EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Ne mezi bohatými

Svědectví pro církev - svazek sedmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Ne mezi bohatými

7T 88 Mohlo by se nám zdát, že by bylo nejlépe pro naše sanatoria vyhledat místa mezi bohatými; že toto dá charakter našemu dílu a našim ústavům zajistí patronát. V podobném chápání není mnoho světla. "Nepatřím, nač patří člověk." 1S 16, 7. Člověk hledí na to vnější, Bůh hledí na srdce. Čím méně velikých staveb kolem našich ústavů, tím méně trápení. Mnozí zámožní majitelé jsou bezbožní a neuctiví. Zabývají se jen světskými myšlenkami. Světské zábavy, veselí a prostopášnost jim vyplňují čas. Výstřednost v odívání a přepych života stravuje jejich prostředky. Nebeští poslové nejsou vítáni v jejich příbytcích. Chtějí být co nejdál od Boha. Pro lidstvo je těžkým úkolem naučit se pokoře a obzvláště je to těžké pro člověka bohatého a samolibého. Ti, kteří nepamatují na konečné účtovaní s Bohem za všechno co mají, jsou v pokušení povýšenosti, jako kdyby pozemkové a bankovní bohatství mohlo je zbavit závislosti na Bohu. Plni pýchy a ješitnosti, hodnotí se podle míry svého bohatství.

Existuje mnoho bohatých lidí, kteří u Boha jsou jen nevěrnými šafáři. V jejich získávání a používání prostředků Bůh vidí kořistnictví. Zapomenuli na toho velikého majitele všeho, a nepoužili prostředky svěřené k tomu, aby pomáhali trpícím a utištěným. Nashromáždili si hněv ke dni hněvu; neboť Bůh odplatí každému podle skutků jeho. Tito lidé zneuctívají Boha. Jejich modlou je vlastní já. Zapomínají 7T 89 na milosrdenství a nahrazují ho lakomstvím a útiskem. Bůh říká: "Zdali pro takové věci nemám jich navštíviti?" Jr 9, 9.

Bohu by se jistě nelíbilo, kdyby kterýkoli z našich ústavů byl umístěn v takové obci, ať jsou přednosti toho jakkoli veliké. Sobečtí, zámožní lidé ovlivňují mysl jiných a nepřítel by je použil za překážku na naší cestě. Špatní společníci vždy škodí zbožnosti a oddanosti a takovým spolčováním mohou být podkopány Boží zásady. Bůh chce, aby se žádný z nás nepodobal Lotovi, který se rozhodl pro místo kde on i jeho rodina byli v ustavičném styku se zlem. Lot přišel do Sodomy bohatý; odcházel odtud nic nemaje, veden rukou anděla, zatím co poslové hněvu čekali na vylití ohně, který měl zničit obyvatele tohoto velice privilegovaného města a vymazat jeho úchvatnou krásu, a učinit prázdným a pustým to místo, které Bůh kdysi učinil velice krásným.Naše sanatoria by neměla být situována v blízkosti obydlí boháčů, kde by na ně pohlíželi jako na dráždidlo a trn v oku, a byly nepříznivě posuzovány proto, že přijímají trpící ze všech tříd. Čisté a neposkvrněné náboženství vytváří ze všech dítek Božích jedinou rodinu, spojenou s Kristem v Bohu. Duch světa je však pyšný, stranický, výlučný, upřednostňující pouze některé.

Své budovy bychom neměli stavět v blízkosti domů slavných lidí tohoto světa; v případě potřeby zanechají společnost a přijdou do osamělejších míst. Bohu se nelíbíme budováním sanatorií mezi lidmi výstřední módy a života, a kteří jsou přitahováni těmi, kdo si mohou dovolit veliký přepych.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy