EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Zpráva pro bratra Hulla

Svědectví pro církev - svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

Zpráva pro bratra Hulla

5. listopadu 1862 mně byl ukázán stav br. Hulla. Jeho stav vzbuzoval obavy. Nedostatek posvěcení a životně důležité zbožnosti a Boží bázně ho činil povolným našeptávání satanovu. Spoléhal na vlastní sílu místo na silné Hospodinovo rámě a toto mocné rámě se částečně stáhlo.

Bylo mi ukázáno, že to nejhroznější na jeho případu je, že nezná svého nebezpečí. Nepociťuje obav ani varování, cítí se dokonale bezpečným a klidným, 1T 427 zatímco satan a jeho andělé jásají nad svým vítězstvím. Pokud se bratr Hull nalézal v nějakém rozporu, byl jeho rozum brzděn a docházelo k duchovním střetnutím. Jakmile však konflikt ustal, ustává také odpor. Jeho rozum, jeho mysl je v klidu a satan ho nechává na pokoji. Ach, jak nebezpečné bylo jeho postavení, které mi bylo ukázáno. Jeho případ je téměř beznadějný, poněvadž nejeví úsilí, aby odporoval satanovi a vymanil se z jeho strašlivých osidel.

S bratrem Hullem bylo jednáno poctivě a upřímně. Zdálo se mu však, že je příliš omezován a nemůže jednat podle svého. Pokud ho síla a moc pravdy ovlivňovala, byl poměrně bezpečen, ale jakmile přestává působit moc a síla pravdy na rozum a není zde již žádného omezování, uchopí se přirozené sklony vedení a není již zastavení. Spor ho počal unavovat a po nějakou dobu si přál, aby mohl svobodněji jednat, poněvadž se cítil zraňován výtkami bratří. Byl mně ukázán stojící na okraji strmité propasti, hotov se do ní vrhnout. Učiní-li tento krok, bude to jeho činem posledním a jeho věčný úděl bude stanoven. Koná dílo a činí rozhodnutí pro věčnost. Boží dílo není závislé na bratru Hullovi. Opustí-li řady těch, kteří třímají krví potřísněnou korouhev Knížete Imanuele, a připojí-li se ke skupině vztyčující černou korouhev, bude to jeho vlastní úděl, jeho vlastní věčné zatracení.

Viděla jsem, že ti kdo si tak přejí, mohou získat množství místa pro pochybování o inspiraci a pravdě Božího Slova. Bůh nikoho nenutí, aby uvěřil. Mohou volit spoléhání na viditelné důkazy, které Bůh milostivě udělil, nebo pochybování a záhubu. Máš před sebou život, nebo smrt, bratře Hulle. Viděla jsem již mračna padlých andělů tě obklopovat a tebe mezi nimi zcela spokojeného. Satan ti vyprávěl líbivou povídku o snadnější cestě než je cesta stálého zápasu s rozpory, ale zvolíš-li si tuto cestu, shledáš na jejím konci, že musíš zaplatit těžký a hrozný poplatek. 1T 428

Viděla jsem, že se cítíš velmi silný, cítila jsem, že jsi došel k závěrům, kterých není možno popírat a že jsi nespoléhal na Boží sílu. Často ses vrhal na satanovo území, abys nalezl protivníka. Nečekal jsi, ačkoliv jsi věděl, že pravda nebo Boží věc vyžaduje diskuze, ale zapletl ses s protivníkem v tom, kde bys byl jen s trochou rozvahy poznal, že pravda nemůže být šířena, nebo Boží věci prospěno. Tak byl promarněn drahocenný čas.

Satan byl svědkem těžké rány, kterou bratr Hull zasadil spiritismu v Battle Creek. Spiritisté chápali jeho stav rozpoložení a byli si jisti, že nepodniknou marně rozhodné úsilí, aby ho zničili, když tak poškodil jejich věc. V diskusi se spiritisty se nesetkáváte pouze s lidmi a jejich argumenty, ale přímo se satanem a jeho anděly. A nikdy by neměl být vyslán pouze jeden člověk, aby zápasil se spiritisty. Vyžaduje-li Boží věc skutečně, abychom čelili satanu a jeho zástupům, jak tomu je u spiritistického média, je-li v sázce dosti závažná věc, aby takováto diskuse byla požadována, mělo by jít několik lidí společně, aby mohly být modlitbou a vírou zahnány moci temna a mluvčí-řečník, aby byl chráněn anděly, kteří vynikají svojí sílou.

Bratře Hull-e, byl jsi mně ukázán pod obluzujícím vlivem okouzlení, které se prokáže být osudným a zkázonosným, až bude kouzlo zlomeno. Vyjednával jsi se satanem a rozumoval jsi s ním, zdržoval ses na zakázané půdě a cvičil jsi svého ducha ve věcech, které jsou pro tebe příliš veliké - poddávaje se pochybám a nevěře, přitahoval jsi k sobě padlé anděly a odpuzoval svaté a čisté Boží anděly. Kdybys rozhodně a vytrvale odolával satanovým našeptáváním, zlomil všecky překážky a hledal usilovně sílu u Boha, byl bys zlomil každé pouto, zahnal duchovního nepřítele, přiblížil by ses více Bohu a konečně v Jeho Jménu zvítězil. Viděla jsem, že to byla domýšlivost a opovážlivost, 1T 429 co tě vedlo ke spiritistům, když jsi sám byl zahalen a zmaten clonami nevěry. Šel jsi do boje se satanem a jeho družinou beze vší výzbroje a byl jsi vážně zraněn a jsi lhostejný ke svým zraněním. Velmi se obávám, že by hromobití a blesky ze Sinaje tebou nepohnuly. Jsi v satanově křesle a nevidíš svého strašlivého stavu a nesnažíš se uniknout. Nevzchopíš-li se a nevymaníš-li se ze satanových osidel, musíš zahynout. Bratři a sestry by tě rádi zachránili, ale viděla jsem, že nemohou. Ty sám musíš něco podniknout, musíš vyvinout krajní úsilí, nebo jsi ztracen. Viděla jsem, že ti, kteří se nalézají pod začarovaným vlivem spiritismu o tom ani nevědí. Byl jsi očarován a hypnotizován, avšak ty o tom nevíš a proto se ani v nejmenším nesnažíš, abys viděl světlo.

Viděla jsem, že jsme nyní v době tříbení. Satan pracuje všemi silami, aby vyrval duše z Kristovy ruky a má je k tomu, aby pošlapávali Božího Syna. Jeden z andělů opakoval pomalu a se zvláštním důrazem: "Jak těžkého trestu by byl hoden člověk, který pošlapal Božího Syna, který pokládal krev smlouvy, kterou byl posvěcen za nesvatou věc a pohrdal Duchem milosti?" Charaktery se tříbí. Boží andělé odvažují mravní hodnotu. Bůh zkouší a svažuje svůj lid. Anděl mně pověděl tato slova: "Buďte na stráži, bratří, aby nebylo v některém z vás zlé nevěřící srdce odvracející se od Boha, ale napomínejte se denně navzájem, dokud dnes se nazývá, aby se žádný z vás nezatvrdil oklamáním hříchu. Neboť jsme učiněni Kristovými účastníky, uchováme-li neochvějnou víru až do konce." Bůh pociťuje nelibost, že někteří z Jeho lidu, kteří již poznali moc Jeho milosti, vyslovují pochyby a tak se stávají cestou pro satana, po které může předávat své našeptávání do duše druhých. 1T 430 Setba nevěry a zla nemůže být tak snadno vypleněna. Satan ji živí každou hodinu a ona vzkvétá a sílí. Dobrá setba potřebuje být živena, zalévána a pečlivě ošetřována, neboť každý nedobrý vliv zabraňuje jejímu vzrůstu a bývá příčinou jejího zániku.

Satanovo úsilí je nyní mocnější než kdykoli dříve, neboť ví, že má již krátký čas k podvádění. Bratře Hulle, viděla jsem, že sis velmi ublížil, odhalením své slabosti a vyprávěním pochyb těm, kteří jsou satanovými zástupci. Byl jsi klamán sladkými slovy a pěknými řečmi a vystavil ses bezstarostně satanovým útokům. Jak jsi jen mohl sám sebe takto zranit a uvalit pohanění na Boží věc? Tak ses beze všeho uvážení pustil na satanovo bojiště a není divu, že jsi omámený, otupělý a nevnímavý. Satan otrávil svými prostředky vzduch, který vdechuješ, padlí andělé uvědomili své nástroje zde na zemi, jak si mají s tebou počínat. A to jsi jeden z těch, které Bůh povolal, aby stáli mezi živými a mrtvými, a to jsi jeden ze strážných na hradbách Sionu, který má lidu oznamovat dobu noci! Na tobě spočívá velká odpovědnost. Klesneš-li, nepadneš sám, neboť satan tě použije jako prostředníka, přivádějícího duše do záhuby.

Viděla jsem, že Boží andělé pohlíží na tebe plni starostí. Opustili tě a smutně se od tebe odvrátili, zatím co satan a jeho andělé se pošklebují a nad tebou jásají. Kdybys byl sám u sebe bojoval se svými pochybnostmi a nepodněcoval jsi ďábla, aby tě pokoušel a sváděl tím, že jsi mluvil o své nevěře a liboval sis v ní, nebyl bys přitahoval k sobě padlé anděly v takovém počtu. Ale ty ses rozhodl mluvit o své temnotě, ty ses rozhodl v ní zůstat, a čím více o ní mluvíš a v ní si libuješ, tím více tma kol tebe houstne. Ty jsi od sebe zapudil každinký paprsek světla nebeského a mezi tebou a těmi jedinci, kteří by ti mohli ještě pomoci, se rozevřela obrovská propast. 1T 431 Budeš-li pokračovat na cestě, na kterou jsi vykročil, máš před sebou jedině bídu a utrpení. Boží ruka tě zachvátí způsobem tobě nemilým. Jeho hněv nebude dřímat. Ale nyní tě ještě zve. Nyní, právě nyní, tě volá, aby ses k Němu bez odkladu obrátil, a On milostivě ti odpustí a zhojí všechno tvé odpadlictví, všechny tvé přehmaty. Bůh vyvádí zvláštní lid. Odpustí mu a očistí si jej a učiní jej způsobilým pro proměnu. Všechna tělesnost bude odstraněna od Božího zvláštního pokladu tak, že budou jako zlato sedmkráte pročištěné.

Viděla jsem bratry A. a B. ve strašlivém postavení. Sloužili satanovým plánům tím, že strpěli, aby je vedl cestou nevěry. Provinili se nejvíce tím, že hlasitě pronášeli své temné pochyby - tuto půlnoční nevěru a strhovali druhé na tutéž cestu temnosti.

Boží lid bude prosíván, tak jako je prosíváno obilí sítem, dokud nebude pleva oddělena od čistého zrna. Musíme hledat příklad u Krista a napodobovat tento pokorný Vzor. Nedovedete se usmířit s kázní, kterou potřebujete a neprojevujete sebezapření a necvičíváte se v ní, sebezapření které vyžaduje Kristus od těch, kteří jsou opravdovými dědici spasení. Ti, kdo působí na záchraně duší, jsou Ježíšovými spolupracovníky. Jeho dílo bylo dílem nezištné obětavosti, neustálého sebeobětování. Ti, pro které byla přinesena tak veliká oběť, aby se mohli stát účastníky Jeho nebeské milosti, by měli sebe obětovat a zapírat, aby mohli být nápomocni ve velkém díle přivádění druhých ku známosti pravdy. Měli by odložit své sobecké zájmy, sobecká přání a sobecké pohodlí by nemělo být překážkou a nemělo by stát v cestě Božímu dílu pro záchranu duší. Boží služebníci pracují na místě Pána Ježíše, jsou Jeho vyslanci. Nejsou zde k tomu, aby se zabývali vlastním pohodlím, vlastními radovánkami, přáními nebo příjemnostmi. Musí trpět pro Krista, 1T 432 musí s Ním být křižováni a musí se radovat, že mohou v každém slova smyslu poznávat, co to znamená následovat Krista i v Jeho utrpení.

Viděla jsem, že Boží služebníci, kteří pracují Slovem i Písmem mají před sebou ohromnou práci, spočívá na nich těžká odpovědnost. Ve své práci se dosti nepřibližuji srdcím. Jejich dílo je příliš všeobecné a často příliš rozptýlené. Jejich práce se musí soustřeďovat právě na ty, pro něž pracují. Kázáním z kazatelny své dílo teprve začínají. Potom musí dle svého kázání též žít, musí stále být na stráži, aby neuvedli pohanu na Boží věc. Mají svým příkladem předvádět Kristův život. 1K 3,9: "Božíť jsme zajisté pomocníci, Boží rolí." 2K 6,1: "Protož napomáhajíce, i napomínáme vás, abyste milosti Boží nadarmo nebrali." Práce kazatelova nekončí opuštěním kazatelny. Nemá potom odkládat břímě a zabývat se čtením nebo psaním, pokud toho není skutečně zapotřebí. Měl by soukromým úsilím pokračovat ve své práci veřejně, měl by rozmlouvat u rodinných krbů, měl by naléhavě prosit duše na Kristově místě, aby se usmířily s Bohem. Naše dílo zde se již brzy skončí a "Každý obdrží odměnu podle své práce."

Byla mně ukázána odměna svatých, nesmrtelné dědictví. Potom mně bylo ukázáno, co Boží lid pro pravdu vytrpěl a že budou mít nebesa za příliš levně získaná. Usuzují, že soužení tohoto posledního času, nenese vůbec porovnání se slávou jim zjevenou. V těchto posledních dnech bude Boží lid zkoušen. Ale brzy přijde jejich poslední zkouška a potom obdrží darem věčný život.

Bratře Hulle, ty jsi snášel potupu pro věc pravdy. Ty jsi pocítil moc a sílu pravdy a nekonečného života. Ty jsi měl svědectví Božího Ducha, že jsi jim uznán a přijat. 1T 433 Viděla jsem, že opášeš-li se opět výzbrojí a budeš-li věrně stát na stráži odpíraje ďáblu a bojuje mužně Hospodinův boj, zvítězíš a odložíš brzy svoji výzbroj a poneseš korunu přemožitele. Ach, což není dědictví dosti bohaté? Což nebylo zaplaceno dosti draho smrtelným zápasem a krví Božího Syna? Volám k tobě ve Jménu Páně: "Procitni! Skonči se strašlivým podvodem, který satan na tebe uvrhl. Rozhodni se pro věčný život a uchop se ho. Odpírej satanu. Zlí andělé tě obkličují, našeptávají ti, navštěvují tě lživými sny a ty jim nasloucháš a jsi spokojen. Ach, ve Jménu Ježíše Krista, pro Něj a pro tvoji vlastní duši, vymaň se z tohoto strašlivého vlivu dříve, než tak zarmoutíš Božího Ducha, že tě nadobro opustí."

----------------------------------------------

V sobotu 6. června 1863 byly mně ukázány některé věci o Božím díle a šíření pravdy. Kazatelé i lid mají příliš málo víry, příliš málo lásky, oddanosti, horlivosti a pravé zbožnosti. Lid napodobuje kazatele a tak má naň tento příliš velký vliv. Bratře Hulle, Bůh si přeje, aby ses Mu více přiblížil, tak abys od Něho mohl získat více síly a živou vírou se dožadovat Jeho spasení a být silným mužem. Kdybys byl oddaným, zbožným mužem na kazatelně i mimo ni, mocný vliv by doprovázel tvá kázání. Ty nezpytuješ upřímně své srdce. Prostudoval jsi mnoha díla, aby tvé přednášky byly důkladné, schopné a příjemné, ale zanedbal jsi největší a nejnutnější studium - studium sebe sama. Důkladná známost sama sebe, přemýšlení a modlitby byly u tebe až na druhém místě. Tvůj úspěch kazatele závisí od toho, jak budeš chránit své srdce. Obdržíš větší sílu, budeš-li trávit alespoň jednu hodinu každého dne rozjímáním a litováním svým poklesků a zkaženosti srdce a vyprošováním si Boží všeodpouštějící lásky 1T 434 a ujištění o odpuštění hříchů, než můžeš získat trávením mnoha hodin a dní čtením nejschopnějších autorů, seznamováním se s každou námitkou proti nevíře a nejmocnějšími viditelnými důkazy v její prospěch.

Příčina, proč naši kazatelé tak málo dokáží, je ta, že nechodí s Bohem. Je celý den cesty od většiny z nich vzdálen. Čím úzkostlivěji bdíte nad svým srdcem, tím bedlivějšími a chráněnějšími budete, abyste svými slovy a činy nezneuctívali pravdu, abyste nedopřávali příležitosti utrhačným jazykům, aby se otíraly o vás a o pravdu, abyste nebyli příčinou, že zanedbáním sebezkušování, poznání svého srdce a živé zbožnosti vyzařující z vašich vážných nebeských rozhovorů, přesvědčí druhé a přivedou je k pravdě a ti kol vás budou nuceni říci, že Bůh je skutečně s těmi muži. Je to pouze nedostatek péče a lhostejnost vyznávajících Kristových kazatelů, co jim propůjčuje tak malého vlivu. Máme mnoho vyznavačů, ale málo modlících se mužů. Kdyby se naši kazatelé více modlili v soukromí a uváděli svá kázání ve svých rodinách ve skutek, kdyby vedli své domovy v důstojnosti a vážnosti, svítilo by jejich světlo skutečně jejich okolí.

Bratře Hulle, viděla jsem, že kdyby ses chtěl zasvětit Bohu, mít s Ním společenství, kdybys hodně rozjímal, kdyby ses snažil vystříhat svých chyb a slabostí, kdybys jich litoval a pokořil se před svým Bohem a spoléhal se plně na Jeho moc a sílu, bylo by to pro tebe tím největším ziskem, jakého jsi kdy v celém svém životě dosáhl, neboť bys pil ze živé studnice a mohl bys i druhým dát pít z téhož pramene, který oživil a posílil tebe samého.

Drahý bratře, dokud nenastane ve tvém křesťanském charakteru změna, nemáš naději na věčný život, neboť náš čilý nepřítel ti bude stále klást osidla a nebudeš-li blízko Bohu, uvízneš v jeho síti. Pociťuješ neklid a nevolnost 1T 435 a studium je tvým živlem, ale někdy se mýlíš v předmět. Když bys měl zpytovat vlastní srdce, zabýváš se čtením knih. Když by ses měl vírou více blížit Kristu, studuješ knihy. Viděla jsem, že všechno tvé bádání bude zbytečné a marné, jestliže nebudeš poctivě zpytovat sama sebe. Neznáš dobře sama sebe a tvoje mysl je velmi málo obrácena k Bohu. Příliš sám sobě důvěřuješ a nevíš, že tvoje "já" musí zemřít, chceš-li být úspěšným Kristovým kazatelem. Je ti zapotřebí abys mluvil z kazatelny rozvážně a důstojně a právě to, že se ti těchto vlastností nedostává, maří tvoji kazatelskou činnost.

Od té doby, co mně byl tvůj případ ukázán ve vidění, jsem viděla, čeho se ti nedostává. Tvá mysl není povznesena. Stojíš na kazatelně a pojednáváš o svatých a posvěcených povznášejících pravdách, zručně a schopně, ale často když mluvíš o nejvznešenějších věcech, vnášíš do svého kázání něco komického a žertovného, vyvoláváš úsměvy a to velmi často zcela ruší moc a sílu tvého výkladu. Ty mluvíš s lehkostí o vznešených pravdách, ale ty je neprožíváš a to je příčinou, proč se ti nedostává nebeského schválení. Mnozí, jichž sluch jsi potěšil, budou mluvit o obratném pojednání, o schopném kazateli, ale nebudou nikterak dotčeni nutností být poslušným pravdě, než byli dříve, dokud ji neslyšeli. Pokračují v přestupování Božího Zákona jako dříve. Líbil se jim pouze kazatel a ne pravdy, které pronášel. Zůstáváš v takové vzdálenosti od Boha, že Jeho moc nepřivádí k pravdě. Měl bys ve svém domově žít náboženským životem, pomáhalo by to pozvednout tvoji rodinu, tvoji manželku. Odložíš-li doma všechno usměrňování, jednáš jako chlapec, nespočívá na tobě váha pravdy a břímě díla. Nejsi vybíravým ve slovech ani příkladech.

Tvoje jediná bezpečnost spočívá ve studování sama sebe, svých slabostí a nedostatků. Nepřestávej nad sebou bdít. Doma se hlídej tím bedlivěji. Hlídej se i mimo domov. Zanedbáváš své zvláštní soukromé povinnosti, odkládáš svoji zbroj a oddáváš se bezstarostnosti, která odhání svaté anděly od tebe a tvé rodiny. 1T 436 Nezanedbávej zpytování svého srdce, jsi-li doma. Neplýtvej láskou ve své rodině. Zachovej nejhlubší svou náklonnost Ježíši, který tě svou krví vykoupil. Jsi-li doma, buď po všechen ten čas připraven sloužit svému Mistru až budeš opět mimo domov. Budeš -li takto činit, budeš ustavičně připraven a vyzbrojen. Tvoje duše bude pociťovat nejvyšší touhu oslavovat Boha, konat Jeho vůli zde na zemi a budeš mít sladkou důvěru v Něho. Nebudeš se cítit tak neklidným a odbojným, ale budeš mít stále látku k přemýšlení, oddanosti a svatosti. Bylo mně poukázáno na 1K 9,27: "Ale podmaňuji tělo své a v službu podrobuji, abych snad jiným káže, sám nebyl nešlechetný-." Máš ještě mnoho práce před sebou, abys sebe poznal. Nedej si lichotit poznámkami, kterými nemoudří a bláhoví bratří podporují tvé úsilí. Jestliže chválí tvá kázání, nezpychni tím. Doprovází-li Boží požehnání tvoji práci, bude možno spatřit ovoce. Tvoje kázání se nebude pouze líbit, ale bude shromaždovat duše.

Bratře Hulle, musíš být všestranně na stráži. Viděla jsem, že ať je to cokoliv, co rozděluje lásku nebo odnímá ze srdcí nejvyšší lásku k Bohu nebo zabraňuje neobmezené důvěře a plnému spoléhání na Něj, ovládne povahu a stává se modlou. Bylo mně poukázáno na první přikázání: "Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého, z celé duše své a z celé mysli své." Zde se nedovoluje odloučení naší lásky od Boha. Nic se nesmí podílet na naší vrcholné lásce k Němu nebo na naší rozkoši v Něm. Tvoje vůle, přání, plány, touhy a záliby se musí podrobit. Musíš se naučit vyvyšovat Pána Boha ve svém srdci, ve svých hovorech a ve všem svém počínání. Potom ti může Ježíš pomoci, může tě učit a může ti i dopomoci, vyhodíš-li síť na pravé straně lodi, abys ji vylovil plnou ryb. Nastražíš-li však síť bez Kristovy pomoci, budeš pracovat třeba týdny, 1T 437 měsíce a roky, aniž bys uviděl ovoce své námahy.

Viděla jsem, že budeš sváděn k domněnce, že tě bratři chtějí příliš usměrňovat, omezovat. Ale bratří pouze chtějí, abys žil v souladu s návodem Božího Slova a Bůh si tě přeje k tomu přimět a Boží andělé tě pozorují s hlubokými obavami. Musíš přizpůsobit svůj život Božímu Slovu, aby ti mohl požehnat a posilovat nebo zůstaneš stranou a zatím, co budeš kázat druhým, sám ztroskotáš. Avšak ty můžeš být přemožitelem a můžeš získat věčný život. Zotavíš se ze satanových úkladů, ale on již připravuje proti tobě úklady nové. Bůh ti pomůže a posílí tě, budeš-li jej z upřímnosti hledat. Ale zpytuj sám sebe. Zkoušej každou pohnutku, nechť není tým cílem skvělé kázání, obdivování Mojžíše Hulla, nýbrž snaha vyvýšit Krista. Vykládej prostým způsobem pravdy svým posluchačům tak, aby i prosté duše ji mohly pochopit. Ať jsou tvé přednášky jasné, vyhraněné a vážné. Dej jim pocítit životní sílu pravdy. Pronese-li někdo byť i slůvko pochvaly tobě, ostře ho kárej. Řekni jim, že tě satan po jistou dobu tím obtěžoval a že mu nesmí v tom pomáhat.

Jsi-li mezi sestrami, buď zdrženlivý. Nevadí, budou-li si o tobě myslet, že nejsi zdvořilý. Budou-li sestry, ať již vdané nebo svobodné projevovat nějaké důvěrnosti, odmítni je. Buď úsečný a rozhodný, aby jednou pro vždy pochopily, že nemíníš tyto slabosti podporovat. Stojíš-li před mladými, buď za všech okolností vždy vážný a slavnostní. Učiníš-li ty a bratr Loughborough Boha svoji silou, viděla jsem, že vykonáte dobré dílo pro Jeho ubohý lid, neboť dva mohou být celým zástupem bojovníků. Sbližte se, modlete se společně i odděleně, buďte jeden k druhému otevření. Bratr Hull by měl důvěřovat úsudku bratra Loughborougha a dopřávat sluchu jeho radám a zprávám.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy