EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Zdravé pokrmy

Svědectví pro církev - svazek sedmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Zdravé pokrmy

7T 124 Cooranbong, N. S. W., 10. března 1900

Minulé noci mi bylo odhaleno mnoho věcí. Výroba a prodej zdravých pokrmů si vyžádá pečlivé a modlitebné uvážení.

Je mnoho lidí na mnohých místech, jimž Pán jistě dá poznat, jak připravovat zdravé a chutné pokrmy, bude-li vidět, že toto poznání užijí správně. Zvířata jsou čím dál tím víc nemocné a nebude to dlouho trvat, že maso zvířat nebudou používat i mnozí neadventisté. Mají být připravovány zdravé a životodárné pokrmy, aby lidé nemuseli jíst maso.

Pán poučí mnohé ve všech koutech světa, jak z ovoce, obilí a zeleniny připravovat pokrmy, které udrží život a zabrání nemocem. Ti, kteří nikdy neviděli žádné recepty pro přípravu zdravých pokrmů, které jsou nyní na trhu, budou pracovat rozumně, zkusí zužitkovat plody země a dostane se jim světla ohledně používání těchto produktů. Pán jim ukáže, co mají dělat. Ten, který dává moudrost a porozumění svému lidu na jedné straně světa, dá tuto moudrost a porozumění svému lidu i v jiných částech. Je Jeho záměrem, aby poklady každé země byly tak uzpůsobeny, aby mohly být použity v zemi, pro kterou se hodí. Jako Bůh dával nebeskou manu k zachování dítek izraelských, tak chce dát nyní svému lidu v různých místech porozumění a moudrost, jak používat produkty těchto zemí k přípravě pokrmů, které mají vyloučit maso. Tyto pokrmy by se měly vyrábět v různých zemích; neboť převážet je 7T 125 z jedné země do druhé, činí je tak drahými, že si je chudí lidé nemohou dovolit. Nikdy se nevyplácí záviset na Americe, aby dodávala zdravé pokrmy jiným zemím. Narazíme na veliké těžkosti při dovozu zboží bez finančních ztrát.

Všichni, kteří mají co činit se zdravými pokrmy, mají pracovat nesobecky pro blaho svých spolubližních. Dokud lidé nedovolí, aby Pán vedl jejich mysl a usměrňoval jejich myšlenky, povstanou nevýslovné těžkosti, zapojí-li se různí jednotlivci do tohoto díla. Když Pán dává někomu moudrost a porozumění, pak by měl pamatovat, že tuto moudrost neobdržel pouze pro sebe, nýbrž k tomu, aby jí pomohl jiným.

Nikdo si nesmí myslet, že on sám má všechno poznání ohledně přípravy zdravých pokrmů a že jen on má právo užívat Pánovy poklady země a stromů v tomto díle. Žádný člověk si nesmí myslet, že může libovolně používat podle své vlastní libosti poznání, které mu o tom Bůh dal. "Darmo jste vzali, darmo dejte." Mt 10, 8.

Je věcí naší moudrosti, abychom připravovali prosté, nenákladné, zdravé pokrmy. Mnozí z našeho lidu jsou chudí a mělo by se dbát, aby zdravé pokrmy byly poskytnuty za ceny, aby si je i chudí stačili zaplatit. Je Božím úmyslem, aby i ti nejchudší lidé na každém místě dostali levné, zdravé pokrmy. Na mnoha místech by měly být zřízeny továrny na výrobu těchto pokrmů. To, co je požehnáním tomuto dílu na jednom místě, bude požehnáním i na jiném místě, kde se peníze ještě těžším způsobem vydělávají.

Bůh pracuje pro svůj lid. Nechce, aby byli bez prostředků. Přivádí je zpět k původní stravě, kterou dal člověku. Jejich pokrm se má skládat z potravy, kterou On opatřil. 7T 126 Hlavní složkou těchto pokrmů bude ovoce, obilí a ořechy, avšak i různou kořenovou zeleninu lze také použít.

Zisk za prodej těchto pokrmů má přijít hlavně ze světa, než od Božího lidu. Boží lid má podporovat Jeho dílo, má vstupovat do nových polí a zřizovat sbory. Na něm spočívá břímě mnohých misijních podniků. Žádné zbytečné břemeno nemá být na něj vkládáno. Bůh je ustavičnou pomocí svému lidu v každé době nouze.

Velkou péči by měli vynaložit ti, kteří připravují recepty pro naše zdravotní časopisy. Některé z nyní připravovaných pokrmů lze vylepšit a naše plány na jejich použití mají být upraveny. Někteří používali příliš mnoho ořechů. Mnozí mi psali: "Nemohu jíst ořechová jídla; co mám jíst místo masa?" Jednou v noci se mi zdálo, že stojím před jistou společností lidí a říkám jim, že k přípravě svých pokrmů používají příliš mnoho ořechů, že organizmus to nesnese, když se jich používá tak, jak to uvádějí některé předpisy; a že kdybychom je používali šetrněji, výsledky by byly uspokojivější.

Pán chce, aby ti, kteří žijí v krajích, kde lze obdržet čerstvé ovoce po větší část roku, byli přivedeni k tomu, aby si uvědomili, jaké požehnání mají v tomto ovoci. Čím více se opřeme o čerstvé ovoce, jak nám právě přichází utržené ze stromu, tím větší bude požehnání.

Někteří se po přijetí vegetariánské stravy vracejí k užívání masitých pokrmů. Toto je skutečně pošetilé. Projevují tím nedostatek orientace, jak si opatřit náležitý pokrm místo masa.

V Americe a v jiných zemích mají být zřízeny kuchařské školy, které budou vést vzdělaní instruktoři. Měli bychom učinit všechno co můžeme, abychom ukázali lidu hodnotu reformní stravy.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy