EllenWhiteova.cz (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Slovo ke čtenáři (1SM 9)

Vybraná poselství - Svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

Slovo ke čtenáři (1SM 9)

Obdržíme-li knihu, na jejíž titulní stránce nacházíme jméno E.G.White která již několik desetiletí nežije, je nutné, aby bylo podáno několik slov na vysvětlenou. Chceme čtenáře ujistit, že Vybraná poselství a ostatní díla ducha prorockého, která vyšla po smrti autorky (1915), jsou zveřejněna v souladu se záměry, které vyjádřila E.G.White.

Když služebnice Páně zemřela, zanechala církvi poklad, který se skládal více než 100 000 stran knižního materiálu, 4 500 článků v náboženských časopisech, mnoho výtisků traktátů, letáků a knih a také mnoho rukopisů, deníků a dopisů.

Největší zájem sestry White v několika posledních letech jejího života byla otázka, jak se budou publikace prorockých poselství, která jí byla svěřena, v budoucnu používat a stále rozšiřovat. Ve své poslední vůli a závěti ze dne 9. února 1912 učinila konečná opatření pro další pokračující péči o své literární dílo. Zvolila pět mužů a ti měli celý život sloužit jako členové výboru správní rady pozůstalosti, zodpovědných za péči o její spisy, které se měly zachovat co nejdéle.

1SM 10 E.G.White vybrala pro tento důležitý úkol muže, kteří nesli v církvi velké břemeno administrativy. Jako členové správní rady byli jmenováni tito: A.G.Daniels (prezident Generální Konference), F.M.Willcox (editor Review and Herald), Ch.H.Jones (manažer Pacific Press), C.C.Cisler (sekretář, který byl po smrti White poslán do divize na Dálný východ), a W.C.White, její syn, který po smrti staršího J.White v r.1881 cestoval spolu se svou matkou a pomáhal jí vydávat její spisy.

Instrukce, která dala sestra White, zmocňovaly toto vedení k dalšímu pokračování ve vydávání jejich knih a jejich dalšímu rozšiřování a k „Vydávání kompilací z mých rukopisů". Sama očekávala, že s tím, jak církev roste a čelí novým potřebám a dostává se do nových krizí, bude si to vyžadovat sestavit dohromady její spisy přinášející různé soubory pokynů vybraných z jejich rukopisů, letáků a článků z časopisů.

Po smrti sestry Whiteové se knihovna z jejího pera rozšířila o následující díla v tomto pořadí:

 • Základy křesťanské výchovy - FR (1923)
 • Zdravotní rady - CH (1923)
 • Svědectví pro kazatele a evangelisty - TM (1923)
 • Křesťanská služba - ChS (1925)
 • Poselství k mládeži - MYP (1930)
 • Lékařská služba - MH (1933)
 • Rady o výživě a pokrmech - CD (1938)
 • Rady pro práci v sobotní škole - CSW (1938)
 • Rady správcům - CS (1940)
 • Evangelizace - Ev (1946)
 • Rady spisovatelům a vydavatelům - CW (1946)
 • Dějiny vykoupení - SR (1947)
 • Střídmost - Te (1949)
 • Dobročinná služba - WM (1952)
 • Adventistický domov - AH (1952)
 • Můj dnešní život - ML (1952)
 • Služba kolportáže - CM (1953)
 • Výchova dětí - CG (1954)
 • Synové a dcery Boží - SD (1955)

1SM 11 Jako dodatek k těmto knihám byl shromážděn materiál Ellen G. White do sedmisvazkového díla „The Seventh-day Adventist Bible Commentary" - Biblický komentář Adventistů sedmého dne.

Vybraná poselství jsou jedinečným souhrnem. Snahou sestavovatelů bylo shromáždit nejen stále dosažitelné hodnotné novinové články a rukopisné zprávy, ale také neocenitelné staré traktáty a letáčky, které se už netisknou. Mezi zde uvedenými radami jsou výpovědi o inspiraci jejich poselství, jež byla napsána v létě a na podzim roku 1880, její vysvětlivky o „dvou zákonech“, psané na přelomu století, letáček „Mohou být křesťané členy tajných organizací?“ uveřejněný v roku 1893, poselství útěchy těm, kteří trpí nebo hledí vstříc smrti a pak poměrně velká část článků z časopisů, pojednávajících o klíčových věroučných bodech. Některé z těchto materiálů byly opětně vytisknuty, články sestry White z našich časopisů a letáků byly v některých případech citovány v knihách jiných autorů, pojednávajících o Duchu prorockém. Tyto zdroje však nemohou být pojaty do Indexu ke spisům Ellen G. White.

Vybraná poselství svazek 1 a 2 zahrnují rovněž poselství, která byla uveřejněna v „Notebook Leaflets“ původně známá jako „Elmshaven Leaflets". Tyto rozmanité letáky, pojednávající o mnoha tématech, jsou velmi cenné. 1SM 12 Celá řada těchto dokladů byla v následujících létech použita v některých knihách jako Lékařská služba, Evangelizace, Adventistický domov a ještě v jiných případech, kde se v knihách objevila podobná poselství, jež byla před tím publikována. Ty odstavce, které mají při udělování rad a pokynů stále své výjimečné místo, byly zahrnuty do Vybraných poselství. Proto již nebude nutné publikovat je jako Letáky z poznámkového bloku. Publikování těchto svazků poskytuje další možnost nahlédnout do malého množství materiálu, který doposud nebyl publikován a který bude velice cenný.

Mnohé odstavce v těchto svazcích jsou zcela neznámé. Na počátku každého oddílu se nachází úvod, který objasňuje pozadí toho, o čem se píše. Někdy se v textu objevují vysvětlující poznámky. Nejsou dány za účelem výkladu této rady, ale aby obrátily pozornost na okolnosti a zvláštní situace, jejichž účelem je vysvětlit, proč jsou zde tyto otázky podávány.

Dílo Vybraná poselství bylo sestaveno v budově publikací Ellen G. White pod vedením správního výboru publikací Ellen G. White a jeho pracovníků. V úvodních statích je podepsán tento výbor a za vysvětlujícími poznámkami schválenými těmi správci, jsou podepsáni jako „Sestavovatelé“.

Vybraná poselství jsou zahrnuta v novém Indexu spisů Ellen G. White. Tyto svazky, publikované tolik let po smrti sestry White mají vnést do církve trvalé poučení, které poslouží při završení Bohem daného úkolu. To je upřímná modlitba i přání Vydavatelů a správního výboru publikací Ellen G. White.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy