EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Posvátnost Božích ústavů

Svědectví pro církev - svazek sedmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Posvátnost Božích ústavů

7T 191 Mnozí neuznávají žádný rozdíl mezi běžným podnikáním jakým je obchod, továrny nebo pole na jedné straně a ústavy zřízenými pro pokrok díla Božího. Je zde tentýž rozdíl, který stanovil Bůh před věky mezi posvěceným a obyčejným, mezi svatým a světským. Přeje si, aby každý pracovník v našich institucích tento rozdíl znal a respektoval. Ti, kdo v našich nakladatelstvích mají určité postavení, jsou vysoko poctěni. Spočívá na nich svatá zodpovědnost. Jsou povoláni za Boží spolupracovníky. Měli by ocenit přednost tak úzkého spojení s nebeskými ústavy a měli by si uvědomovat, že jsou velice poctěni tím, když jim bylo dovoleno odevzdat této Boží instituci své schopnosti, službu a neúnavnou bdělost. Měli by mít rozhodné předsevzetí, velikou touhu a horlivost vybudovat vydavatelství právě takové, jaké ho Bůh chce mít - aby bylo světlem světu, Jeho věrným svědkem, památníkem soboty, čtvrtého přikázání.

°°°°

"A učinil ústa podobná meči ostrému. V stínu ruky své skryl mne, a učiniv ze mne střelu vypulerovanou, v toule svém schoval mne. A řekl mi: Služebník můj jsi, v Izraeli skrze tebe oslaven budu... Máloť by to bylo, abys mi byl služebníkem ku pozdvižení pokolení Jákobových, a k navrácení ostatků Izraelských; protož dal jsem tě za světlo pohanům, abys byl spasení mé až do končin země." Iz 49, 2-6. 7T 192 Toto je Boží poselství všem, kteří jakýmkoli způsobem pracují v Jeho ústavech. Dostali zvláštní Boží milost, neboť byli povoláni k tomu, aby šířili světlo. Jsou v Jeho zvláštní službě a neměli by to pokládat za malichernou věc. Jejich smysl pro zodpovědnost a odevzdanost měl by být úměrný jejich svatému povolání. Laciné, všední řeči a zábavné chování by se nemělo trpět. Mělo by se probouzet a pěstovat vědomí svatosti místa.

O tento svůj zvláštní nástroj Pán ustavičně bděle pečuje. Dovední lidé mohou obsluhovat stroje; avšak jak snadno by bylo možné vynechat nepatrný šroubek, nebo zanedbat jinou součástku stroje a jak strašné by to mohlo mít následky. Kdo předešel tomuto nebezpečí? Boží andělé dohlížejí na toto dílo. Kdyby oči těch, kdo obsluhují tyto stroje mohli být otevřeny, postřehli by nebeský dohled. V každé místnosti vydavatelství, kde se koná dílo je určitý svědek, který pozoruje v jakém duchu se toto dílo koná a zaznamenává věrnost a nesobeckou službu.

°°°°

Pakliže jsem nedostatečně představila světlo, v jakém Bůh hledí na tyto instituce - jako na střediska jimiž zvláštním způsobem koná své dílo - kéž vám to On představí svým Svatým Duchem, abyste pochopili rozdíl mezi obecnou a svatou službou.

°°°°

Jak členové sboru tak i zaměstnanci nakladatelství by měli cítit, že jako Boží 7T 193 spolupracovníci mají konat určitý strážný úkol nad Jeho ústavem. Měli by být věrnými strážnými Jeho zájmů, v každém směru by se měli snažit chránit ho nejen před škodou a neštěstím, nýbrž před vším, co by ho mohlo zneuctít a poskvrnit. Žádným svým činem neměli by poskvrnit jeho čistou pověst, ba ani jen dechem bezohledné kritiky nebo posuzování. Na Boží instituce by měli hledět jako svatý poklad, který musí být střežen zrovna tak pečlivě, jako bděl starý Izrael nad archou.

°°°°

Když jsou pracovníci nakladatelství tak vychováni, aby na to veliké středisko mysleli jako na Boží ústav, který On sám zpravuje, když si uvědomují, že jím protéká světu světlo nebeské, budou na něj hledět s úctou a vážností. Budou o něm co nejlépe smýšlet a přechovávat k němu ty nejušlechtilejší pocity, aby s nimi mohli spolupracovat nebeské bytosti. Když si to pracovníci uvědomují, že jsou v přítomnosti andělů, jejichž oči jsou příliš čisté než aby hleděli na nepravost, je položena pevná uzda jejich myšlenkám, slovům i činům. Obdrží mravní sílu; neboť Pán říká: "Kteříž mne ctí, poctím." 1S 2, 30. Každý pracovník bude mít převzácnou zkušenost a bude mít víru a moc, která okolnostmi zesílí. Všichni budou moci říci: "Hospodin je na tomto místě".

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy