AH 347 pokání, úměrné svému zločinu? Proč neprosí úpěnlivě Krista o milost, aby podle možnosti zahojil rány, jež způsobili? - RH

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy