EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Řadoví pracovníci

Svědectví pro církev - svazek sedmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Řadoví pracovníci

7T 25 S velikým zájmem sleduje Bůh tento svět. Pozoroval lidskou schopnost k službě. V průběhu věků spočítal své pracovníky, muže i ženy a připravil jim cestu řka: "Posílám své posly k nim a uzří veliké světlo zářící uprostřed temnoty. Pro službu Kristovu použijí své hřivny k slávě jména mého. Horlivě a odevzdaně se rozhodnou pracovat pro mně. Jejich úsilím pravda osloví tisíce nejpronikavějším způsobem a lidé duchovně slepí obdrží zrak a uzří mé spasení. Pravda tak vynikne, že i bloudícím bude jasná. Budou objeveny cesty k srdci. Některé ze způsobů použitých v tomto díle se budou lišit od způsobů použitých v minulosti. Nikdo však ať nehatí tuto cestu kritikou."

Ti, které Bůh povolává za své pracovníky, nejsou vždy světsky nadáni. Někdy si volí neučené muže. Těmto dává zvláštní dílo. Tito se dostanou k lidem k nimž by se jiní stěží dostali. Otvírají cesty pravdě, jsou učiněni moudrými v Kristu a skrze Krista, vdechují vůni pobožnosti. Jejich slova jsou promyšlená a uvážená dřív než jsou promluvena; spěchají za dobročinnou prací ve prospěch spolubližních. Přinášejí pomoc a štěstí nuzným a zarmouceným. Uvědomují si potřebu ustavičného Kristova výchovného zásahu, aby mohli pracovat podle Boží vůle. Studují, 7T 26 jak nejlépe následovat Kristův příklad nesením kříže a sebezapíráním. Jsou Božími svědky zjevujícími Jeho soucit a lásku, připisujíc všechnu slávu Tomu, jehož milují a jemuž slouží.

Stále se učí od toho velikého Učitele a ustavičně dosahují vyšší stupeň úspěchu a přece stále pociťují vědomí své slabosti a neužitečnosti. Jsou vzhůru přitahováni svým silným, milujícím obdivem Krista. Uplatňují Jeho ctnosti, neboť jejich život se podobá Jeho životu. Při svém usilování a vzestupu jsou požehnáním světu a ke cti svého Vykupitele. Kristus o nich říká: "Blahoslavení tiší, nebo oni dědictví obdrží na zemi." Mt 5, 5.

Takoví pracovníci mají být povzbuzeni. Jejich dílo je vykonáno ne pro lidskou chválu, nýbrž k slávě Boží a ono snese Jeho zkoumavý pohled. Pán přivádí tyto pracovníky do spojení s těmi, kteří jsou schopnější, aby vyplnili jejich mezery. Líbí se Mu, když jejich úsilí je oceněno, neboť oni tvoří články Jeho řetězu služby.

Lidé sebevědomí, domýšliví na své domnělé vyšší schopnosti přehlížejí tyto pokorné a skromné pracovníky; avšak ani na chvíli se Bůh od nich neodvrací. On zaznamenává vše co konají pro ty, kteří potřebují pomoci. Když se v nebesích sejdou vykoupení, tito budou stát nejblíže Synu Božímu. Budou zářit jasně ve dvoranách Hospodina a On je poctí neboť si za čest pokládali sloužit těm, za které On dal svůj život.

°°°°

Bůh probudí lidi ze skromného postavení ke zvěstování poselství přítomné pravdy. Mnohé budeme vidět spěchat sem i tam, puzené Duchem Božím, přinášet světlo těm, kteří jsou v temnotě. Pravda 7T 27 je jako oheň v jejich kostech. Naplní je žhavou touhou osvítit temnotu. Mnozí, dokonce i mezi nevzdělanými, budou zvěstovat Slovo Páně. Děti budou puzeny Duchem Svatým, aby nesly poselství nebes. Duch bude vylit na ty, kteří poslechnou Jeho výzvy. Zavrhujíc lidská omezující pravidla a všechno opatrnictví, připojí se k armádě Páně.

°°°°

V budoucnu budou lidé z nízkých vrstev osloveni Duchem Božím, aby opustili svá zaměstnání a šli zvěstovat poslední poselství milosti. Co nejrychleji mají být připraveni k práci, aby úspěch korunoval jejich úsilí. Oni spolupracují s nebeskými silami; neboť jsou ochotni být stráveni v Mistrově službě. Nikdo nemá právo překážet těmto pracovníkům. Má jim být popřána šťastná cesta, když jdou vpřed, aby naplnili ono veliké poslání. Žádné výsměšné slovo nemá být o nich vyřčeno, když na neobdělaných místech země rozsévají símě evangelia.

To nejvhodnější v životě - prostota, poctivost, pravdivost, čistota, neposkvrněnost - nelze koupit ani prodat; mají volný přístup k nevzdělaným jako k učeným, k černým jako k bílým, ke skromnému sedlákovi, jako ke králi na trůnu. Pokorní pracovníci nespoléhající na své vlastní síly, pracující však ve vší prostotě a důvěřující vždy v Boha, budou se dělit o radosti Spasitele. Jejich vytrvalé modlitby přivedou duše ke kříži. Ve spolupráci s jejich sebeobětavým úsilím Ježíš bude působit na srdce a učiní divy obrácením lidí. Mužové a ženy se shromáždí v obecenství věřících. 7T 28 Budou vybudovány modlitebny a zřízeny školy. Srdce pracovníků budou naplněna radostí při pohledu na spasení Hospodinovo.

°°°°

Když se vykoupení postaví do přítomnosti Boží, budou vidět, jak krátkozrace posuzovali to, v čem nebesa viděla úspěch. Když prohlédnou své úsilí o dosažení úspěchu, uvidí jak pošetilé byly jejich plány, jak malicherné jejich domnělé těžkosti, jak nerozumné jejich pochybnosti. Uvidí, jak často si připravili neúspěch ve své práci tím, že nebrali Boha za slovo. Jasně vynikne jedna pravda, že postavení nepřipravuje člověka pro vstup do nebeských příbytků. Uvidí také, že Jemu patří všechna sláva. Ze rtů andělského sboru a vykoupeného zástupu zazní chór: "Velicí a předivní jsou skutkové tvoji, Pane Bože všemohoucí, spravedlivé a pravé jsou cesty tvé, ó Králi svatých. Kdož by se nebál tebe, Pane, a nezveleboval jména tvého? Nebo ty sám svatý jsi." Zj 15, 3.4.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy