EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


8. Ochota obětovat a být obětován (1SM 86)

Vybraná poselství - Svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

8. Ochota obětovat a být obětován (1SM 86)

(Vyšlo v Notebook Lesflets, Křesťanské zkušenosti, čís. 3.)

Ten, kdo miluje Boha nade všecko a svého bližního jako sebe samého, bude pracovat s neustálým vědomím, že je divadlem světu, andělům i lidem. Když svou vůli podřídí Bohu, bude ve svém životě zjevovat proměňující sílu Kristovy milosti. Ve všech okolnostech svého života se bude řídit Kristovým příkladem.

Každý pravý, sebeobětavý pracovník Boží, je ochoten obětovat a být obětován pro záchranu druhých. Kristus praví: „Kdož miluje duši svou, ztratí ji; a kdož nenávidí duše své na tomto světě, k životu věčnému ostříhá jí." (J 12,25) Opravdovou a pečlivou snahou pomoci tam, kde je toho zapotřebí, prokazuje opravdový křesťan svou lásku k Bohu a svým bližním. Ve službě může svůj život ztratit. Ale až Kristus přijde, aby k sobě shromáždil své klenoty, opět jej nalezne.

Moji bratři a sestry, neztrácejte množství času a peněz pro sebe a pro svůj zevnějšek. Ti, kteří tak činí, ponechávají mnoho věcí nedokončených, které by mohly potěšit jiné a přinesly by vroucí žár jejich unavenému duchu. Všichni se musíme učit, jak lépe využít poskytnuté příležitosti, které by vnesly světlo naděje do života jiných. Jak ale můžeme využít tyto příležitosti, jestliže naše 1SM 87 myšlení se soustřeďuje na naše já? Ti, kteří soustřeďují zájem na sebe, připravují se o spoustu příležitostí pro činnost, která by přinesla požehnání druhým i jim samotným. Povinností služebníků Kristových je, aby se za jakýchkoliv okolností ptali sami sebe: „Co mám učinit, abych pomohl druhým?" Učiníme-li to nejlepší, co umíme, pak důsledky máme přenechat Bohu.

Přeji si, abych žila tak, abych v budoucnosti měla pocit, že v tomto životě jsem učinila vše, co jsem mohla učinit. Bůh poskytuje každému člověku potěšení, jehož se může zúčastnit - jak bohatým, tak i chudým - radost, založenou na zušlechťování čistoty myšlení a nesobeckého jednání, radost vyplývající z utěšujících slov a konání dobrých skutků. Z těch, kteří konají takovou službu, vyzařuje Kristovo světlo a rozveseluje životy, zastřené mnoha stíny.

Bůh je zneuctíván, když jeden k druhému nehovoříme čistou pravdu. Ale máme s láskou hovořit pravdu a to s něžnou vroucností a soucitem v našem hlasu.

Nebezpečí posledních dnů jsou před námi. Ti, kteří žijí pro vlastní radost a sebeuspokojení, zneuctívají Pána. On nemůže skrze ně působit, protože by Jej zkreslili před těmi, kteří neznají pravdu. Buďte velmi opatrní, abyste nerozumným vydáním prostředků nezabraňovali dílu, které Pán chtěl, abyste mohli vykonat zvěstováním varovného poselství světu, nalézajícího se v bezbožnosti. Zamyslete se nad spořivostí, zredukujte své osobní výdaje na nejmenší možnou míru. Naléhavost Boží věci volá ze všech stran o pomoc. Bůh však vidí, jak v sobě podporujete pýchu. Vidí, že je nutné zbavit vás požehnání, které namísto ke zdokonalování bylo použito k uspokojování sobecké pýchy.

Pomoc v každé nouzi

Ti, kteří pracují na místech, kde bylo před nedávném započato dílo, se často setkají s potřebou lepšího vybavení. Bude se zdát, že jejich práce je brzděna pro nedostatek tohoto vybavení, ale ať se netrápí. Ať celou věc přednesou Pánu ve svých modlitbách. Při snaze vybudovat dílo na novém místě jsme se často dostali až 1SM 88 na hranice našich možností. Někdy se zdálo, že nebudeme schopni postupovat kupředu. Ale k nebeskému dvoru jsme poslali naši prosbu a sami jsme si vše po celou tuto dobu odpírali; Bůh slyšel a vyslyšel naše modlitby a poslal prostředky, aby dílo mohlo pokračovat.

Veškeré starosti složme k nohám Spasitele. „Proste a vezmete." (J 16,24) Pracujte, modlete se a věřte celým svým srdcem. Nečekejte až budete mít ve svých rukou potřebné peníze již před započetím díla. Vykročte s vírou. Bůh prohlásil, že na mnoha místech musí být postavena korouhev pravdy. Když se modlíte k Bohu o pomoc, naučte se věřit. Zdokonalujte se v sebezapírání, vždyť celý Kristův život na této zemi byl životem sebezapírání. Přišel, aby nám ukázal, jací musíme být my a co máme dělat, abychom získali život věčný.

Udělejte, co je ve vašich silách a pak trpělivě čekejte, plni naděje a radosti, neboť Boží zaslíbení nemohou selhat. K nezdaru dochází, protože mnozí, kteří by mohli dát do oběhu své prostředky pro pokrok Božího díla, mají nedostatek víry. Čím déle zadržují své prostředky, tím méně víry budou mít. Ti, kteří staví do cesty překážky, hrozně zpomalují Boží dílo.

Moji drazí spolupracovníci, buďte věrní, plní naděje a hrdinství. Každý čin konejte s vírou. Uděláte-li vše, co můžete, Pán vaši věrnost odmění. Tělesnou, duševní i duchovní energii čerpejte z životodárného pramene. Posvěcení, očištění, vytříbení a zušlechtění mužové a ženy, máme přece zaslíbení, že obdržíme duchovní moc. Potřebujeme takovou víru, která by nás uschopnila k tomu, abychom mohli snést pohled Toho, který je Neviditelný. Upřete-li k Němu svůj zrak, budete naplněni hlubokou láskou pro duše, za které zemřel a obdržíte sílu pro novou práci.

Kristus je naší jedinou nadějí. Přijďte k Bohu ve jménu Toho, který dal za svět svůj život. Spolehněte na sílu Jeho oběti. Prokažte, že Jeho láska a radost jsou ve vaší duši a právě pro ně je i vaše radost dokonalá. Zanechte nevěrohodné řeči. V Bohu je naše síla. Modlete se mnoho; modlitba je dýcháním duše. Modlitba víry je zbraní, kterou můžete úspěšně odolávat útoku nepřítele.

- Manuscript 24, 1904.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy