EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


19. Co kázat a co nekázat (1SM 155)

Vybraná poselství - Svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

19. Co kázat a co nekázat (1SM 155)

(Nepokoušíme se o uvedení úplného seznamu témat. Pro další náměty viz Ev 184-199, 217-278. - Sestavovatelé.)

Nechť je vyvýšen Kristus

Cílem celé kazatelské služby je zatlačení sebe samého do pozadí, aby Kristus mohl vystoupit do popředí. Vyvýšení Krista je velkou pravdou, kterou mají zjevovat všichni, kteří pracují při kázání slova a vyučování.

- Manuscript 109, 1897.

Pracovníci v díle pravdy by měli předkládat Kristovu spravedlnost ne jako nové světlo, ale jako vzácné světlo, které se na čas ztratilo ze zřetele lidí. Krista máme přijímat jako svého osobního Spasitele a On nám připočte Boží spravedlnost v Kristu. Opakujme si tuto vynikající pravdu, kterou zobrazil Jan: „V tom jest láska, ne že bychom my Boha milovali, ale že On miloval nás, a poslal Syna svého oběť slitování za hříchy naše." (1J 4,10)

V Boží lásce se otevírá nejkrásnější zdroj vzácné pravdy a před církví a světem zůstávají otevřeny poklady Kristovy milosti.... Jaká to láska, podivuhodná, bezelstná láska, která přiměla Krista, aby za nás zemřel, když jsme byli ještě hříšníky. Jaká to je ztráta 1SM 156 pro duši, která chápe důležité požadavky zákona, a přesto zanedbává pochopení Kristovy milosti, která je mnohem hojnější.

Je pravdou, že Boží zákon zjevuje Boží lásku, když je hlásán jako pravda v Ježíši, neboť o Kristově daru, jež byl dán hříšnému světu, musí být hovořeno stále více. Není proto divu, že srdce neroztála pod vlivem pravdy, která byla podávána zcela chladně bez života. Není proto divu, že víra v Boží zaslíbení byla nestálá, jestliže kazatelé i pracovníci zanedbali uvádět Ježíše a Jeho vztah k Božímu zákonu. Jak často měli ujišťovat lid, že ten, „kterýž ani vlastnímu Synu svému neodpustil, ale za nás za všecky vydal jej, i kterakž by tedy nám s ním všech věcí nedal?" (Ř 8,32)

Satan se rozhodl, že člověk by neměl poznat Boží lásku, která Boha vedla k tomu, aby světu dal svého jednorozeného Syna k záchraně ztraceného lidstva; neboť v tom se zjevuje Boží dobrota, že lidstvo vede k pokání. Jakým způsobem bychom měli světu předkládat hloubku Boží drahocenné lásky? Nemůžeme ji obsáhnout jinak, než zvoláním: „Pohleďte, jakou lásku dal nám Otec, totiž abychom synové Boží slouli." (1J 3,1) Povězte hříšníkům: „Aj, Beránek Boží, kterýž snímá hřích světa." (J 1,29) Když Krista představíme jako zástupce Otce, budeme schopni rozptýlit stín, který nad naší stezkou rozprostřel satan s úmyslem, abychom nepoznali milost a nevýslovnou lásku Boží, zjevenou v Kristu Ježíši. Pohleďte na Golgotský kříž. Je stálou zárukou nekonečné lásky a nesmírné milosti nebeského Otce.

- Manuscript 154, 1897.

Duch svatý

Kristus, ten velký učitel, měl neomezené možnosti volby, ale On trval nejvíce na jednom - na udělení Ducha Svatého. Jaké veliké věci předpověděl v důsledku tohoto uschopnění církvi. Proč 1SM 157 se tedy dnes o Něm hovoří tak málo? Které zaslíbení se naplňuje tak málo? O Duchu Svatém se hovoří pouze příležitostně, a pak je tato otázka ponechána na pozdější dobu.

- Manuscript 20, 1891

Poukazujte na způsoby obrácení

Kazatelé potřebují mnohem jasnější a jednodušší způsob, kterým by poukazovali na pravdu tak, jak je zjevena v Ježíši. Jejich vlastní myšlení potřebuje plněji pochopit plán spasení. Teprve potom mohou povznést myšlení svých posluchačů od pozemských věcí k duchovním a věčným věcem. Jsou mnozí, kteří chtějí vědět, co musí učinit pro to, aby byli spasení. Chtějí jasné a zřetelné vysvětlení potřebných kroků pro obrácení. Dokud alespoň část pojednání se nezaměřuje na způsob, jakým může hříšník dojít ke Kristu a být zachráněn, pak je kázání zbytečné. Měli by jim poukazovat na Krista, jak to učinil Jan a pak pod dojmem jednoduchosti jejich srdce vzplanou láskou ke Kristu a oni řeknou: „Aj, Beránek Boží, kterýž snímá hřích světa." Na hříšníka je nutno zapůsobit mocně a opravdově, aby činil pokání a obrátil se.

Ti, kteří zanedbávají tuto stránku díla, potřebují se sami obrátit dříve, než se odváží kázat. Ti, jejichž srdce je naplněno Ježíšovou láskou, tou vzácnou pravdou Jeho Slova, budou schopní čerpat z Boží pokladnice. Nenajdou čas na vyprávění anekdot, nebudou usilovat o to, aby se stali řečníky, vznášejícími se tak vysoko, že by lid nemohli připoutat k sobě. Ale prostou řečí a s dojemnou opravdovostí poukáží na pravdu, která je v Ježíši.

- The Review and Herald 22.2.1887.

Oživení zájmu o starou adventní pravdu

Před kazatele a lid je postaveno dílo posvátné důležitosti. Mají studovat dějiny o díle a lidu Božím. Nemají zapomínat na minulá jednání Boha s Jeho lidem. Mají oživit a podrobně vylíčit pravdy, které se těm, kteří skrze osobní zkušenost nepoznali moc a 1SM 158 nádheru, která je provázela, nezdály velmi významné, když byly poprvé objeveny a pochopeny. Tyto pravdy mají být dány světu v jejich původní moci a svěžesti.

- Manuscript 22, 1890.

Služba andělů

O každého člověka usilují dobří i zlí andělé. Záleží na rozhodnutí samotného člověka, který anděl zvítězí. Vyzývám Kristovy kazatele, aby důrazně naléhali na svědomí všech, se kterými přicházejí do styku, aby pochopili pravdu o službě andělů. Nelibujte si ve svých neskutečných spekulacích. Naší jedinou jistotou je psané Slovo. Musíme se modlit tak, jako Daniel, abychom byli chráněni nebeskými bytostmi.

- Letter 201, 1899.

Dokazující kázání

Mnohá kázání s uváděnými důkazy málokdy obměkčují a podmaňují duši....Břemenem každého posla by mělo být poukazování na plnost Kristovu. Není-li předkládán dar Kristovy spravedlnosti, kázání jsou bezduchá a nezajímavá. Ovce ani jehňátka nejsou nakrmena. Pavel řekl: „Řeč má a kázání mé nebylo v slibných lidské moudrosti řečech, ale v dokázání Ducha a moci." (1K 2,4). V tom spočívá jádro tichosti evangelia. Ježíš je živým centrem všeho. Uvádějte Krista v každém kázání. Klaďte důraz na velikost, milost a slávu Ježíše Krista, neboť Kristus vytvořený v nitru je naděje slávy.

- Letter 15, 1892.

Předkládejte pravdu v pokoře

Buďte pečlivými posly. Nebuďte dychtiví k naslouchání a přijímání nových teorií, neboť často jsou takové, že by neměly být nikdy kladeny před žádné shromáždění. Nehovořte vychloubačně, vyvyšujíce sami sebe. Nechte Slovo Boží splývat ze rtů, která jsou posvěcena pravdou. Každý kazatel má kázat pravdu, která je v Kristu Ježíši. Má být přesvědčen o tom, co tvrdí a se Slovem 1SM 159 Božím má zacházet pod vlivem Svatého Ducha Božího. Před Bohem se chovejte a pracujte uctivě, tak moji bratři, aby žádná duše nebyla vedena vaším příkladem na scestí. Bylo by pro vás lépe, kdybyste se nenarodili, než abyste jedinou duši svedli z cesty.

Ti, kteří se prohlašují za Boží služebníky, ať se usilovně snaží dosáhnout takového života, do něhož nemůže vstoupit hřích, sklíčenost nebo smutek. Mají být stálí v každé době.

Bůh si žádá takové reformátory, kteří by z našich kazatelen pronášeli slova důrazná a povznášející. Stává se, že lidé káží svá vlastní slova ve vlastní síle, namísto toho, aby kázali Boží Slovo v moci Ducha, a když jejich slova nejsou přijímána s nadšením, jsou zarmouceni a uráženi. Potom jsou v pokušení, aby kázali slova, která vzbuzují ducha hořkosti a odporu u jejich posluchačů. Moji bratři, buďte opatrní. Ať nikdy nesplynou taková slova ze rtů Kristových vyslanců. Posvěcené rty budou pronášet slova, která přetvářejí a která nevzbuzují hněv. Pravdu je třeba předkládat v pokoře a Kristově lásce.

- Letter 348, 1907.

Lstivost nepřítele

Máme se modlit za Božské osvícení, ale současně bychom měli být opatrní, jak přijímáme vše to, co nazýváme novým světlem. Musíme být ostražití, aby satan pod záminkou hledání nových pravd neodvrátil naše myšlení od Krista a zvláštní pravdy, určené pro tuto dobu. Bylo mi ukázáno, že nepřítelovým úmyslem je vést naše myšlení tak, abychom se zabývali některými nesrozumitelnými a nedůležitými věcmi, něčím, co není plně zjeveno, anebo není nezbytné pro naše spasení. Toto se pak stává tématem, které pohlcuje a jež je nazýváno „přítomnou pravdou", přitom všechna jejich bádání a jejich předpoklady slouží pouze k tomu, aby tuto věc učinili ještě více tajemnou, než byla předtím, aby uvedli ve zmatek myšlení některých, kteří by měli posvěcením pravdy usilovat o jednotu.

- Letter 7, 1891.

Lidské předpoklady a dohady

Ať žádný člověk nepředkládá důstojné vědecké bludy, které by ukolébávaly Boží lid k spánku. Nezahalujme vznešenou, 1SM 160 posvátnou pravdu pro tuto dobu do nějakého hávu lidské moudrosti. Ti, co tak činili, ať toto zanechají a volají k Bohu, aby zachránil jejich duše od svůdných výmyslů.

Jen oživující moc Ducha svatého může pohnout srdce a ne příjemné, mylné nauky. Bláhové představy nejsou chlebem života, nemohou zachránit duši od hříchu. Kristus byl poslán z nebe, aby spasil lidské pokolení. Učil pravdám, které Mu dal Bůh, aby jim vyučoval. Pravdy, které hlásal, a které se nacházejí ve Starém i Novém zákoně, máme dnes hlásat i my jako Slovo živého Boha.

Ať ti, kteří touží po chlebu života, obracejí se na Písma a ne na učení smrtelného chybujícího člověka. Dávejte lidem chléb života, který přinesl Kristus z nebe pro nás. Nespojujte s vaším učením lidské předpoklady a dohady. Kéž by všichni poznali, jak nutně potřebují jíst tělo a pít krev Božího Syna - aby se Jeho slova stala součástí jejich opravdového života.

- Manucsript 44, 1904.

Naše víra je založena na pravdě

Denně toužím po tom, abych mohla konat dvojí službu. Vroucně prosím Pána o sílu a moudrost, abych mohla znovu obnovit svědecké dílo těch, kteří stáli pevně u víře a věřili poselství v jeho počátečních dějinách. Po uplynutí období roku 1844 obdrželi světlo a v tomto světle kráčeli dál. I když povstávali lidé, kteří prohlašovali, že mají nové zázračné světlo, poselství, týkající se různých bodů Písma, my jsme měli skrze působení Ducha Svatého svědectví, týkající se právě tohoto bodu. Toto svědectví zabránilo vlivu takového poselství, jemuž se starší G věnoval, aby ho vysvětloval. (Toto odvolání se týká učení o problematice svatyně, které se lišilo od učení, kterého se drželi po léta Adventisté sedmého dne. Toto učení popíralo naplnění proroctví v r. 1844 a odmítalo Kristovu službu v době vyšetřujícího soudu. - VYDAVATELÉ.) Tento politování-hodný člověk působil se vší rozhodností proti pravdě, kterou potvrzoval Duch svatý.

1SM 161 Když Boží moc potvrzuje to, co je pravda, pak tato pravda zůstává pravdou stále. Pak nemůžeme připustit žádné pozdější předpoklady, které by odporovaly danému Božímu světlu, které má být zachováno. Lidé vystoupí s výkladem Písma podle své pravdy, ale která není pravdou. Pravda, kterou dal Bůh pro tuto dobu, je základem naší víry. On sám nás poučil o tom, co je pravda. Povstanou lidé, po nich další s novým světlem, které však odporuje světlu, jež dal Bůh za působení Svého Svatého Ducha. Někteří, kteří přešli touto zkušeností, kterou získali při zakládání této pravdy, jsou stále ještě na živu. Bůh laskavě chrání jejich život, aby až do konce svého života mohli neustále opakovat zkušenosti, kterými museli projít tak, jak to činil apoštol Jan až do konce svého života. Průkopníci, kteří usnuli spánkem smrti, hovoří k nám opětným vydáním jejich spisů. Byla jsem poučena, že takto má být jejich hlas stále slyšitelný. Oni jsou nositeli svého svědectví jako toho, co tvoří přítomnou pravdu.

Nemůžeme přijímat slova těch, jejichž poselství je v rozporu se základními články naší víry. Takoví shromažďují celou řadu článků Písma a seskupují je kolem svých obhajovaných teorií jako důkazy. Toto bylo stále uplatňováno v průběhu posledních padesáti let. Jestliže tyto spisy jsou Božím Slovem a mají být respektovány, pak vhodnost jejich použití, jestliže takové použití pohne byť jediným pilířem tohoto základu, který Bůh udržuje po dobu těchto padesáti let, je velkou chybou. Ten, kdo tak činí nezná onen obdivuhodný projev Ducha Svatého, který udělil moc a význam minulým poselstvím, která přišla od Boha a byla dána lidu.

Důkazy staršího G nejsou spolehlivé. Kdyby byly přijaty, zničily by víru Božího lidu v pravdu, která z nás učinila to, co jsme.

V této věci musíme být rozhodní, neboť body, které se snaží podpořit a dokázat na základě Písma, nejsou spolehlivé. Nijak nedokazují, že minulá zkušenost Božího lidu byla chybná. My jsme měli pravdu, my jsme byli pod vedením Božích andělů. Bylo to pod 1SM 162 vedením Ducha Svatého, když bylo dáno toto pojednání o otázce svatyně. Bylo by dobré, aby každý člověk zachoval mlčení ve vztahu k povaze a vlastnostem naší víry, na které neměli žádnou účast. Bůh si nikdy neodporuje. Důkazu Písma se nesporně používá tehdy, jestliže je nutno potvrdit svědectví toho, co není pravdivé. Budou povstávat stále další a další lidé a budou přinášet domnělé veliké světlo a budou je prosazovat. My však stojíme na starých vztyčených meznících. (1J 1,1-10.citovaný)

Bylo mi nařízeno, abych řekla, že tato slova můžeme použít jako příhodná pro tuto dobu, neboť nadešel čas, kdy hřích musí být nazýván pravým jménem. V naší práci jsme brzděni lidmi, kteří nejsou obrácení, a kteří hledají svou vlastní slávu. Oni si přejí, aby se o nich hovořilo jako o původcích nového učení, které prohlašují za pravdu. A bude-li toto učení přijímáno, povede to k zapírání pravdy, kterou dával Bůh svému lidu po dobu minulých padesáti let. On to uskutečňoval projevem Ducha Svatého.

- Letter 329, 1905.

Pravdy, které byly zjeveny

„Pilně se snažuj vydati sebe Bohu milého dělníka, za nějž by se nebylo proč styděti, kterýž by právě slovo pravdy rozděloval." (2Tm 2,15) Naučte se přijímat pravdy, které byly zjeveny, a nakládejte s nimi tak, aby byly potravou Božímu stádci.

Setkáváme se s takovými, kteří dovolují svým myšlenkám, aby se uchylovaly k neužitečným spekulacím o věcech, o nichž ve Slově Božím není nic řečeno. Bůh hovoří naprosto jasnou řečí o každém předmětu, který se týká spásy duší. Přeje si, abychom se vyhýbali celodennímu snění a říká: Jdi na vinici mou dnes, a dělej. Přichází noc, kdy žádný nebude moci pracovat. Zanechej všech zbytečných zvědavostí, bdi, pracuj a modli se. Zabývej se pravdou, která byla zjevena. Bůh si přeje, abys zpřetrhal všechna planá blouznění a obrací naší pozornost na pole, zralé pro sklizeň. Dokud naše činnost nebude opravdová, věčnost nás zničí pod tíhou břemene odpovědnosti....

V apoštolské době byly jako pravdivé předkládány ty nejpošetilejší bludy. Historie se opakovala a bude se opakovat. Vždy 1SM 163 budou takoví, kteří ač zdánlivě svědomití, chopí se stínu a povýší ho na skutečnost. Přijmou klam místo pravdy, protože klam je přioděn novým rouchem, o němž se domnívají, že je něco obdivuhodného. Ale když ho zbavíme roušky, objeví se prázdnota.

- The Review and Herald 5.2.1901.

Otázky věčné důležitosti

Zabývejte se učením, kterým se zabýval Kristus. Předkládejte ho lidem tak, jak to činil On. Zabývejte se otázkami, které se týkají vašeho věčného dobra. Nepřítel si může vymyslet cokoliv, aby naše myšlení odvrátil od Božího Slova; všechno nové a neobyčejné, co může být uvedeno do života, aby vznikla rozličnost v názorech, to vše uvede jako něco zvláště důležitého. Ale ty věci, které nemůžeme jasně rozpoznat, nejsou ani z desetiny pro nás tak důležité, jako pravdy Božího Slova, které můžeme jasně pochopit a vnést do našeho denního života. Musíme poučovat lidi o příkladech, které Ježíš vnesl do svého učení ze Starého zákona. Řeč Božské pravdy je nesmírně jednoduchá.

- Letter 16, 1903.

Články, které nejsou důležité pro víru

Je mnoho otázek, o kterých se pojednává, a které nejsou potřebné pro zdokonalení ve víře. Nezbývá čas na jejich studium. Mnohé věci jsou za hranicí našeho chápání. Pravdu jsme neobdrželi proto, abychom ji obsáhli rozumem, ani proto, abychom ji vysvětlovali. Zjevná je proto, abychom ji bez výhrad přijímali jako slovo nekonečného Boha. Zatímco každý rozumný kazatel má vyhledávat takovou pravdu, jaká je v Kristu Ježíši, přesto jsou věci, které nelze zjednodušovat - údaje, které lidské myšlení nemůže pochopit a zdůvodnit bez toho, aby nepodléhalo lidským kalkulacím a výkladům, které se nevyznačují vůní života k životu.

Avšak každá pravda, která je pro nás nezbytně nutná, aby byla zavedena do praktického života, pravda, která se týká spasení duše, je vysvětlena zřetelně a spolehlivě.

- Letter 8, 1895.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy