EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Skupina Posla (Messenger)

Svědectví pro církev - svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

Skupina Posla (Messenger)

Za mého pobytu v Oswego, ve státě New-York, v červnu 1855, bylo mi ukázáno, že lid Boží je zatížen velkým břemenem, totiž že v jejich táboře se nachází Achanové. Dílo Boží pokračovalo jen málo a mnoho jeho služebníků ztratilo odvahu, poněvadž pravda již neměla v New York působivosti a členů církve nepřibývalo. Povstala skupina "Posla" a my budeme trpět jejich prolhanými jazyky a překrucováním, ale máme vše trpělivě snášet, neboť neuškodí tolik věci Boží nyní, když nás opustili, jak by uškodili svým vlivem, kdyby zůstali mezi námi.

Nelibost Boží byla uvalena na církev, protože se v ní nachází osoby zkažených srdcí. Přáli si být prvními, ačkoliv je tam ani Bůh ani bratři nepostavili. Sobeckost a povýšenost označuje jejich jednání. Nyní je tedy volné místo pro všechny takové, kam mohou jít a nalézat pastvu pro sobě podobné. A my budeme chvalořečit Bohu, že je ve své milosti odstranil z církve. Bůh ponechal mnoha těmto lidem na vůli, aby šli svými cestami, aby je naplnili svými vlastními činy. Vede je nyní vzrušení a sympatie, což snad některé svede. Ale každá upřímná duše obdrží světlo o pravém stavu této společnosti a zůstane se zvláštním lidem Božím, přidrží se pravdy a bude kráčet pokornou cestou, nedotčena vlivem těch, kteří byli Bohem zanechání na svých vlastních cestách, aby je zaplnili svými vlastními skutky. Viděla jsem, že Bůh dává těmto osobám příležitost k nápravě, dává jim světlo o jejich sebelásce a jejich ostatních hříších, ale oni toho nedbají. Nenapraví se a On milostivě církev takových zbaví. Pravda zapůsobí na služebníky Boží a církev se zasvětí Jemu a Jeho dílu. 1T 123

Viděla jsem, že lid Boží musí povstat a obléci brnění. Kristus přichází a velké dílo posledního poselství milosti má pro nás příliš velkou důležitost, než abychom je opustili a snížili se k odpovědím na takové nepravdy, překrucování a pomluvy, které společnost "Posla" živí a roztrušuje. Pravda, přítomná pravda, na té musíme trvat. Pracujeme na velkém díle a můžeme sejít. Satan je v tom všem, aby odvrátil naši mysl od přítomné pravdy a od příchodu Kristova. Anděl pravil: "Ježíš to vše zná. Zakrátko přijde jejich den. Všichni budou souzeni dle svých skutků v těle. Utrhačné jazyky budou umlčeny. Hříšníci na Sionu se zastraší a bázeň překvapí pokrytce."

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy