EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


55. Mravní úroveň

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

55. Mravní úroveň

AH 326 Satan se snaží svrhnout zřízení manželství - Satan se v předpotopním světě soustavně snažil zvrátit manželské zřízení, zeslabit jeho závazky a snížit posvátnost; neboť tak mohl nejzaručeněji znehodnotit Boží obraz v člověku a otevřít dveře bídě a neřesti. - PP 338

Satan dobře ví, jaké je lidské srdce. Zná povahové slabiny - vždyť je s ďábelskou zručností studuje celá tisíciletí a po celé generace se snažil zničit nejsilnější muže, knížata v Izraeli, týmž pokušením, jež mělo takový úspěch v Bál Peor. Všude v dějinách narážíme na povahové trosky, jež se rozbily o skály smyslné žádosti. - PP 457

Tragédie v Izraeli - Izrael se dopouštěl zločinu smyslných neřestí, jež mu přivodily Boží soudy. Odvážnost svádivých žen neskončila v Bál Peor. Přesto, že izraelští hříšníci byli vždy potrestáni, opakoval se tento zločin ještě často. Satan usiloval nejvíc o to, aby dokonale zvítězil nad Izraelem. - RH 17. 5. 1887

Neřestný život Izraelských vykonal to, co nedokázaly veškeré boje národů a kouzla Baláma. Odloučili se od Boha. Ztratili jeho ochranu a záštitu. AH 327 Tímto hříchem smyslnosti se prohřešovalo tolik knížat a lidí, že se stal hříchem celého národa a Bůh bojoval s celým shromážděním. - RH 17. 5. 1887

101
AH 327-329

Dějiny se opakují - Ke konci dějin země bude satan všemožně pracovat stejným způsobem a přijde se stejnými pokušeními, s jakými dotíral na starého Izraele před vejitím do zaslíbené země. Bude klást osidla těm, kteří tvrdí, že ostříhají přikázání Boží a kteří jsou téměř na hranicích nebeského Kanaánu. Uplatní všechny své síly, aby polapil lidské duše a aby zasáhl vyznavače Ježíše Krista na nejslabším místě. Ti, kteří nepodrobili své chtíče vyšším silám v těle, kteří dovolí, aby jejich mysl holdovala nízkým žádostem, stanou se zvláštním terčem satanových pokušení, aby poskvrnili své duše neřestí. A neomezuje se pouze na prostší a méně důležité lidi. Snaží se uplatnit svá kouzla u lidí, jež může použít za svůj nástroj, aby mohl ostatní svádět, aby si dovolovali to, co zákon Boží zapovídá. Satan působí pekelnými silami na lidi na odpovědných místech, kteří přinášejí požadavky Božího zákona a kteří podávají důkazy na obhajobu jeho zákona, který je satanu takovým trnem v oku. U těchto lidí působí na jejich slabiny, neboť ví, že ten, kdo se stane přestupníkem v jednom bodu, je vinen všemi. Tak se mu podaří zvítězit nad celým člověkem. Záhuba postihne pak jeho mysl, duši, tělo a svědomí. Je-li to hlasatel spravedlnosti, který měl velké světlo anebo si ho Pán použil jako zvláštního pracovníka v díle pravdy, jak velké je satanovo vítězství a jásot! A jak je Bůh zneuctěn! - RH 17. 5. 1887

AH 328 Převládající nemravnost - Viděla jsem strašný obraz o stavu světa. Všude vládne nemravnost. Dnešní doba má zvláštní zalíbení v prostopášnosti. Neřest nezvedla nikdy tak odvážně hlavu, jako dnes. Lidé jsou jati jakýmsi kouzlem a zastánci ctnosti a pravé zbožnosti jsou téměř zmalomyslněni jeho odvahou, silou a rozšířeností. Převládající nepravost se neomezuje na věřící a posměvače. Kéž by tomu tak bylo! Hřeší i mnozí zdánliví křesťané. Dokonce ani někteří z těch, kdož očekávají Kristův příchod, nejsou na tuto událost lépe připraveni než satan. Neočišťují se od všeliké poskvrny. Sloužili tak dlouho žádosti, že je pro ně přirozené, mít nečisté myšlenky a zkaženou představivost. Obrátit jejich mysl od těchto věcí k věcem čistým a svatým je tak nemožné, jako změnit tok niagarských vodopádů. Všichni křesťané se musí naučit ovládat své vášně a řídit se zásadami, jinak nejsou hodni Kristova jména! - 2T 346-347

Všude převládá zamilovaná sentimentalita. Ženatí lidé přijímají pozornosti vdaných i svobodných žen; i ženy jsou okouzleny a ztrácejí chvílemi rozum, duchovní rozhled a soudnost. Chovají se tak, jak to Slovo Boží zapovídá a dělají to, co Duch Boží odsuzuje. Mají před sebou jasné výstrahy a pokárání; přesto kráčejí touže cestou, kterou šli před nimi jiní. Hrají začarovanou hru. Satan je žene do záhuby, aby ohrozili dílo Boží a křižovali znovu Syna Božího a působili mu hanbu. - MS 19a 1890

Svět je naplněn mravním malomocenstvím nevědomosti, milování rozkoší a hříšných zvyků, jež ničí duši, tělo a ducha. Smrtelná malárie mravů hubí tisíce a desetitisíce. Co učiníme pro záchranu naší mládeže? My toho zmůžeme málo, ale Bůh žije a vládne a může vykonat mnoho. - MS 8 1894

Lid Boží má být protikladem světa - Volné názory dneška nesmí být rozhodně měřítkem pro Ježíšovy následovníky. Mezi křesťany, kteří se připravují pro nesmrtelnost, nesmí být tyto moderní projevy důvěrností. Je-li necudnost, mravní nákaza, smilstvo, vraždy a zločiny na denním pořádku u těch, kteří pravdu neznají a nechtějí být ovládáni zásadami Božího Slova, jak je důležité, aby třída Kristových vyznavačů, přidržujících se Krista a Božích andělů, jim ukazovala lepší a ušlechtilejší cestu! Je důležité, aby svou zdrženlivostí a ctností tvořila výrazný protiklad těch, kteří jsou ovládáni hrubými vášněmi. - 2T 439

Rostoucí nebezpečí - V tomto zkaženém věku se najdou mnozí, kteří jsou tak zaslepeni hříchem, že se rozhodnou pro prostopášný život, protože to vyhovuje přirozenému a zvrácenému sklonu srdce. Místo, aby se zadívali do zrcadla Božího zákona a přizpůsobili svá srdce a charakter Boží úrovni, dovolí satanovým činitelům, aby se usadili v jejich srdci. Bezbožní lidé raději překrucují Písmo, než aby omluvili svoji bezbožnost, a aby se vzdali své zkaženosti v hříchu a žili čistým životem.

102
AH 329-332

Takových lidí je víc, než bychom se domnívali. Před druhým příchodem Páně jich bude neustále přibývat. - 5T 141

AH 330 Jakmile satan okouzlí člověka svou mocí, zapomene tento na Boha a uctívá místo něho lidskou zkaženost. Tyto svedené duše považují tuto tajnou prostopášnost za ctnost. Je to jakási kouzelná moc…. Kacířství a neřest mají v sobě cosi svůdného. Mysl je tak omámena, že nemůže rozumně usuzovat a žene se za nečistými představami. Ztratí duchovní rozhled a počestnému člověku působí svůdné řeči těchto satanových nástrojů, kteří se hlásí ke Kristu, zmatek. Ale právě tento svod jim dodává síly. Kdyby vystoupili se svými názory zjevně, byli by okamžitě umlčeni; proto si nejprve získávají sympatie a důvěru ve svoji zdánlivou svatost a obětavost. Pak se jako satanovi zvláštní poslové snaží odvádět duše z cesty přímosti a pokoušejí se odstranit zákon Boží. - 5T 142-143

Život mužů a žen se musí vyznačovat bezúhonností - Mysl muže či ženy neklesne najednou z úrovně čistoty a svatosti do zkaženosti a zločinu. Má-li člověk získat Boží obraz anebo má-li tento obraz změnit v ďábelský, vyžaduje to čas. To, co neustále vidíme má na nás vliv. Člověk je sice vytvořen podle vzoru svého Tvůrce, může se však vychovávat tak, že získá zalíbení v hříchu, který se mu kdysi protivil. Jakmile se přestane modlit a bdít, přestane střežit hradby svého srdce a upadá do hříchu a zločinu. Jeho mysl se snižuje, a pokud tělesné náruživosti ovládají mravní a rozumové síly, nelze ji povznést ze záhuby. AH 331 Je nutné neustále bojovat proti tělesnosti; k tomu potřebujeme zušlechťující vliv Boží milosti. Tato povznese mysl k nebesům, aby si zvykla přemýšlet o věcech čistých a svatých. - 2T 478-479

Pokud člověk necítí, že potřebuje na každém kroku Boží radu, není prost nebezpečí bez ohledu na věk. Jedině ti, kteří mají úzké společenství s Bohem, budou si vážit i svých bližních, budou mít v úctě čisté, dobré, pokorné a tiché lidi. Musíme střežit svá srdce, jako kdysi Josef. A přijde-li pokušení ke hříchu, řekneme rozhodně: „Jak bych mohl učinit takovou nepravost a hřešit proti Bohu?“ Ani největší pokušení neomlouvá hřích. Kdybys byl v sebevětším nátlaku, hřích je tvým přičiněním. Hlavním důvodem nesnáze je neobnovené srdce. - MS 19a 1890

Je-li naše doba nebezpečná, nechceme my, lid, který ostříhá Boží přikázání, odstranit z našeho středu hřích a všechnu převrácenost? Nechtějí ženy, jež vyznávají pravdu, bdít nad sebou, aby ničím nezavdávaly příčinu k důvěrnostem? Budou-li vždy přísně zdrženlivé a budou mít slušné chování, mohou uzavřít dveře mnohému pokušení. - 5T 601-602

Ženy musí mít vysokou úroveň v chování - Jsem velmi zarmoucena, že musím napsat, že dnešní vdané i svobodné ženy nejsou často tak zdrženlivé, jak je to nutné. Chovají se jako kokety. Vybízejí svobodné i ženaté muže k různým pozornostem a ti, kteří mají nedostatek mravní síly, upadnou do léčky. AH 332 Tyto věci umrtvují mravní smysly a zaslepují soudnost, takže přečin se nezdá být tak hříšný. Kdyby se žena chovala zdrženlivě a slušně, nevznikaly by u mužů různé myšlenky. Snad ani sama nemá nezákonné úmysly či pohnutky, ale uvádí do pokušení muže, místo aby jim svojí společností poskytla oporu. Je možné vyhnout se nejednomu zlu, budou-li ženy ohleduplné, zdrženlivé, cudné, nebudou-li přijímat nevhodné pozornosti, ale zachovají si vysokou mravní úroveň a vhodnou důstojnost.

Mám již dávno v úmyslu promluvit k mým milým sestrám a říci jim, že Pán mi několikrát ukázal, že na nich je velká část viny. Nedávají pozor a působí někdy zlou tvárnost. Jejich chování není bezvadné, jak se sluší na zbožné ženy. Jejich slova nejsou tak vybraná, jak by se čekalo od bytostí, jimž se dostalo Boží milosti. Chovají se k bratřím příliš důvěrně. Zdržují se v jejich blízkosti, projevují jim náklonnosti a dávají přednost jejich společnosti. Věnují-li jim pak muži pozornost, jsou velmi spokojené. - MS 4a 1885

103
AH 332-335

Pán mi ukázal, že sestry se musí chovat zcela jinak. Musí být zdrženlivější, nesmí být v tomto směru tak „odvážné“, mají však pěstovat stydlivost a slušnost. Bratři i sestry se spolu baví příliš volně, hlásí se ke křesťanství, ale mají příliš rády vtipkování, žertování a smích. Je to neslušné a zarmucují tím Ducha Božího. Takové chování dokazuje nedostatek křesťanské ušlechtilosti. Neposilují svou duši v Bohu a nejsou světlem; zahánějí čisté, svaté anděly a strhují ještě jiné na nízkou úroveň. - 2T 455

Ženy jsou příliš často pokušitelkami. AH 333 Získávají si pod různou záminkou pozornost mužů, bez ohledu na jejich stav, a svádějí je tak dlouho, dokud nepřestoupí zákon Boží. Pak zmaří jejich užitečnost a zničí jejich duši. Kdyby ženy žily ušlechtileji, a kdyby se staly Kristovými spolupracovnícemi, byl by jejich vliv méně nebezpečný. Ale když nemají zájem o domácnost a jsou netečné k Božím požadavkům, šíří často zhoubný vliv, jejich síly zakrňují a jejich dílo nemá Boží pečeť. - 5T 596-597.

Některé dívky a ženy jsou tak troufalé, že dovedou na sebe upozorňovat, vtírají se do společnosti mladých mužů, vzbuzují pozornost, podněcují k flirtu svobodné i ženaté. Nebudeš-li hledět na Krista, nebudeš-li pevný jako ocel, upadneš do satanových sítí. - MM 145

Jako služebnice Ježíše Krista prosím vás, kteří vyznáváte pravdu, okamžitě přestaňte mít společenství byť s pouhým zdáním nečistoty a opusťte společnost těch, kteří mají nečisté nápady. Uchovejte si tyto odporné hříchy v největší nenávisti. Vyhýbejte se těm, kteří se rádi alespoň slovy takto vyžívají, „neboť z hojnosti srdce ústa mluví.“

Nepodléhejte ani na okamžik nečistým nápadům, poněvadž již to poskvrňuje duši, tak jako špinavá voda znečistí zdroj, jímž prochází. - 5T 146-147.

Žena, která trpí nevhodná slova a narážky, nechová se podle vůle Boží. Trpí-li nevhodné důvěrnosti anebo nečisté narážky, neuchovává si bohabojné ženství. - MS 4a 1885

AH 334 Posvátný kruh čistoty ochranou - Naše sestry by měly mít pravou tichost; Nemají se hrnout kupředu, nemají být upovídané a troufalé, nýbrž skromné a nevtíravé, opatrné na slova. Mohou však podporovat zdvořilost. Jsou-li laskavé, něžné a soucitné, odpouštějící a pokorné, je to správné a bohulibé. Pak nebudou obtěžovány nevhodnými pozornostmi mužů v církvi či mimo ni. Všichni poznají, že kolem nich je posvátný kruh, že jsou to ženy bohabojné, a to je uchrání před dotěrnostmi.

Některé zdánlivě zbožné ženy mají lehkomyslné, obhroublé chování, jež vede ke špatnosti a zlu. Ale ženy, které rády uvažují o tom, co mluví ve prospěch čistého života a co podporuje obecenství s Bohem, nedají se snadno strhnout z cesty zdrženlivosti a ctnosti. Jsou vyzbrojeny proti satanovým nástrahám; mohou též odolat jeho svůdnému umění. - 2T 456.

Vyzývám vás, které následujete Ježíše a hlásíte se ústy k němu, abyste pěstovaly drahocenný, vzácný šperk skromnosti. To zachrání vaši čest! - 2T 458.

Kontrolujte myšlenky - Kontrolujte své myšlenky. Není to snadný boj; nebudete-li o to vážně a horlivě usilovat, nepodaří se vám to. Ale Bůh to od vás žádá; je to povinností všech odpovědných bytostí. Jste Bohu zodpovědní za své myšlenky. Zabýváte-li se planými představami a nečistými myšlenkami, jste do jisté míry vinni před Bohem, jako byste se dopustili činu. Brání vám v tom jen nedostatek příležitostí. AH 335 Stavění vzdušných zámků za bílého dne (nebo i v noci) je špatné a velmi nebezpečné. Takové zvyky se těžko dají odstranit a člověk se nesnadno upoutává k věcem čistým a vznešeným. - 2T 561

Varujte se lichocení - Jsem zarmoucená, vidím-li, jak se mužům lichotí, jak se vychvalují a hýčkají. Bůh mi zjevil tu skutečnost, že někteří z těch, kdož přijímají tyto pozornosti, nejsou hodni nést Jeho jméno. Přesto je lidé vynášejí až do nebe, poněvadž usuzují podle zdání. Milé sestry, nikdy nelichoťte ubohým, klesajícím mužům a nehýčkejte je, ať už jsou mladí či staří, svobodní nebo ženatí. Neznáte jejich slabosti a nevíte, že právě tyto pozornosti a mnoho chvály je může zničit. Jsem zděšena, když vidím tolik krátkozrakosti a nedostatku moudrosti v tomto směru.

104
AH 335-338

Mužové, kteří konají dílo Boží a v jejichž srdcích přebývá Kristus, nebudou snižovat úroveň mravnosti, nýbrž ji budou zvyšovat. Nebudou mít zalíbení v lichotkách a chválách žen. Svobodní i ženatí klidně řekněte: „Ruce pryč! Nedám sebemenší podnět k tomu, aby se o mém dobru mluvilo špatně. Mé dobré jméno je cennějším kapitálem než zlato a stříbro. Nechte mi je neposkvrněné. Budou-li lidé na mé jméno útočit, nebude to z mé viny, nýbrž právě z téhož důvodu, proč mluvili zle o Kristu - poněvadž nenáviděli čistotu a svatost Jeho charakteru, jež jim byly neustále výčitkou“. - 5T 595

Pokouší-li kazatel - Považujte sebemenší narážky ke hříchu nebo nedovolené důvěrnosti - byť by AH 336 přicházely z kterékoli strany - za největší urážku svého důstojného ženství. Polibek na tvář v nevhodný čas a na nevhodném místě má být pro vás pokynem, abyste znechuceně odmítly satanova služebníka. Chová-li se tak člověk, postavený na vysokém místě, ve svatém úřadě, je takový hřích desetkrát horší. Bohabojná žena či dívka se musí s hrůzou odvrátit nejen od hříchu, nýbrž i od pokrytectví a špatnosti člověka, kterého si lidé váží a ctí jakožto Božího služebníka. - 2T 458-459

Neovládá-li služebník evangelia své nízké vášně, neřídí-li se příkladem apoštola, zneuctí své vyznání a víru. Naše sestry, jež milují pravdu, se nesmí ani na chvíli domnívat, že hřích nebo zločin ztrácí poněkud na významu, poněvadž se ho odvažuje jejich kazatel. Skutečnost, že mužové na odpovědných místech si zahrávají s hříchem, nesmí u nikoho snížit pocit viny a ohavnost hříchu. Hřích musí být považován za právě tak hříšnou a odpornou záležitost jako před tím. A mysl čistých a ušlechtilých lidí se s odporem odvrací od toho, kdo holduje hříchu, tak jako by prchal před uštknutím jedovatého hada. Kdyby sestry byly vznešené a kdyby měly čisté srdce, odrazily by každý pokus o špatnost - byť se strany kazatele - tak rozhodně, že by se nikdy neopakoval. - 2T 457

Buďte věrni manželským slibům - Manžel a otec má být opatrný, aby zůstal věrný svým manželským slibům! Musí mít ryzí charakter, aby nevzbuzoval myšlenky u mladých dívek či dokonce u vdaných žen, jež nejsou ve shodě s vysokou, svatou úrovní přikázání Božích! AH 337 Kristus ukazuje, že tato přikázání jsou nesmírně rozsáhlá a vztahují se i na myšlenky, úmysly a záměry srdce. Zde se mnozí proviňují. Jejich představy nejsou čisté, posvátné, jak to Bůh žádá a bude jim to počítat za nepravost bez ohledu na jejich povolání a nadání. Budou mít naopak mnohem větší vinu a zaslouží si více jeho hněv než ti, kteří mají méně nadání, světla a vlivu. - 5T 594-595.

Ženatým mužům mám vyřídit: Jste povinni vážit si své manželky, matky vašich dětí; jí věnujte své něžnosti. Zasypávejte ji pozornostmi a uvažujte o tom, jak byste ji obšťastnili. - Dopis 231 1903

Byly mi ukázány rodiny, kde si manžel a otec neuchoval ono zdrženlivé, důstojné, bohabojné mužství, jak se sluší na následovníka Ježíše Krista. Zanedbal laskavé projevy, něžnost a zdvořilost vůči své manželce, které před Bohem a před anděly sliboval lásku, úctu a čest po celý život. Jiná žena si k němu dovoluje víc, než se sluší, hladí mu vlasy a je něžně pozorná a jemu se to pošetilci líbí. Své ženě už neprojevuje tolik lásky a pozornosti jako dříve. V tom má satan zaručeně prsty. Chovej se ke všem ženám s úctou, buď k nim laskavý, pozorný, ale nic víc. Chovej se tak, aby nedošlo k důvěrnostem. - 2T 461

Rodinné soukromí - Ach, kolik životů zahořklo, poněvadž byly strženy zdi, jež chrání tajemství každé rodiny a jež mají uchovat její čistotu a svatost! Žena se AH 338 svěřuje třetí osobě a sděluje soukromé rodinné záležitosti zvláštnímu příteli (či přítelkyni)! Satan tak chce odcizit srdce muže a ženy. Ach, kéž by to přestalo! Kolik těžkostí by si lidé ušetřili! Uzavřete ve svém srdci poznání vzájemných chyb.

105
AH 338-341

Svěřte své potíže jedině Bohu. On vám může správně poradit a zaručeně vás potěší bez hořkosti. - 2T 462.

Jakmile žena vypravuje o svých rodinných trampotách či si stěžuje na svého muže cizímu muži, porušuje své manželské sliby; olupuje manžela o čest a strhává zeď, chránící posvátnost manželského svazku. Tím otvírá dokořán dveře satanu, a vybízí ho, aby vešel se svými pokušeními. A o to on usiluje. Přijde-li žena za některým spoluvěřícím a stěžuje si na své hoře, zklamání a soužení, má ji poradit, aby se se svými nesnázemi svěřila sestrám. Tak nevznikne pohoršení, kterým by mohlo dílo Boží utrpět. - 2T 306.

Jak se uchováme před sejití z cesty - Mluvím k našemu lidu. Přimknete-li se k Ježíši a chcete ozdobit své vyznání spořádaným životem a zbožným obcováním, zachová vás, abyste nesešli na zakázané stezky. Budete-li neustále bdít, bdít na modlitbách a budete se chovat jako v bezprostřední Boží blízkosti, nepodlehnete pokušení a máte naději, že budete uchováni čistí, bezúhonní, neposkvrnění až do konce. Setrváte-li v naději pevně až do konce, utvrdí se vaše cesty v Bohu; a to, co bylo z milosti započato, bude korunováno v království Božím slávou. Ovoce Ducha je láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost, střídmost; AH 339 proti takovým není zákona. Je-li v nás Kristus, ukřižujeme tělo s jeho vášněmi a žádostmi. - 2T 148.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy