EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


10. Dobří andělé jsou mocnější, než zlí andělé (1SM 94)

Vybraná poselství - Svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

10. Dobří andělé jsou mocnější, než zlí andělé (1SM 94)

(Vyšlo v Notebook Leaflets, Křesťanské zkušenosti č. 15.)

Výslovně je uvedeno, že satan nepůsobí v synech neposlušnosti tím, že má přístup k jejich myšlení, ale působí také skrze jejich vliv, ať vědomě či nevědomě, aby k té samé neposlušnosti svedl jiné. Jestliže zlí andělé mají takovou moc nad lidskými dítky v jejich neposlušnosti, oč větší moc mají dobří andělé nad těmi, kteří usilují o poslušnost. Pokud vkládáme důvěru v Ježíše Krista, postupujíc poslušností ke spravedlnosti, Boží andělé vedou naše srdce ke spravedlnosti.

Andělé přišli a sloužili našemu Pánu při pokušení na poušti. Nebeští andělé s Ním byli po celé období, v němž byl vystaven ďábelským útokům. Tyto útoky byly mnohem krutější, než jakými musí procházet člověk. Vše bylo dáno v sázku v zájmu lidské rodiny. V tomto konfliktu Kristus nestavěl na svém slovu. Spoléhal na to, co „psáno jest" (Mt 4,4). V tomto sporu byly kladeny požadavky na Kristovo lidství, jaké nikdo z nás nikdy nepozná. Kníže života a kníže temnosti se utkali ve hrozném sporu, ale satan nemohl získat ve slovu ani v činu sebemenší výhodu. Byla to skutečná pokušení, 1SM 95 ne nějaké předstírání. Kristus „sám trpěl, pokoušín byv" (Žd 2,18). Nebeští andělé přihlíželi této scéně a drželi pozdviženou korouhev, aby satan nemohl překročit svoje hranice a přemoci Kristovu lidskou přirozenost.

V posledním pokušení satan podal Kristu šanci na získání celého světa, se vší jeho slávou, bude-li se mu klanět ten, který si činil nárok, že je poslán od Boha. Kristus pak musel vydat svůj rozkaz. Své autority pak musel použít i nad satanovými nástroji. Skrze lidství se zablesklo Božství a satan byl rázně odmítnut. „Odejdiž, satane," řekl Kristus, „neboť psáno jest: Pánu Bohu svému klaněti se budeš a Jemu samému sloužiti budeš." (Mt 4,10)

To stačilo. Satan nemohl dále pokračovat. Andělé přistoupili a sloužili Spasiteli. Andělé mu přinesli potravu. Žádná lidská mysl nemůže obsáhnout vážnost tohoto sporu. Bylo v sázce blaho celého lidského rodu i samého Krista. Jediné Kristovo přisvědčení, jediné slovo ústupu a svět by byl satanem považován za jeho vlastnictví; a on, kníže moci temna, jak se domníval, mohl by začít svou vládu. Jelikož spor skončil, Kristu se zjevil anděl s nebe. Lidská moc byla téměř u konce. Ale celé nebe zpívalo píseň věčného vítězství.

Lidská rodina vlastní veškerou pomoc, kterou měl Kristus ve svém sporu se satanem. Nemusí být přemožena. Skrze Toho, který je miloval a dal za ně svůj život, mohou být více než vítězové. „Nebo koupeni jste za mzdu." (1K 6,20) A za jakou cenu! Syn Boží ve své lidskosti zápasil se stejně prudkými, zdánlivě přemáhajícími pokušeními, která útočí na lidi; s pokušeními, která shovívají chuti a opovážlivému podnikání, kam je Bůh nevedl a k uctívání Boha tohoto světa, aby za okouzlující radosti tohoto světa obětovali věčnou slávu. Každý člověk bude pokoušen, ale Slovo prohlašuje, že nebudeme pokoušeni nad naši možnost. Můžeme se vzepřít a přemoci lstivého nepřítele.

1SM 96 Získat nebe

Každá duše má možnost získat nebe a vyhnout se peklu. Andělské sbory jsou vždy připraveny přijít na pomoc pokoušené a zkoušené duši. On, Syn nekonečného Boha, snášel zkoušky a protivenství v našem zájmu. Kříž Golgaty stojí živě před každou duší. A až budou posouzeny případy a zbloudilí budou poddáni utrpení pro své opovržení Bohem, zneuctění Jeho slávy a pro svou neposlušnost, nikdo nebude mít výmluvy, protože nikdo nemusel zahynout. Byla tím dána možnost, koho si vyvolí, kdo bude jejich knížetem - Kristus, nebo satan. Všechnu pomoc, kterou obdržel Kristus, může při svém velkém pokušení obdržet každý člověk. Kříž zde stojí jako záruka, že nikdo nemusí být zatracen, a že každé duši může být poskytnuta hojná pomoc. Můžeme zvítězit nad satanskými sbory, anebo se můžeme spojit se silami, které na našem světě působí proti Božímu dílu.

Máme Přímluvce, prosícího v našem zájmu. Duch svatý se neustále zabývá sledováním naší činnosti. Nyní potřebujeme velkou schopnost vnímání, abychom naší vlastní praktickou zbožností mohli zjevovat pravdu takovou, jaká je v Ježíši. Andělské sbory jsou poslové s nebe, kteří stále vystupují i sestupují, kteří zemi udržují ve stálém spojení s nebesy. Tito andělští poslové pozorují každou naší činnost. Jsou připraveni pomoci všem v jejich slabostech; chrání všechny před morálním i fyzickým nebezpečím v souladu s Boží prozřetelností. Kdykoliv se duše poddávají proměňujícímu a zjemňujícímu vlivu Ducha Božího pod vlivem andělské služby, panuje v nebi radost. Sám Pán se raduje s prozpěvováním.

Lidé vesměs vztahují příliš mnoho slávy na sebe. Je to dílo nebeských mocností, které spolupracují s lidským společenstvím podle Božího plánu, který přináší výsledky při obrácení a posvěcení lidského charakteru. Nemůžeme vidět a ani bychom nesnesli slávu andělské služby, kdyby jejich sláva nebyla zastřena blahosklonností k slabostem naší lidské přirozenosti. Záře nebeské 1SM 97 slávy, která je patrná v andělech světla, by mohla zahladit pozemské smrtelníky. Andělé působí na lidskou mysl, protože jim byla svěřena, aby o ni pečovali. Přinášejí mysli cenné vzpomínky, jak to učinili ženám u hrobu.

V plánu, zorganizovaném v nebi, jsou používány podmínky, které byly vytvořeny na obnovu naší přirozenosti, která v synech neposlušnosti působí poslušnost k Bohu. Ochrana nebeských zástupů je propůjčena všem, kteří jsou ochotni pracovat na Božích cestách a následovat Jeho plány. V opravdových, kajících modlitbách, můžeme prosit nebeské pomocníky, aby se postavili po našem boku. A neviditelná armáda světla a moci bude spolupracovat s pokorným, tichým a poníženým.

- Letter 116, 1899.

Andělé očekávají spolupráci

Satan používá lidské jedince, aby duši přivedl do pokušení, ale Boží andělé vyhledávají lidské jedince, skrze které by mohli spolupracovat na záchraně pokoušených. Andělé vyhledávají takové, kteří budou pracovat v Kristových řadách a kteří by si uvědomili, že náleží Kristu. Vyhledávají takové, kteří pociťují že ti, kdož podlehli malému či velkému pokušení, jsou těmi, kteří potřebují jejich zvláštní úsilí, a že Kristus se dívá na ty, kteří jsou opomíjeni, zanedbáni, zraněni, zbiti nepřítelem, téměř blízko smrti a rmoutí se nad bezcitností lidí, kteří svou víru nechtějí prokázat skutky lásky, která očišťuje duši.

Boží andělé chtějí spolupůsobit prostřednictvím těch, kteří jsou ochotni spolupracovat s nebeskými nástroji na záchraně duší před smrtí a shlazení množství hříchů a vést je k úkolu, aby zpytovali sami sebe, a aby nebyli takto pokoušeni.

Jsou to nemocní, kteří potřebují lékaře; ne zdraví. Jestliže vynaložíte úsilí pro ty, kteří ho nepotřebují a ty, které by vaše slova a skutky učinily šťastnými ponecháte bez povšimnutí, vytváříte povahu, která není podobná Kristu.

- Letter 70, 1894

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy