EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


7. Kristus dohlíží (1SM 83)

Vybraná poselství - Svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

7. Kristus dohlíží (1SM 83)

(vyšlo v Notebook Leaflets, Křesťanské zkušenosti, čís. 2.)

Gergezenští si přáli, aby Kristus odešel. Lidé z Kafarnau Jej přijali a mezi nimi učinil předivné zázraky.

Kristus má všelikou moc na nebi i na zemi. On je veliký Lékař, ke kterému se máme odvolat, když trpíme tělesnou nebo duševní chorobou. Nad vlnami i větry i nad posedlými ďábly dokázal, že má absolutní kontrolu. Byly Mu dány klíče hrobu i smrti. Podrobila se Mu knížata i mocnosti a jsou Mu podřízeni....

Proč neprojevujeme větší víru v Božského Lékaře? Tak, jak pomohl ochrnutému, tak pomůže i dnes těm, kteří přijdou k Němu, aby byli uzdraveni. Je nám zapotřebí veliké víry. Jsem znepokojena, když vidím, že mezi naším lidem je nedostatek víry. Je nám třeba vejít do Kristovy přítomnosti s vírou, že On vyléčí naše tělesné i duševní slabosti.

Příliš postrádáme víru. Ó, jak si přeji, abych mohla náš lid přivést k víře v Boha! Nedomnívejme se, že když chceme projevit víru, musíme být uvedeni do stavu silného vzrušení. Vše, co 1SM 84 musíme učinit, je věřit Božímu Slovu, stejně tak, jako když věříme slovům jeden druhému. On to řekl, a Své slovo splní. Tiše spoléhejme na Jeho zaslíbení, protože On, co praví, myslí vážně. Řekněte: On ke mně hovořil skrze Své Slovo a On splní také každý slib, který učinil. Nebuďte nedůvěřiví. Důvěřujte. Boží Slovo je pravé. Jednejte tak, abyste mohli důvěřovat svému nebeskému Otci.

Lidé jsou určeni k tomu, aby zvěstovali pravdu na nových místech. Tito lidé musí mít peněžní prostředky na svou obživu. Musí mít prostředky na výdaje, spojené s pomocí chudým a potřebným, s nimiž přijdou do styku při své práci. Dobročinnost, kterou prokazují chudým, ovlivňuje jejich úsilí při hlásání pravdy. Ochota pomáhat potřebným jim přinese vděčnost těch, kterým poskytují pomoc a uznání nebes.

Tito věrní pracovníci by měli mít pochopení církve. Pán chce slyšet naše modlitby za ně. A církev by neměla selhat a měla by projevit praktický zájem o jejich práci.

Nikdo nežije jen pro sebe. V Božím díle je každému vyhrazeno závazné postavení. Jednota všech posiluje práci každého jednotlivce. Jestliže víra, láska a jednota církve zesílí, její okruh vlivu poroste, a tak bude moci dosáhnout těch nejvzdálenějších hranic tohoto vlivu, který neustále rozmnožuje vítězství kříže.

Povstaň a zaskvěj se

Bůh nás vyzval, abychom zpřetrhali pouta naší vzácné služby od dveří ke dveřím. Poselství evangelia má být zaneseno do měst i mimo město. Bůh nás povolal, abychom se seskupili pod praporem kříže. Když se tato práce koná správně, když s Božským zanícením usilujeme o to, aby se k pravdě obrátili noví členové, svět pozná, že poselství pravdy doprovází nějaká moc. Jednota věřících přináší svědectví o síle pravdy, která může přinést dokonalý soulad různých sklonů a vaše zájmy se sjednotí.

Modlitby a oběti věřících jsou spojeny s opravdovými a 1SM 85 sebeobětavými snahami a jsou opravdovou podívanou světu, andělům a lidem. Lidé se stále obracejí k víře. Ruka, která kdysi sahala po odměně a vyšší mzdě, se stala Boží pomocnou rukou. Věřící jsou spojení jediným zájmem - přáním vytvořit střediska pravdy, aby v nich byl vyvýšen Bůh. Kristus je sjednocuje ve svatých poutech jednoty a lásky a tento svazek má nepřekonatelnou sílu.

Právě o tuto jednotu prosil Kristus ještě před dobou své zkoušky, když stál už jen krůček od kříže. „Aby všichni jedno byli", řekl, „jako Ty jsi ve mně, a já v Tobě, aby také oni v nás jedno byli, aby svět poznal, že Ty jsi mne poslal." (J 17,21)

Bůh volá ke všem, kteří spí, aby povstali a konali opravdovou práci, a aby na modlitbách prosili o Jeho pomoc k této službě. Pracovníci jsou potřební. Není zapotřebí jít podle přesných pravidel. Přijměte Ducha svatého a vaše úsilí bude úspěšné. Je to Kristova přítomnost, která dodává sílu. Zanechejte nejednotu a nesnášenlivost. Nechť převládá láska a svornost. Jednejte pod vlivem Ducha svatého. Jestliže se Boží lid chce cele odevzdat Jemu, On v nich obnoví sílu, kterou ztratili rozdělením. Kéž nám Bůh pomůže uvědomit si, že v nejednotě je slabost a v jednotě je síla.

- Letter 32, 1903.

Mluvte o víře

Ať povstane cokoliv, nikdy nebuďte malomyslní. Pán nás miluje a své slovo splní. Usilujte o to, abyste v lidech vzbudili důvěru v Boha. Dodávejte jim odvahy. Hovořte o naději až do konce. Čeká-li je smrt, ať umírají oslavujíce Boha. On žije věčně a ačkoliv někteří z Jeho věrných následovníků zemřou, jejich skutky je budou následovat a oni radostně procitnou v den vzkříšení.

Nedejme se zmalomyslnět. Nehovořme o pochybnostech, ale o víře, neboť víra přináší nekonečnou moc. Jestliže spolehneme na tuto sílu a nebudeme důvěřovat své vlastní lidské síle, spatříme Boží spasení.

- Review and Herald 30.12.1909.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy