EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Vyučujte lid

Svědectví pro církev - svazek sedmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Vyučujte lid

7T 132 St. Helena, Kalifornie, 20. srpna 1902

Kdekoliv je pravda zvěstována, všude bychom měli poučovat lid, jak má připravovat zdravé pokrmy. Bůh chce, aby na každém místě byli lidé poučováni o tom, jak moudře používat ty plodiny, které si lze snadno opatřit. Schopní učitelé by měli ukázat lidu, jak co nejlépe použít plody, které mohou pěstovat nebo si opatřit ve svém okolí. Takovým způsobem chudí i ti bohatší se mohou naučit žít zdravě.

Od počátku díla zdravotní reformy jsme pokládali za nutné vzdělávat, vzdělávat, vzdělávat. Bůh chce, abychom v tomto vzdělavatelském úsilí pokračovali. Nemáme to zanedbávat snad z toho důvodu, že by to mohlo poškodit prodej zdravých pokrmů vyráběných v našich podnicích. To není ta nejdůležitější věc. Naše dílo má ukázat lidem, jak mohou obdržet a připravit si ten nejzdravější pokrm. Jak mohou spolupracovat s Bohem při obnově Jeho mravního obrazu v nich.

Naši pracovníci by měli vynaložit svoji dovednost na přípravu zdravých pokrmů. Nikdo nemá vyzvídat tajemství doktora Kellogga; nýbrž všichni by měli pochopit, že Pán poučuje mnohé na různých místech, jak připravovat zdravé pokrmy. Je mnoho produktů, z nichž vhodnou a kombinovanou přípravou lze zhotovit pokrmy, které budou požehnáním pro ty, kteří si nemohou dopřát dražší, speciálně připravené zdravotní pokrmy. Ten, jenž při stavbě svatyně dával moudrost a porozumění v každém uměleckém díle, dá moudrost a porozumění svému lidu také při 7T 133 přípravě přirozených plodin a ukáže mu, jak si mají opatřit zdravý pokrm.

Poznání přípravy zdravých pokrmů je Božím vlastnictvím a člověk ji dostal proto, aby ji sdělil svým spolubližním. Když toto říkám, nemám na mysli zvláštní přípravy, které si vyžádaly mnoho studia a mnohá vydání ke zdokonalení, jak tomu bylo u Dr. Kellogga a jiných. Zmiňuji se pouze o prosté přípravě, kterou se může každý naučit pro sebe, poučení, jehož se má dostat každému, kdo chce žít zdravě, obzvláště pak chudým.

Pán si přeje, aby na každém místě byli mužové a ženy povzbuzeni k rozvíjení svých hřiven přípravou zdravých pokrmů z přirozených plodin svého okolí. Budou-li očekávat na Pána a uplatňovat svoji dovednost a vynalézavost pod vedením Jeho Ducha, naučí se upravovat přirozené plodiny jako zdravé pokrmy. Takovým způsobem budou s to poučovat chudé, jak se zásobit pokrmy, které nahradí maso. Ti, jimž bylo takto pomoženo, mohou poučovat další. Takové dílo má být ještě vykonáno se svatou horlivostí a mocí. Kdyby bylo vykonáno již dříve, dnes bychom měli opravdu mnohem více lidí a mnohem více těch, kteří by jiné poučovali. Poznejme svoji povinnost a pak ji konejme. Nemusíme být bezmocní, závislí a čekat, až jiní vykonají práci, kterou Bůh svěřil nám.

Při používání pokrmů měli bychom uplatnit dobrý, zdravý úsudek. Zjistíme-li, že některý pokrm nám neprospívá, nemusíme se v dopisech dotazovat po příčině toho. Změňme dietu; používejme méně některých pokrmů; zkusme jinou přípravu. Brzy poznáme jaký účinek mají na nás některé kombinace. 7T 134 Jako rozumní lidé individuelně studujme zásady a používejme své zkušenosti a úsudek při rozhodování, které pokrmy jsou pro nás nejvhodnější.

Používané jídlo by mělo odpovídat našemu zaměstnání a prostředí v němž žijeme. Některé pokrmy vhodné pro jedno prostředí, neprospívají v jiném.

Někteří by měli větší užitek z toho, kdyby jeden nebo dva dny v týdnu postili, než z kdovíjaké léčby podle lékařských rad. Postit jeden den v týdnu by bylo pro ně nedozírným požehnáním.

Byla jsem poučena, že jídla z ořechů jsou často používána nerozumně, že se užívá velké množství ořechů a že některé druhy ořechů nejsou tak zdravé jako jiné. Mandle mají přednost před burskými oříšky; avšak i tyto v omezeném množství lze použít spolu s obilím na přípravu výživného a chutného pokrmu.

Olivy lze tak připravit, že je s prospěchem můžeme jíst při každém jídle. Přednosti másla lze dosáhnout požíváním správně připravených oliv. Olivový olej odstraňuje zácpu a prospívá lidem tuberkulózním jakož i těm, kdo mají podrážděný žaludek; je to lepší, než jakýkoliv jiný lék. Jako pokrm má větší hodnotu, než jakýkoli živočišný tuk.

Bylo by dobře, kdybychom méně vařili a jedli více ovoce v přirozeném stavu. Poučme lid, aby jedl hojně čerstvých hroznů, jablek, broskví, hrušek, meruněk, bobulovitého ovoce, a vůbec ovoce všech druhů, které si mohou opatřit. Pro zimní spotřebu by si je měli připravit sušením a konzervací raději ve sklenicích, než v plechovkách.

Pokud se týká masa, měli bychom poučit lid, aby ho přestal jíst. Používání masa odporuje nejlepšímu rozvoji tělesných, duševních i mravných sil. Měli bychom také nést jasné svědectví proti používání ruského čaje 7T 135 a zrnkové kávy. Měli bychom se také vzdát zákusků. Mléko, vajíčka a máslo bychom neměli řadit k masu. V některých případech je používání vajec prospěšné. Ještě nepřišel čas abychom řekli, že bychom se měli úplně vzdát používání mléka a vajec. Jsou chudé rodiny, jejichž strava pozůstává velkou měrou z chleba a mléka. Mají málo ovoce, a nemohou si koupit ořechy. Poučujeme-li o zdravotní reformě, jakož i při jiné evangelizační práci, musíme jít za lidmi tam, kde jsou. Nemůžeme-li je poučit, jak si mají připravovat zdravé reformní pokrmy chutně, výživně a levně, nemůžeme jim přinášet nejpokrokovější návrhy o zdravé reformované výživě.

Reforma výživy by měla být postupná. Lid se má naučit připravovat si pokrmy bez mléka a másla. Řeknete lidem, že brzy přijde čas, kdy nebude bezpečné používat vajec, mléka, smetany nebo másla, neboť zvířecích nemoci přibývá tou měrou, jak se rozšiřuje bezbožnost mezi lidmi. Blízko je čas, kdy pro nepravost padlého pokolení celé zvířectvo bude vzdychat pod kletbou nemocí, které jsou zlořečenstvím naši země.

Bůh dá svému lidu schopnost a uzpůsobí ho, aby si připravoval zdravé pokrmy bez těchto otravných článků. Náš lid by měl zavrhnout všechny nezdravé recepty. Ať se naučí žít zdravě a jiné poučuje o tom, co se sám naučil. Toto poznání by měl sdělit jiným, jako kdyby zvěstoval naučení Písma. Měli bychom poučovat ostatní, jak si mají uchovat zdraví a upevnit sílu tím, že se vyhnou mnohému vaření, které naplnilo svět chronickými invalidy. Slovem i příkladem objasňujte, že pokrm, který Bůh dal Adamovi v jeho bezhříšném stavu, je tím nejlepším pro člověka, usiluje-li o dosažení tohoto bezhříšného stavu. 7T 136

Ti, kteří zvěstují tyto zásady zdravotní reformy, měli by být poučeni o nemocích a jejich příčinách; měli by chápat, že každý lidský čin by měl dokonale odpovídat životním zákonům. Světlo, které Bůh dal o zdravotní reformě, je pro naše spasení i záchranu světa. Mužové a ženy by měli být informováni o lidském těle, které si vyvolil náš Stvořitel jako svůj příbytek, nad kterým máme bdít jako věrní šafáři. "A jaké spolčení chrámu Božího s modlami? Nebo vy jste chrám Boha živého, jakž pověděl Bůh: Přebývati budu v nich, a procházeti se, a budu jejich Bohem, a oni budou mým lidem." 2K 6, 16.

Uchopte se zásad zdravotní reformy a Pán ať vede upřímná srdce; předkládejte zásady střídmosti nejpůsobivější formou. Rozšiřujte knihy, které poučí lid o zdravé životosprávě.

Lidem chybí mnoho světla, které svítí ze stránek naší zdravotní literatury. Bůh by si přál, abychom tyto knihy a časopisy využívali jako prostředky k upoutání pozornosti lidí na varovné poselství třetího anděla. Naše zdravotní literatura má úkol šířit světlo, které obyvatelé světa potřebují ve dnech přípravy. Ona má neobyčejný vliv na zdraví, střídmost a reformu společenského chování. Budou-li tato témata předváděna lidem správným způsobem a ve správném světle, mohou způsobit mnoho dobra.

Pán nám posílal řádek za řádkem; a zavrhneme-li tyto zásady, nezavrhujeme tím jen posla, který nám je zvěstuje, nýbrž i Toho, kdo nám tyto zásady dal. 7T 137

Reforma, trvalá reforma musí být zvěstována lidu a učení musí být podepřeno našim příkladem. Pravé náboženství a zdravotní zákony jdou ruku v ruce. Není možné pracovat pro záchranu lidí, aniž bychom jim představili nutnost skoncovat s hříšnými návyky které ničí zdraví, ponižují duši a brání duchu přijmout Boží pravdu. Muže a ženy nutno poučit, aby bedlivě dbali na každý zvyk, každý čin a okamžitě odstranili všechno co vede k nemoci těla a zatemňuje mysl. Bůh si přeje, aby Jeho světlonoši měli stále před očima vysoké měřítko. Slovem i příkladem musí vysoko vztyčit svůj čistý prapor nad satanovým poskvrněným praporem, který by je zavedl do bídy, ponížení, nemoci, smrti těla i duše. Ti, jimž se dostalo poznání o tom jak jíst a pít pro udržení zdraví a jak se musí odívat, měli by toto poznání předat jiným. Chudým by mělo být kázáno evangelium o zdraví z praktického hlediska, tak aby pochopili, jak mají náležitě pečovat o své tělo, jež je chrámem Ducha svatého.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy