EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


24. Alfa i Omega (1SM 193)

Vybraná poselství - Svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

24. Alfa i Omega (1SM 193)

(V létě roku 1904 v kritickém krizovém období, po veřejném projevu panteistických teorií Dr. J.H.Kelloga, v době, kdy obhajoval nesprávné vedení našeho lékařského působiště, E.G.Whiteová vyslovila mnohá varování, která byla shrnuta a vydána v šedesátistránkovém letáku, Special Testimonies, Series B, No.2, nazvaná „Svědectví pro církev, obsahující dopisy lékařům i kazatelům, předávající varovné poselství, rady a napomenutí k naší přítomné situaci." Ve dvou z těchto sdělení nás odkazuje na „Alfa i Omega". Dále jsou dokumenty převzaty z letáku jako celek. Další rady vztahující se k pantheismu lze nalézt v 8T 255-318 a MH 427-438. Jako poznání o pantheismu viz A.G.Daniells´The Abiding Gift of Prophecy, 330-342, a L.H.Christian´s The Fruitage of Spiritual Gifts, 277-296. - VYDAVATELÉ )

Vyučujte Slovo Boží

Washington,D.C. 24.7.1904

Naším vedoucím lékařům:

Drazí spolupracovníci: Probudila jsem se v jedenáct hodin v noci. Obrazy a představy, které přechází, jsou přede mnou tak živé, že nemohu spát. Obdržela jsem Slovo Páně, abych především 1SM 194 varovala naše zdravotní misionáře před nebezpečím, které je obklopuje.

Pán chce říci těm, kteří jsou služebně ve styku s naší léčebnou, aby se snažili dosáhnout vyšší duchovní úrovně. Na Boží pravdě není lži. Když podporujeme prohnaně vymyšlené učení, které není od Boha, stavíme se do jednoho šiku s nepřáteli Boha a Krista. Bůh volá k těm, kteří nesou břemeno lidského zdraví a jeho udržení, aby satanovo jho přetrhali a neprodlévali ve svazku závislosti na člověku.

Boj vzplanul. Satan a jeho andělé působí se vší podvodností a nespravedlností. Jsou neúnavní ve svém úsilí oddálit duše od pravdy, od spravedlnosti a obrátit vesmír v trosky. S neúnavnou pílí se snaží podávat lidem i z úst lékařů množství svodu, aby si podmanili duše. Jejich snaha je neustálá. Nepřítel usiluje svést duše k nevěře a pochybnosti. Chce ze světa zprovodit Boha i Krista, který se stal tělem a zůstává mezi námi Duchem svatým, aby nás poučil, že poslušností Boží vůle, můžeme zvítězit nad hříchem.

Napadeni různou formou zla

Každá forma zla čeká na příležitost, aby na nás zaútočila. Nejčastěji bývají používány lichotky, úplatky, pohnutky, přísliby existenčního povýšení.

Jak reagují služebníci Boží na tyto běžné způsoby tomuto zlu, ohradí se použitím slovy, které již byly vyřčeny, „tak řekl Pán" nebo „Psáno je"? Nepřátelské mocnosti horlivě usilují nabýt převahu nad Boží pravdou. Kde jsou věrní pastýři, ochránci Božího stáda? Stojí na hoře a dávají výstrahu v nebezpečí, anebo nemají přehled a dovolí, aby nebezpečí vniklo nepovšimnutě do stáda? Kde stojí zdravotní misionáři? Jsou spolupracovníci Kristovi, nesoucí Kristovo jho, anebo nesou nějaké jho vyrobené člověkem?

Satan a jeho andělé činí neustále pokusy, aby získali kontrolu nad lidským myšlením, aby člověka mohli ovládnout lží a líbivými teoriemi. Zapnou naši lékaři v nebezpečí varovný signál? 1SM 195 Uslyšíme varování i od těch, kteří stojí na předních pozicích v našich sanatoriích? Nebo snad usnuli a spí mnozí ze strážců nemocného stáda? Dokud budou zlomyslné jazyky a vtipné hlavy dlouhou praxi zaměření na vytýčení, vykrucování se pravdě, usilovat o uvedení stáda do zmatků a napomáhat k uskutečnění štvavých plánů nepřítele?

Prosím, přečtěte si dobrou radu apoštola Pavlova v listu ke Kolossenským. Hovoří o svých vroucích přáních, aby srdce těch, kteří uvěřili, byla „spojená v lásce, a to ke všemu bohatství přejistého smyslu, ku poznání tajemství Boha, i Otce i Krista, v němž jsou skryti všichni pokladové moudrosti a známosti." (Kl 2,2-3) Dále praví: „A totoť pravím, aby vás žádný, falešně dovodě, neoklamal podobnou k pravdě řečí.... Protož jakž jste přijali Krista Ježíše Pána, tak v Něm choďte, vkořenění a vzdělaní na Něm, a utvrzení u víře, jakž jste naučeni, rozhojňujíce se v ní s díků činěním. Hleďte, aby vás někdo neobloupil moudrostí světa, a marným zklamáním, uče podle ustanovení lidských, podle živlů světa, a ne podle Krista. Nebo v Něm přebývá všecka plnost Božství tělesně." (Kl 2,4-9).

Zmlknou naši lidé, lékaři i personál v našich zařízeních a dovolí, aby zrádné, úskočné závěry byly rozšiřovány nemocným duším. Názory nepřítele jsou rozšířeny všude. Semínka nesváru, nevíry a nevěry jsou zaseta široko daleko. Nepostaví se naši zdravotní misionáři proti tomuto zlu? Není vhodný čas pro to, abychom se zeptali sami sebe, zda dovolíme nepříteli tlačit nás k opuštění hlásané Boží pravdy? Dovolíme mu, aby nám zabránil být řečištěm, kterým by světu proudilo požehnání evangelia, jako proud života? Ať nyní povstane a přičiní se každý z nás podle svých možností. Ať promluví za každých okolností a při konání dobročinných skutků vzhlížejme ke Kristu pro povzbuzení a sílu.

Nebezpečí neustále vzrůstá

Nebezpečí, která se na nás valí stále vzrůstají. Je nejvyšší čas, abychom si oblékli zbroj Boží a se vší horlivostí zabránili 1SM 196 satanovi získat další převahu. Andělé Boží, kteří nás převyšují silou, čekají až je zavoláme na pomoc, aby naše víra nemohla být zastíněna nezvladatelnou konfliktní situací. Je potřebné neustále na modlitbě obnovovat energii. Je požadována ostražitost a akceschopnost. Lhostejnost a lenost se projeví ztrátou osobního náboženství a nebe.

Pro tuto dobu se uvádí poselství Laodicejským, aby probudilo dřímající církev. Ať vás povzbudí myšlenka na krátkost času k opravdovějšímu a neúnavnému úsilí. Uvědomte si, že satan sestoupil s velkou mocí a působí se vší v sobě mající podvodností a nespravedlností k věčné záhubě.

Naši lékaři byli po léta vedeni k uvažování, že nesmí projevit jiné názory a smýšlení, než mají jejich nadřízení. (Tato odvolávka je zde na Dr. J.H. Kellogga, jenž byl po léta vedoucím sanatoria v Battle Creek - vydavatelé). Ať toto jho zlomí! Ať nazvou hřích jeho pravým jménem! Pak na ně v nebeských sborech nebude pohlíženo jako na lidi, kteří jako nositelé závažných odpovědností, zklamali v hlásání pravdy, a neposlušností zamítli pravdu a tak projevili vzdor k Božímu Slovu.

Lékaři takzvaně plnili poslání Páně posloucháním podivných a spiritistických výkladů Písma, které podkopávaly jejich i vaši víru a utvářelo jejich i váš vztah k Bohu, vaším mlčením? Bůh říká: „Nebudu s vámi, dokud se neprobudíte a nesjednáte úctu svému Vykupiteli."

Sofistika podkopává pilíře

Mé poselství k vám: Nedávejte nadále svůj souhlas při poslechu falešných nauk aniž byste se distancovali od převrácené pravdy. Odhalte dřívější filozofické názory, které kdyby byly přijaty, vedly by kazatele, lékaře a zdravotně misijní pracovníky k ignorování pravdy. Každý ať stojí na stráži. Bůh volá muže a ženy, aby se postavili, pod zakrvácený prapor Knížete Emanuele. Máte varovat náš lid, 1SM 197 neboť mnozí jsou v nebezpečí, že přijmou teorii a filozofické směry, které podkopávají základní pilíře víry.

Někdy naši lékaři hodiny hovoří i když jsou unavení o nesnázích, přestože by měli být v nejlepším stavu mluvit. Zdravotní misionáři by měli odmítnout scházení se k rozhovorům dlouho do noci. Tyto noční hovory byly vhodnou dobou, kdy satan svým svůdným vlivem tajně získal víru jednou danou svatým pro sebe od jednoho a pak od dalších. Skvělé, nádherné myšlenky vzplanou jako oheň v mysli, která je pod vlivem velkého svůdce. Ti, kteří poslouchají a svolí, zůstanou okouzleni právě tak, jako byla Eva okouzlena slovy hada. Lékaři a zdravotníci nemohou naslouchat okouzlujícím filozofickým teoriím a současně ponechat v mysli slova živého Boha.

Naši lékaři ztratili životní elán ke své práci, protože se účastnili pochybných učených rozprav, slovíčkaření, následovaly nesprávné zásady a nepostavili se proti nim, aby je vyvrátili, ze strachu, aby nesklidili odmítnutí a výsměch v diskusích.

Volám k těm, kteří jsou ovlivněni satanovým učením, které je spoutalo, aby zlomili pouta, která je svázala a narovnali svou páteř jako svobodní lidé v Kristu. Jedině cílevědomé úsilí modliteb přeruší kouzlo satana nad nimi.

Alfa z nynějšího pohledu

Nenechejte se oklamat; mnozí odpadnou od víry v Krista a oddají se svůdným rozmarům mysli a učení démonů. Stojí před námi Alfa tohoto nebezpečí. Omega bude mnohem hroznější.

Studujme Slova, která pronesl Kristus ve své modlitbě před trpkou zkouškou a ukřižováním. Ježíš obrátil oči k nebi a řekl: „ Otče, přišla hodina, oslaviž Syna svého, aby i Syn Tvůj oslavil Tebe; Jakož jsi dal Jemu moc nad každým člověkem, aby těm všechněm, kteréž jsi dal Jemu, život věčný dal. Totoť jest pak věčný život, aby poznali Tebe samého pravého Boha, a kteréhož jsi poslal, Ježíše Krista. Já jsem oslavil Tebe na zemi; dílo jsem vykonal, kteréž jsi mi 1SM 198 dal, abych činil. A nyní oslaviž Ty mne, Otče, u sebe samého touž slávou, kterouž jsem měl u Tebe, prvé nežli svět byl. Oznámil jsem jméno Tvé lidem, kteréž jsi mi dal ze světa. Tvoji byli, a mně jsi je dal, a řeč Tvou zachovali." (J 17,1-6)

Projev křesťanské zbožnosti

Spravedlnost Boží je absolutní. Tato spravedlnost charakterizuje celé Jeho dílo, celý Jeho zákon. Je-li Bůh, musí být i Jeho lid. Život Kristův musí být zjevný v životech Jeho následovníků. V celém Jeho veřejném i soukromém jednání v každém slovu a skutku, byla zjevná Jeho zbožnost a právě tato zbožnost, musí být zjevená v životě Jeho učedníků.

Ti, kteří přijali od Něho světlo, musí přenést Kristovu dokonalost a charakter do svého denního života. Kristus byl bez hříšný, protože v Něm nebylo hříchu. Bůh mi zjevil, že život věřících musí prozrazovat praktickou spravedlnost.

Nehovoří Bůh ve svém Slovu o vznešených okamžicích, které zakrátko nastanou? Když o nich čtete, věříte, co nám chce říci? Nebo jste se vzdali víry v Boha posloucháním této na pohled krásné filozofie? Moji bratři, jak to vypadá ve zdravotním misijním díle? Nehovoří k vám živý Bůh ve Svém Slovu o událostech, které se stanou při splnění Jeho Slova? Brzy nastane poslední velké účtování s člově-kem. Byly vaše životy takové, že při vážení na váhách ve svatyni budou shledány dostatečné? Nebo byla vaše víra utvářená vámi a proto omezená, dokud nepřešla v nevěru. Stala se vaše poslušnost k lidem vzpourou proti Bohu? „Sami sebe zkušujte, jste-li u víře; sami sebe ohledujte." (2K 13,5).

- Special Testimonies, Series B, No.2. pp. 12-17.

1SM 199 Varování

Washington, D.C. 7.8.1904

Moji milí bratři:

Mám přinést poselství vám a zbytku lékařů, kteří jsou ve spojení s Medical Missionary Association (Lékařská misijní společnost). Oprostěte se od vlivu, který má kniha „Živý chrám"; (568 stránková kniha, vyšla v roce 1903 od Dr.J.H.-Kellogga, v níž se prohlašuje pantheistická filozofie. - Vydavatelé ) protože obsahuje zvláštní názory. Jsou to názory, které jsou úplně pravdivé, ale jsou promíchány s omyly. Části Písma jsou vytrženy ze své souvislosti a použity na podporu mylných teorií.

Podstata omylů obsažených v této knize mi způsobila mnoho trampot. Zkušenosti, s kterými jsem přišla do souvislosti, mě téměř stály život.

Řeklo se, že kniha Živý chrám byla znovu přepracována. Pán mi však ukázal, že autor se nezměnil a že nemůže dojít ke shodě mezi ním a kazateli evangelia, dokud bude pěstovat své nynější názory. Jsem povinna pozvednout svůj hlas a varovat náš lid slovy: „Nemylte se, Bůh nebude oklamán." (Ga 6,7)

Měli jste přístup ke Svědectvím pro církev svazek 7 a 8. V těchto Svědectvích byl jasně slyšet signál o nebezpečí. Ale toto jasné světlo v myšlení, které nebylo ovlivněno svůdnými teoriemi, nebylo nikým postřehnuto. Dokud se naši lékaři obírají člověkem předloženými teoriemi, které svádí na scestí, nemůže dojít k jednotě mezi nimi a kazateli, kteří nesou poselství evangelia. Nedojde k jednotě, dokud nedojde ke změně.

Když zdravotní misionáři vykonávají svou práci a jsou v souladu s pojmenováním které nesou a když cítí potřebu pevné jednoty s kazateli evangelia, může dojít k harmonickému postupu. 1SM 200 Ale musíme rozhodně odmítnout zpronevěření se věčné pravdě, která obstála od roku 1844.

Alfa představená v „Živém chrámu"

Jsem zpravena mluvit bez obalu. „Střetnout se s tím" byla mi řečena slova, „musíš tomu čelit rozhodně a bezodkladně." Ale nelze se střetnout pracovně, při našich hovorech na poli vědeckého bádání, zkoumáním rozdílných stanovisek. Nemusíme dělat takový výzkum. V knize Živý chrám je ukázána Alfa dnešního bludu. Omega bude následovat potom a přijmou ji ti, kteří nebyli ochotní dbát výstrah jim daných Bohem.

Na našich lékařích spočívá velká odpovědnost a měli by mít jasnou rozlišovací schopnost. Mají stát stále na stráži. Nebezpečí, která dosud nerozpoznáváme se brzy nad námi prolomí a toužebně si přeji, abychom nebyli oklamáni. Mám horlivou touhu, vidět naše lékaře stojící svobodně v Pánu; modlím se, aby měli odvahu pevně se postavit za pravdu, za takovou jakou poznali v Ježíši, držíce pevné základy své víry až do konce.

- Special Testimonies, Series B, No.2, pp. 49-50.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy