EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Statečná mysl

Svědectví pro církev - svazek sedmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Statečná mysl

7T 242 Těm, kteří pracují v Jižním poli chci říci: nedejte se znechutit přítomnou ochablostí díla. Zápasili jste s těžkostmi v minulosti, které chtěly někdy nad vámi vítězit. Boží pokoj vám však umožnil cestu vpřed. Kdyby všichni z vás věděli, jak těžké to bylo v minulých létech zakládat dílo tam, kde dnes jsou důležitá střediska, uvědomili by si jak to znechucuje, když člověk má před sebou neslibnou situaci a řekli by s rukama sepnutýma k nebi: „Nechceme ochabovat a dát se znechutit.“ Ti, kteří si nerazili cestu do nových a těžkých polí, nedovedou si představit těžkosti průkopnické práce. Kdyby mohli porozumět Božímu působení, nejen že by se těšili z toho, co bylo vykonáno, nýbrž viděli by také důvod k radosti z budoucího díla.

Mojí bratři, není žádný důvod ke znechucení. Dobré símě se rozsévá. Bůh nad ním bude bdít, pomůže mu vzklíčit, vyrůst, a přinést bohatou úrodu. Pamatujte, že mnohé iniciativy pro záchranu duší byly na počátku uskutečněny za velkých těžkostí.

Mám vám říci: Jednejte opatrně, vždy konejte, co přikazuje Pán. Odvážně jděte vpřed, v jistotě, že Pán bude s těmi, kdo Ho milují a slouží Mu. Bude pracovat pro lid, který zachovává Jeho smlouvu. Nedopustí, aby zakusili nějakou hanbu. Očistí všechny, kdo se Mu posvětí, a připraví si z nich chválu na zemi. Nic na tomto světě není Bohu tak drahé, jako Jeho církev. Prostřednictvím pokorných a věrných mužů 7T 243 bude mocně působit. Kristus vám dnes říká: Jsem s vámi, podpírám vaše věrné, důvěřivé úsilí a připravuji vám převzácné vítězství. Posílím vás, jestliže se posvětíte pro mou službu. Úspěchem budu korunovat vaše úsilí o probouzení duší, mrtvých ve vinách a hříších.“

Neochvějná víra a nesobecká láska přemůže těžkosti, které vznikají na cestě povinností, aby překazily útočné vedení boje. Půjdou-li touto vírou povzbuzeni vpřed do díla záchrany duší, pak poběží a nebudou unaveni. Půjdou a neoslábnou.“

Ujišťují vás, že budete-li si správně počínat, pak Bůh i vaše nepřátele přivede k pokojnému životu s vámi. On vás zachová a posílí. Učiňte smlouvu s Bohem, že budete střežit svá slova. „V mnohém zajisté klesáme všichni. Kdož neklesá v slovu, tenť jest dokonalý muž, mohoucí jako uzdou spravovati také všecko tělo.“ Jk 3,2. Pamatujte, že mstivá mluva nijak nesvědčí o tom, že člověk zvítězil. Nechť Kristus promlouvá z vás. Neztraťte požehnání, které plyne z toho, že se vzdáte veškerého přemýšlení o zlu.

Pamatujte, že modlitba je pramenem vaší síly. Žádný pracovník nemůže mít úspěch, nemá-li čas na modlitbu a jestliže spěchá v obavě, aby něco nezanedbal nebo nezapomněl. Bohu věnuje pouze několik unáhlených myšlenek; nemá čas k přemýšlení, k modlitbě, k očekávání na Boha k obnově tělesné i duchovní síly. Brzy se unaví. Necítí onen povznášivý, povzbudivý vliv Ducha Božího. Celá jeho soustava a unavený mozek není mírněna osobním stykem s Kristem.

„Očekávejž na Hospodina, posilň se, a onť posilní srdce tvého; protož očekávej na Hospodina.“ Ž 27,14. 7T 244 „Dobré jest trpělivě očekávajícímu na spasení Hospodinovo.“ Pl Jr 3,26. Jsou i takoví, kteří pracují po celý den do pozdní noci, aby vykonali to co pokládají za nutné vykonat. Pán soucitně hledí na tyto unavené, obtížené dělníky a říká jim: „Pojďte ke mně...a já vám odpočinutí dám.“ Mt 11,28.

Boží pracovníci budou zápasit s různými rušivými vlivy, nepohodou a únavou. Někdy nejistí a zneklidnění budou téměř zoufalí. V takových okamžicích ať pamatují na Kristovo pozvání: „Pojďte, odpočiňme sobě.“ Spasitel„dává ustálému sílu, a tomu ježto žádné síly nemá, moci hojně udílí.“Iz 40, 29.

Povstanou těžkosti, které vyzkoušejí vaši víru a trpělivost. Zmužile je překonávejte. Hleďte na tu jasnou stránku. Jestliže se dílu stavějí do cesty překážky, musíte se přesvědčit, zda to není vaše chyba, a pak jděte vpřed, radostní v Pánu. Nebesa jsou plná radosti. Zní oslavou Toho, který přinesl tak obdivuhodnou oběť pro vykoupení lidského pokolení. Což nemá být pozemská církev plná chvály? Což nemají křesťané mít na světě radost ze služby Kristu? Ti, kteří se v nebesích připojí k andělskému chóru svými hymnami chvály, musí se na zemi učit oné nebeské písni, jejíž hlavním tónem je vděčnost.

Ať vaše odvaha za žádných okolností neochabuje. Nikdy nemluvte nedůvěřivě, i když je všechno zdánlivě proti vám. Pracujete-li pro Mistra pocítíte tíseň, že potřebujete prostředky. Pán však vyslyší a odpoví na vaše prosby o pomoc. Řekněte: „Nebo Panovník Hospodin spomáhá mi, pročež nebývám zahanben. Pro touž příčinu nastavuji tváři své jako skřemene; nebo vím, že nebudu zahanben.“ Iz 50, 7.

Jestliže se dopustíte nějakého omylu, změňte svoji porážku ve vítězství. 7T 245 Naučení, které posílá Bůh, vždy přinesou pomoc v pravý čas, jestliže je přijmeme. Důvěřujte v Boha. Mnoho se modlete a věřte. Důvěrou, nadějí, vírou a pevným uchopením se ruky Všemohoucího budete víc než vítězi.

Opravdoví pracovníci chodí a pracují s vírou. Někdy bývají unaveni, vidí-li pomalý pokrok díla, když se odehrává těžký boj mezi mocnostmi dobra a zla. Nedají-li se zmalomyslnit a znechutit, uvidí jak se mraky rozptylují a plní se zaslíbení o vysvobození. A přes mlhu, kterou je satan obklopil uvidí zářit jasné paprsky slunce spravedlnosti.

Pracujte s vírou a následky přenechejte Bohu. Modlete se ve víře a tajemství Jeho prozřetelnosti přinese svou odpověď. Někdy se může stát, že nemůžete mít úspěch; pracujte však a věřte a vložte do svého úsilí víru, naději a odvahu. Když jste vykonali, co jste mohli, očekávejte na Pána, a zvěstujte Jeho věrnost a On splní své Slovo. Očekávejte a to ne v nějaké vypjaté úzkosti, nýbrž v nepochybující víře a neochvějné důvěře.

„Když jest Bůh s námi, i kdo proti nám? Kterýž ani vlastnímu Synu svému neodpustil, ale za nás za všecky vydal jej, i kterakž by tedy nám s ním všech věcí nedal?… Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Zarmoucení, aneb úzkost, neb protivenství? Zdali hlad, čili nahota? Zdali nebezpečenství, čili meč?… Ale v tom ve všem udatně vítězíme, skrze toho, kterýž nás zamiloval. Jist jsem zajisté, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížatstvo, ani mocnosti, ani nastávající věci, ani budoucí, ani vysokost, ani hlubokost, ani kterékoli jiné stvoření, nebude moci nás odloučiti od lásky Boží, kteráž jest v Kristu Ježíši, Pánu našem.“ Ř 8, 31-39.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy