EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Uznání pro ty, kdo zápasí s těžkostmi

Svědectví pro církev - svazek sedmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Uznání pro ty, kdo zápasí s těžkostmi

7T 277 Po celá léta se projevoval nedostatek moudrosti v jednání s lidmi u těch, kteří vzali na sebe a nesou břímě díla Božího v nesnadném pracovním prostředí. Tito lidé častokrát velice přepínají svoje síly. Mají jen málo prostředků k podpoře pokroku tohoto díla, a jsou nuceni přinášet oběť, jen aby toto dílo šlo kupředu. Pracují za malou mzdu a co nejpřísněji šetří. Vyzývají lidi k obětování prostředků a sami slouží příkladem štědré obětavosti. Vzdávají Bohu slávu za to, co je vykonáno a uvědomují si, že On je původcem a dokonavatelem jejich víry a že pouze Jeho moc je uschopňuje k dalšímu pokroku.

Někdy poté, co tito pracovníci nesli břímě horka dne a trpělivým, vytrvalým úsilím vybudovali nějakou školu nebo sanatorium anebo některý jiný zájem pro pokrok díla, bratři se rozhodnou, že někdo jiný může pracovat lépe a že proto má mu být svěřeno dílo, které tito započali. K takovému rozhodnutí dojde bez náležitého uvážení a patřičného ohledu k těm, kteří vykonali tu těžší část díla, kteří se snažili, pracovali, modlili se, a do svého úsilí vkládali všechnu svoji sílu a energii.

Tento způsob zacházení s pracovníky se Bohu nelíbí. On vyzývá svůj lid, aby podpíral ruky těch, kteří budují dílo v nových, nesnadných místech a promlouval slova lásky a povzbuzení. 7T 278

Ve svém zápalu a horlivosti o pokrok díla mohou se tito pracovníci dopustit chyb. Ve své touze po získání prostředků k podepření potřebného pronikání, mohou něco naplánovat, co dílu velice neprospěje. Když Pán vidí, že tyto plány by je odvrátily od toho, co chce, aby konali, dopustí na ně zklamání, a zmaří jejich naděje. Peníze jsou obětovány a je to veliký zármutek pro ty, kteří tak velice doufali, že získají prostředky pro podporu díla.

Zatímco tito pracovníci napínali každý nerv, aby opatřili prostředky a pomohli dostat se z nouze, někteří z jejich bratří je přehlíželi, kritizovali, podezírali a falešně posuzovali pohnutky těchto těžce obtížených pracovníků, čím učinili jejich dílo ještě těžším. Oslepení sobectvím tito vyhledávači chyb nepostihli, že jejich bratří byli dostatečně zarmouceni bez kritiky lidí, kteří nenesli těžká břemena a odpovědnosti. Zklamání je velikou zkouškou, avšak křesťanská láska může obrátit porážku ve vítězství. Zvraty učí opatrnosti. Učíme se tím, co musíme protrpět. Takto získáváme zkušenost.

V jednání s pracovníky, kteří přes všechny své omyly projevili opravdový sebeobětavý zájem o dílo měli bychom projevit i moudrost. Jejich bratři by měli říci: „Nebudeme situaci ještě zhoršovat tím, že bychom na tvé místo dávali někoho jiného, a nedali ti příležitost poznat tvůj omyl, nenechali tě ve výhodném postavení a to bez nespravedlivého kritizování.“ Měl by jim být popřán čas, aby se sami vzpamatovali, překonali těžkosti, které je obkličují, aby obstáli před anděly i lidmi jako spolehliví pracovníci. Zmýlili se, avšak udělali by to lépe ti, kteří o 7T 279 nich pochybovali a je kritizovali? Udavačským farizeům Kristus řekl: „Kdo jest z vás bez hříchu, nejprv hoď na ni kamenem.“ J 8, 7.

Mnozí chtějí ukvapeně obnovovat to, co se jim zdá nesprávné. Domnívají se, že by měli být zvoleni na místo těch, kteří se dopustili chyb. Podcenili to, co tito pracovníci vykonali, zatím co jiní přihlíželi a kritizovali. Svými činy říkají: „Mohu udělat veliké věci. Dovedu úspěšně šířit dílo.“ Těm, kteří se domnívají, že něco dovedou udělat bez omylů, mám říci: „Nesuďte, aby jste nebyli souzeni.“ Mt 7, 1. V něčem se nemusíte dopustit omylu, v jiném však můžete učinit vážné chyby, které by se velice těžko napravovaly a co by přineslo zmatek do díla. Tyto omyly mohou napáchat více škod než chyby, jichž se dopustili vaši bratři.

Byla jsem poučena, že lidé, kteří kladli základy díla a kteří tváři v tvář předsudkům, se probojovávají vpřed, nemají být stavěni do nepříznivého světla, aby jiní zaujali jejich místo. Existují opravdoví pracovníci, kteří přes všechnu kritiku některých bratří pokračovali v díle o němž Pán řekl, že má být vykonáno, kdyby nyní byli odstraněni ze svého zodpovědného postavení, vyvolalo by to o nich nespravedlivý dojem a nepříznivě by to působilo na dílo, neboť u provedené změny by se pohlíželo jako na ospravedlnění nesprávné kritiky a existujících předsudků. Pán chce, aby se nic neučinilo, co by nespravedlivě zasáhlo ty, kteří dlouho a se vší opravdovostí pracovali na budování díla jim svěřeného. 7T 280

Nemoudré změny

Bylo by lépe, kdyby k mnohým změnám nedošlo. Častokráte když jsou pracovníci znepokojováni místo, abychom je povzbudili, aby zůstali tam, kde jsou, a usilovali o úspěch ve své práci, bývají posíláni na jiné místo. Sebou však nesou tytéž povahové rysy, které v minulostí mařily jejich dílo. V budoucnu projeví téhož nekřesťanského ducha; neboť se nenaučili trpělivé, pokorné službě.

Přimlouvám se za jiné řešení. Mezi pracovníky našich konferencí a institucí musí nastat určité změny. Musíme vyhledat a povzbudit pracovité a posvěcené muže, aby se přidali k nositelům břemen jako pomocníci a spolupracovníci. Měla by nastat harmonická jednota nového a starého v duchu bratrské lásky. Žádné změny by se však neměly dít náhle a tak, že by znechutili ty, kteří pracovali vážně a úspěšně, aby přivedli dílo k určitému stupni pokroku. Bůh neposvětí nic, co znechucuje Jeho věrné služebníky. Zásadami spravedlnosti měli by se řídit ti, jejichž povinností je postarat se o nejúčinnější řízení našich nakladatelství, sanatorií a škol.

Výzva k službě

Bůh volá pracovníky. Dílo potřebuje pohotové muže, kteří se nechají vést Boží rukou jako skromní žáci, a osvědčili se ve spolupráci s Ním. Takoví lidé jsou potřební v kazatelské službě a ve školské práci. Ti, kteří osvědčili svoji statečnost, 7T 281 měli by jít vpřed a vykonat všechno, co mohou, v Mistrově službě. Nechť si stanou do řad pracovníků, a trpělivým, vytrvalým úsilím dokáží svoji cenu. Plavat se nenaučíme na zemi, nýbrž ve vodě. Ať věrně zastanou to místo, k němuž jsou povoláni, aby byli uzpůsobeni nést ještě větší zodpovědnosti. Bůh dává všechny příležitosti, aby se zdokonalili v Jeho službě.

Ten kdo používá výzbroj k dobrému boji, bude stále schopnější v úsilí o plnější poznání Boha a bude pracovat v souladu s plánem, který Bůh dal pro ucelený rozvoj tělesných, duševních a duchovních sil.

Mladí mužové a ženy usilujte o hlubší poznání. Nečekejte až budete při nějaké lidské zkoušce prohlášeni za schopné pracovat, nýbrž jděte na cesty a mezi ploty a začněte pracovat pro Pána. Moudře používejte poznání, které máte. Věrně zužitkujte schopnosti, štědře rozšiřujte světlo, které vám dal Bůh. Studujte jak byste co nejlépe přinesli jiným pokoj, světlo a pravdu a mnohé z toho přehojného nebeského požehnání. Stále se zdokonalujte. Vytrvale sahejte výše a ještě výše. Dnes má cenu namáhat duševní i tělesné síly a vždy mít na zřeteli věčné skutečnosti. Hledejte Hospodina se vši vážností a usilujte o stále větší čistotu a duchovnější vzdělání. Tehdy budete mít ten nejlepší diplom, který člověk může obdržet - Boží souhlas.

Ať jsou vaše hřivny jakkoli velké, nebo malé, pamatujte, že to, co máte, bylo vám propůjčeno. Tím vás Bůh zkouší a dává vám příležitost, aby se osvědčila vaše věrnost. Za všechny své schopnosti dlužíte Jemu. Jemu patří tělesné, duševní i duchovní 7T 282 síly a pro Něho mají být použity. Váš čas, váš vliv, vaše schopnosti, vaše moudrost - za všechno jste zodpovědní Tomu, který všechno dává. Ten používá svých darů nejlépe, kdo vážně usiluje o provedení božího velikého plánu pro povznesení lidstva, a má vždy na mysli, že musí být zároveň žákem jakož i učitelem.

Když mladí lidé jdou do tohoto díla a přes mnohé těžkosti mají úspěch, nemělo my se jim navrhovat, aby se chopili jiného díla a že to, co započali bude svěřeno starším nebo zkušenějším. Když naší mladí lidé zápasí s těžkostmi, dopustí se mnohých omylů; jestliže však půjdou vytrvale vpřed, jejich porážky se změní ve vítězství.

Mojí spolupracovníci, vydržte v díle, které jste započali. Setrvejte při něm dokud nezískáte vítězství za vítězstvím. Vzdělávejte se k tomuto cíli. Usilujte o tu nejvyšší úroveň, abyste mohli byt stále užitečnými v službě dobra a tak šířit Boží slávu.

°°°°

Některé své služebníky Bůh obdařil zvláštními hřivnami a nikdo nemá zanedbat své obdarovaní. Nikdo nemá používat své hřivny k vyvyšování sebe. Nikdo by se neměl pokládat za povolanějšího než jsou jeho spolubližní, ani se vyvyšovat nad jiné upřímné, opravdové pracovníky. Bůh hledí na srdce. Ten, kdo je nejoddanější Boží službě, je nejvíce ctěn v nebesích.
Nebesa pozorují ty, kdo mají vlivné postavení, jak plní své povinnosti. Požadavky na ně, jako správce, měří se rozsahem jejich vlivu. Ve svém zacházení se svými spolubližními měli by být jak otcové - spravedliví, něžní a věrní. Měli by být Kristu podobní v povaze, spojeni se svými bratřími v nejužší pouta jednoty a obecenství. (283)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy