EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Centralizace

Svědectví pro církev - svazek sedmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Centralizace

7T 99 St.Helena, Kalifornie, 4. září 1902

Vedoucím našeho misijního díla -

Drazí bratři: Pán pracuje nestranně pro každý úsek své vinice. Pouze lidé dezorganizují Jeho dílo. On nedává svému lidu přednost shromáždění tolika finančních prostředků, aby zakládali instituce na několika málo místech, aby nezbylo nic pro vybudování podobných ústavů na jiných místech.

Mnohé musí být vybudováno v amerických městech a obzvláště v městech Jihu, kde dosud bylo jen málo učiněno. A v cizích zemích je třeba otevřít mnoho lékařských misijních podniků a úspěšně je rozvíjet. Zakládání sanatorií je zrovna tak důležité v Evropě i v jiných cizích zemích, jako v Americe.

Pán chce, aby Jeho lid měl správnou představu o díle, které má být vykonáno, a jako věrný šafář má Jeho lid usilovat v investování finančních prostředků. Pán chce, aby se při budování počítalo vydání, a zjistilo se zda mají dost na dokončení započatého díla. Pán jim také chce připomenout, že nemají sobecky sbírat všechny možné prostředky, aby je investovali v několika málo místech, nýbrž aby pamatovali na mnohá jiná místa, kde je zapotřebí vybudovat ten či onen ústav.

Podle světla, které jsem dostala, správcové našich institucí a obzvláště nově založených sanatorií mají starostlivě šetřit při vynakládání prostředků, aby mohli pomáhat podobným institucím, které mají být vybudovány v jiných částech světa. I když mají velkou sumu peněz v pokladnici, měli by 7T 100 plánovat tak, aby pamatovali na rozmach velikého Božího misijního pole.

Není podle Boží vůle aby Jeho lid všude stavěl obří sanatoria. Je zapotřebí vybudovat mnoho sanatorií. Tato nemají být velká, avšak dostatečně vybavená pro vykonání dobrého a úspěšného díla.

Byla jsem upozorněna na dílo výchovy ošetřovatelů a lékařských misijních evangelistů. Toto dílo nemáme soustředit na jedno místo. V každém založeném sanatoriu mladí mužové a mladé ženy by měli být vzdělanými lékařskými misionáři. Pán jim otevře cestu, budou-li pracovat pro Něho.

Důkazy, které jsou před námi, jako je naplnění proroctví, mluví, že konec všech věcí je blízko. Mnoho práce je nutno vykonat daleko od míst, kde v minulosti naše dílo bylo velice soustředěno.

Přivádíme-li proud vody do zahrady, abychom jí zavlažili půdu, nemyslíme na zavlažení jednoho místa a nenecháváme některé části suché, které by na nás volaly "dej nám vody". A přece na několika málo místech se dílo neslo vpřed tak, že se zanedbalo veliké pole. Zůstanou tato opuštěná místa pustá? Ne. Nechť proud teče na každé místo a přinese radost a úrodu.

Nikdy nesmíme spoléhat na světské uznání a postavení. Při zřizování ústavů se nikdy nemáme pokoušet soutěžit se světskými ústavy, ani co do velikosti, nebo lesku. Zvítězíme ne budováním masivních staveb, soupeřením s našimi nepřáteli, nýbrž v pěstování křesťanského ducha - ducha pokory a lásky. Daleko lepší je kříž a zklamané naděje 7T 101 s věčným životem na konec, než žít s knížaty a ztratit nebesa.

Spasitel lidstva se narodil ze skromných rodičů v hříchu zlořečeném, bezbožném světě. Vyrůstal v temnotě Nazaréta, malého galilejského městečka. Své dílo započal v chudobě a bez světské slávy. Bůh uvedl evangelium zcela jiným způsobem, než jakým mnozí v našich dnech pokládají za moudré zvěstovat totéž evangelium.

Na samém počátku údobí evangelia učil, aby Jeho církev nespoléhala na světskou slávu a lesk, nýbrž na moc víry a poslušnosti. Přízeň Boží má větší cenu než zlato a stříbro. Moc Jeho ducha má nedostižnou hodnotu.

Pán říká: "Budovy dají charakter mému dílu pouze tehdy, když ti, kteří je budují, sledují mé naučení o budování ústavů. Kdyby ti, kteří spravovali a udržovali dílo v minulosti, byli vždy ovládáni čistými, nesobeckými zájmy, nikdy by nebylo sobeckého shromažďování velikého obnosu mých prostředků na jedno nebo dvě místa. Ústavy by měly být zřízeny na mnoha místech. Símě pravdy zaseto ve více polích by vyrostlo a přineslo užitek k mé slávě.

Nyní se má soustředit pozornost na ta místa, jež dosud byla zanedbána. Můj lid má neprodleně vykonat pronikavé dílo. Ti, kteří s čistotou úmyslu se mi plně zasvěcují tělem, duší i duchem, budou pracovat mým způsobem a v mém jménu. Každý bude plnit své poslání a přitom hledět na mne, svého Vůdce a Rádce.

Já vyučím neznalého a nebeskou mastí pomažu oči mnohých, kteří jsou nyní v duchovní temnotě. Probudím si nástroje, které splní mou vůli a připraví lid, který ostojí přede mnou 7T 102 v době konce. Na mnoha místech, která již dříve měla být vybavena sanatorii a školami, zřídím své ústavy a tyto ústavy stanou se výchovnými středisky pro vzdělání pracovníků.

Pán bude působit na mysl lidí neočekávaným způsobem. Někteří, zdánlivě nepřátelé pravdy, z Boží prozřetelnosti investují svoje prostředky k rozhojnění svého majetku a vybudování domů. V příhodnou dobu toto své vlastnictví nabídnou jako shromažďovací místa, za cenu daleko nižší než stojí. Náš lid v těchto obětech postřehne Boží ruku a přijme tyto hodnotné statky k užitku pro výchovné dílo. Bude s nimi počítat a spravovat je pokorně v sebezapření a sebeobětování. Takoví zámožní lidé nevědomky připravují prostředky, které umožní Božímu lidu, aby jeho dílo rychle postupovalo vpřed.

Na různých místech mají být obstarány tyto statky, aby byly použity pro účely sanatorií. Náš lid měl by střežit příležitosti k opatření těchto statků i daleko z měst, kde jsou budovy již postaveny a s příslušnými sady. Půda je vzácným majetkem. Vedle našich sanatorií by měly být skromné pozemky, které by se daly použít k stavbě příbytků pro pomocníky, kteří se vzdělávají pro zdravotně misijní dílo.

°°°°

Znovu a znovu mi bylo ukázáno, že není rozumné budovat obří ústavy. Není to velikost některého ústavu, která vykoná pro duše to největší dílo. Takové mamutí sanatorium vyžaduje mnoho pracovníků. A kde jsou mnozí pospolu, je nanejvýš těžké 7T 103 udržet vysokou duchovní úroveň. Ve velkém ústavu se častokrát stává, že zodpovědná místa zastávají pracovníci, kteří nesmýšlejí duchovně a nejednají moudře s těmi, kteří by při rozumném nakládání byli přesvědčeni a obrácení.

Ani čtvrtina díla nebyla vykonána pro otevření Písma nemocným, což mělo být vykonáno, a což by bylo vykonáno v našich sanatoriích, kdyby pracovníci sami přijali důkladné vzdělání v náboženském směru.

Tam, kde je mnoho pracovníků na jednom místě, vyžaduje se život mnohem vyššího duchovního tónu, než jaký byl v našich velikých sanatoriích.

°°°°

Jsme na prahu věčného světa. Soudy Boží již začaly padat na obyvatele země. Bůh posílá tyto soudy, aby přivedl lidi k rozumu. Ve všem co dovolí aby se přihodilo na našem světě, sleduje jistý cíl a chce, abychom tak duchovně smýšleli, že budeme schopni postihnout Jeho působení v událostech tak neobvyklých v minulosti, avšak nyní téměř denně se objevujících.

Máme před sebou veliké dílo - závěrečné dílo zvěstování posledního Božího poselství hříšnému světu. Co jsme však vykonali pro rozšíření tohoto poselství? Pohleďte prosím na ta mnohá, přemnohá místa, kam dosud ještě nikdo nevstoupil. Podívejte se na naše pracovníky jak stále přešlapují na jednom místě, zatím co kolem nich je zanedbaný svět ležící v bezbožnosti a porušenosti, svět dosud bez výstrahy. Pro mne je to strašný obraz. Jak zarážející lhostejnost projevujeme k potřebám hynoucího světa.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy