EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Velká bída na obzoru

Svědectví pro církev - svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

Velká bída na obzoru

Viděla jsem v zemi větší bídu a utrpení než jakého jsme kdy dříve byli svědky. Slyšela jsem úpění a výkřiky zoufalství a viděla jsem velké skupiny mezi sebou zápolící. Slyšela jsem hřmění děl, třeskot zbraní, boj muže proti muži, sténání a modlitby umírajících. Země byla pokryta raněnými a mrtvými. Viděla jsem zničené, zoufalé rodiny a krutou nouzi v mnoha obydlích. Již nyní trpí mnoho rodin bídu, ale to se bude stupňovat. Obličeje mnoha lidí byly bledé, vyzáblé a vyhladovělé.

Bylo mi ukázáno, že Boží lid má být úzce spjat družností a křesťanskou láskou. Jedině Bůh sám může být naším štítem a naší silou v této době našeho národního neštěstí Boží lid se má probudit. Má být využito příležitosti k šíření pravdy, neboť nepotrvá dlouho. Byl mi ukázán zmatek, zoufalství a hladomor v zemi. Satan se nyní pokouší udržovat Boží lid v nečinnosti, pokouší se ho zdržovat od toho, aby se podílel na šíření pravdy tak, aby na konec jsa vážen, byl nalezen lehký.

Boží lid musí přijímat varování a rozeznávat znamení časů. Znamení Kristova příchodu jsou příliš jasná, aby o nich mohlo být pochybováno a právě se zřetelem na tyto věci má být každý vyznavač pravdy živým kazatelem. Bůh vyzývá všechny kazatele i lid, aby bděli. Celá nebesa jsou vzhůru. Události dějin zemských se rychle uzavírají. Nacházíme se uprostřed nebezpečí posledních dnů. Ještě větší nebezpečí však jsou před námi a přece nebdíme. 1T 261 Tento nedostatek činnosti a horlivosti v Boží věci je strašlivý. Toto smrtelné ztrnutí pochází od satana. Pozoruje smýšlení neposvěcených světitelů soboty, činí je k sobě nedůvěřivými a na sebe žárlivými, vyhledávajícími na sobě chyby a kritizujícími. Je jeho zvláštním dílem rozdělovat srdce tak, aby vliv, síla a námaha služebníků Božích byla vázána neposvěcenými světiteli soboty a aby jejich drahocenný čas byl vyplněn urovnáváním drobných nesrovnalostí tehdy, když by měl být využíván k šíření pravdy mezi nevěřícími.

Bylo mi ukázáno, že Boží lid čeká na nějakou změnu - na pohánějící sílu, která by se jich zmocnila. Ale budou zklamání, neboť jsou na nesprávné cestě. Musí jednat, musí se sami chopit díla a upřímně volat k Bohu o pravé poznání sama sebe. Události, probíhající před námi jsou dostatečné velikosti, aby nás přiměly k probuzení a daly vniknout pravdě do srdcí všech, kdo chtějí naslouchat. Žeň země je téměř zralá.

Bylo mi ukázáno, jak je důležité, aby byli spravedliví ti kazatelé, kteří se uvázali ve vznešené a odpovědné dílo hlásání poselství třetího anděla. Pán nezná omezení v prostředcích a nástrojích, kterými je nutno pracovat na Jeho díle. Může mluvit kdykoliv, prostřednictvím kohokoliv a Jeho slovo je tak mocné, že dokoná každou věc tak, k jakému účelu byla určena. Ale jestliže pravda neposvětila a neočistila srdce a ruce toho, kdo hlásá svaté věci, ten je náchylný tomu, že bude mluvit dle své nedokonalé zkušenosti. A když mluví ze sebe, dle svého vlastního neposvěceného úsudku, tehdy jeho rada není od Boha, ale od něho samého. Ten, kdo je Bohem povolán, aby byl svatým, kdo je uznán a oddělen od lidí, ten musí dávat své svaté poslání zřejmě najevo a musí též ve svém hovoru ukazovat zájem o nebeské věci tak, aby bylo vidět, že je věrný Tomu, kdo jej poslal.

Strašlivé běda čeká na ty, kteří káží pravdu, 1T 262 ale nejsou jí posvěceni a též na ty, kteří souhlasí s neposvěcenými a podporují je, aby jim kázali a je učili. Mám obavy o Boží lid, vyznávající svoji víru ve vznešenou, důležitou pravdu, neboť vím, že mnozí z nich nejsou plně obrácení, ani posvěcení. Lidé ji mohou slyšet a přiznávat se k plné pravdě, a přece nemusí ničeho znát o moci zbožnosti. Také kazatelé nebudou skrze ni všichni spaseni. Anděl pravil: "Buďte čistí vy, kteří nosíte nádobí Hospodinovo."

Nadešel čas, kdy musí pouze v Něho důvěřovat ti, kdo si volí Pána pro svoji přítomnou i budoucí službu. Každý zbožný člověk musí mít svoji vlastní zkušenost. Zapisující anděl věrně zaznamenává slova i činy Božího lidu. Andělé pozorují vývin charakteru a odvažují jeho morální hodnotu. Ti, kdo vyznávají pravdu mají být sami spravedliví a mají vyvinout všechen svůj vliv, aby osvítili druhé a získali je pro pravdu. Jejich slova i skutky jsou cestou, na níž čisté zásady pravdy a svatost jsou sdíleny světu. Jsou solí země a jejím světlem. Viděla jsem, že vzhlížíme-li k nebesům, uvidíme světlo a mír, ale pohlížíme na svět, vidíme, že každé útočiště mizí a každé dobro brzo pomine. Není pro nás pomoci než v Bohu, v tomto zmateném světě můžeme být učiněni silnými nebo bezpečnými jedině silou živé víry. I v míru můžeme žít jen tehdy, spočíváme-li v Bohu a čekáme na Jeho spásu. Nás osvěcuje větší světlo než naše rodiče, nemůžeme být přijati a ctěni Bohem, prokazovat tytéž služby a činit totéž dílo jaké činili naši otcové. Abychom byli přijati a požehnáni Bohem jak byli oni, musíme projevovat jejich věrnost a horlivost, zušlechťovat své světlo, jak zdokonalovali oni své a činit tak, jak by oni činili, kdyby žili v našich dnech. Musíme chodit ve světle, které na nás svítí, jinak se stane toto světlo temnotou. 1T 263 Bůh od nás požaduje, abychom ukázali světu ve svém charakteru a ve svých skutcích onu míru ducha jednoty a skutku, která je v souladu se svatými pravdami, námi vyznávanými a s duchem oněch proroctví, docházejících v těchto posledních dnech svého naplnění. Pravda, která pronikla naši mysl a světlo, které osvítilo naši duši nás odsoudí a zatratí, odvrátíme-li se od nich a odmítneme dát se od nich vést.

Co mám říci, abych vyburcovala ostatky Božího lidu? Bylo mi ukázáno, že nás očekávají strašlivé události. Satan a jeho andělé sbírají všechnu svoji moc, aby utlačili Boží lid. Vědí, že jsou jim jisti, bude-li jen trochu déle spát, neboť tehdy je jejich zkáza jistá. Vyzývám všechny, kteří vyznávají Krista, aby úzkostlivě zpytovali sama sebe a vyznali plně a zřetelně všechny své nepravosti, aby mohli jít s dobrým svědomím k soudu a aby zapisující anděl mohl zapsat odpuštění k jejich jménům. Moji milí bratři a sestry, nevyužijete-li náležitě tyto drahocenné okamžiky milosti, nebude vám odpuštěno. Neprojevíte-li zvláštního úsilí, abyste procitli, neprojevíte-li horlivost v pokání, prchnou tyto zlaté okamžiky a vy budete vážení a nalezeni lehkými. Tehdy budou vaše výkřiky smrtelné úzkosti bezúčelné. Tehdy budou případná slova Páně: "Ale poněvadž jsem volal a odpírali jste, vztahoval jsem ruku svou a nebylo žádného, kdo by pozoroval, anobrž strhli jste se všeliké rady mé a trestání mého jste neoblíbili, pročež já v bídě vaší smáti se budu, když přijde to, čehož se bojíte. Když pravím, přijde jako hrozné zpuštění to, čehož se bojíte a bída vaše když jako bouře nastane, když přijde na vás trápení a soužení. Tehdy volati budou ke mně a nevyslyším jich, ráno hledati mne budou a nenaleznou mne. Protože nenáviděli umění, a bázně Hospodinovy, nezvolili sobě, aniž povolili radě mé, ale pohrdali všelikým domlouváním mým. Pročež jísti budou ovoce skutků svých a radami svým nasyceni budou. Nebo pokoj hloupých zmorduje je 1T 264 a štěstí bláznů zahubí je. Ale kdož mne poslouchá, bydliti bude bezpečně, pokoj maje před strachem zlých věcí."

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy