EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


15. Až se církev probudí (1SM 116)

Vybraná poselství - Svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

15. Až se církev probudí (1SM 116)

(Otištěno v Notebook Leaflets, Křesťanská zkušenost, č. 16).

Modlitba je potřebná v domácím životě, v církevním životě i v misijním životě. Účinnost opravdové modlitby nemůžeme plně pochopit. Kdyby církev byla horlivá v modlitbách, neochabla by v tolika věcech. Vytrvalost v obrácení se k Bohu přinese bohatou odměnu.

Když se církev probudí a uvědomí si své svaté povolání, bude k nebi stoupat mnohem více modliteb za to, aby Duch svatý ukázal práci a povinnosti Božího lidu při záchraně duší. Máme pevné zaslíbení, že Bůh se přiblíží ke každé hledající duši.

Církev musí být znovuzrozena k živé naději „skrze vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých, k dědictví neporušitelnému a nepoškvrněnému a neuvadlému." (1Pt 1,3.4.) Když si církev uvědomí, co musí být v tomto světě vykonáno, její členové budou pociťovat lítost nad těmi, kteří neznají Boha a kteří ve své duchovní neznalosti nemohou porozumět přítomné pravdě. Do všech našich zkušeností má být vetkáno sebezapření na sebeobětování. Máme se modlit a bdít, aby se v našem životě neprojevovala nedůslednost. Nesmíme 1SM 117 selhat, ale máme ukázat jiným, že jsme pochopili, že bdění na modlitbě znamená prožívání našich modliteb před Bohem, aby na ně mohl odpovědět.

Církev nebude upadat, jestliže její členové budou hledat pomoc u trůnu milosti, aby vytrvali ve spolupráci na velkém díle záchrany duší, které jsou na pokraji záhuby. Sbor, jehož členové jsou v práci aktivní, bude si vědom toho, že nese Kristovo jho, a že ho nese společně s Ním.

Vesmír čeká na posvěcené nástroje, skrze které by se Bůh mohl spojit se svým lidem a skrze svůj lid i se světem. Bůh chce působit skrze posvěcenou, sebezapírající církev a také chce viditelně a slavně zjevit Svého Ducha, zvláště v této době, kdy satan mistrně pracuje na oklamání duší, a to jak kazatelů, tak i lidu. Jestliže Boží služebníci budou s Ním spolupracovat, bude je pozoruhodně doprovázet podobně, jako kdysi byl se svými učedníky.

Neměla by se církev probudit ke své zodpovědnosti? Bůh čeká na to, aby mohl udělit Ducha - největšího misionáře, jakého kdy svět poznal - těm, kteří budou se sebezapřením, sebeobětováním a posvěcením spolupracovat s Ním. Když lid Boží obdrží tohoto Ducha, bude z něj plynout Jeho moc.

- Manuscript 59, 1898.

Pasivní milost

Pán připouští takové okolnosti, které by probudily k životu nečinnou milost, která se rozhojňuje v čistotě a činnosti, jestliže projevíme úsilí, abychom Hospodinu v desátcích a v darech vrátili Jeho vlastnictví. Vy víte, co to znamená procházet utrpením. Tato utrpení vám dala příležitost k tomu, abyste důvěřovali Bohu, opravdově Ho hledali na modlitbách a abyste mohli projevit víru v Něho a spoléhat na Něj prostou vírou. Jsou to utrpení, která zkoušejí naše ctnosti i naší víru. Zvláště ve dnech utrpení oceňujeme Ježíšovu velkou cenu. Můžete říci: „By mne i zabil, což bych v Něho nedoufal." (Job 13,15). Ó, jak vzácné je pomyšlení, že nám 1SM 118 jsou dány příležitosti, abychom tváří v tvář nebezpečí, při svých starostech, ve smutku, bolesti i ve smrti vyznali svou víru ...

Záleží na tom, do jaké míry přijímáme podmínky Páně. Jaká je naše mysl, takový bude morální výsledek našeho budoucího života a naší povahy. Každá jednotlivá duše může zvítězit, ale musí si být vědoma toho, že všechno nemůže být tak, jak by si sama přála. Musíme pečlivě sledovat každé poučení, které nám dal Kristus ve svém životě a učení. On nic nezkazí, zušlechťuje vše, čehokoli se dotkne.

- Letter 135, 1897.

Pokora a víra

V práci pro tento čas to nejsou peníze ani talent, učenost ani výmluvnost, které by byly tolik potřebné, ale víra, ozdobena pokorou. Žádná opozice nemůže zvítězit nad pravdou, představenou ve víře a pokorou pracovníků, kteří dobrovolně snášejí námahu, oběti a potupu pro Mistra. Musíme spolupracovat s Kristem, jestliže chceme vidět své úsilí korunované úspěchem. Musíme plakat tak, jak plakal On pro ty, kteří nechtěli plakat nad sebou a prosit tak, jak On prosil za ty kteří nechtěli prosit za sebe.

- Manuscript 24, 1903

Rychlé dílo

Když se Božská moc spoji s lidským úsilím, dílo se rozšíří tak, jako oheň po strništi. Bůh použije nástroje, jejichž původ člověk nemůže pochopit; andělé vykonají dílo, ze kterého by lidé mohli mít požehnání, kdyby konali své dílo, a kdyby nezanedbali odpověď na Boží požadavky.

- The Review and Herald 15.12.1885.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy