EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Přisáhání

Svědectví pro církev - svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

Přisáhání

Viděla jsem, že některé dítky Boží činí chybu zapřísaháním se a satan toho využívá, aby si je podmanil a odňal jim peníze jejich Pána. Viděla jsem, že slova našeho Pána: "Nepřisahejte vůbec!" se netýkají soudní přísahy. Bud řeč vaše: "Jistě, jistě, nikoliv, nikoliv. Což pak nad to více jest, to od zlého jest." To se vztahuje na obyčejný denní rozhovor. Někteří přehánějí ve svých řečech. Někteří přísahají na svůj vlastní život, jiní na svoji hlavu - tak jako že žiji, tak jako že mají hlavu. Někteří berou nebe a zemi za svědka, že se věci tak mají. Někteří doufají, že je Bůh zahladí, není-li pravdou to, co říkají. A právě před tímto všedním přísaháním varuje Ježíš své učedníky.

Máme nad sebou soudce a zákony, aby vládli lidu. A kdyby nebylo těchto zákonů, byly by podmínky světa horší než jsou nyní. Některé z těchto zákonů jsou dobré, jiné špatné. Špatné se rozmohly a my máme teď být přivedeni do úzkých. Ale Bůh podepře svůj lid, aby byl pevným a žil podle zásad Jeho slova. Když jsou zákony lidské v rozporu se slovem a zákonem Božím, musíme poslouchat Boha, ať jsou následky toho jakékoliv. 1T 202 Zákon naší země žádá, abychom vydali otroka jeho pánu, my nesmíme poslechnout a musíme nést následky přestoupení zákona. Otrok není majetkem žádného člověka. Bůh je jeho pravoplatným pánem a člověk není oprávněn brát do svých rukou dělníka Božího a činit si nárok na jeho vlastnictví.

Viděla jsem, že Bůh má ještě co mluvit do zákonů zemských. Zatím co Ježíš je ve svatyni, ovlivňuje Duch Boží vládce a lid. Ovládá ve velkém měřítku většinu tohoto světa a kdyby nebylo zákonů zemských, museli bychom zakoušet velká utrpení. Bylo mi ukázáno, že když je to skutečně nezbytné a dítky Boží jsou povolány, aby svědčily zákonitým způsobem, není to přestoupení zákona Božího brát slavnostně Boha za svědka, že to co říkají, je pravda a nic než pravda.

Člověk je tak zkažený, že zákony jsou dělány, aby svalily odpovědnost na vlastní jeho hlavu. Někteří lidé se nebojí lhát svým bližním, ale byli poučeni, že ovlivňující Duch Boží jim hluboko vtiskl poznání, že je strašlivé lhát Bohu. Případ Ananiáše a Zafíry, jeho ženy, je dán za příklad. Záležitost je přenesena z člověka na Boha tak, že když někdo křivě přisahá, nečiní to člověku, ale velkému Bohu, jenž čte v srdcích a zná přesnou pravdu v každé záležitosti. Naše zákony pokládají křivou přísahu za velký zločin. Bůh často navštívil svým soudem křivopřísežníka a smrtící anděl ho zabil, když měl ještě přísahu na rtech. To by mělo nahnat provinilcům hrůzu.

Viděla jsem, že je-li vůbec někdo na zemi, kdo může pevně svědčit, je to křesťan. Žije ve světle Boží přítomnosti. Je posilován Jeho silou. A musí-li být důležité věci rozhodnuty zákonem, není nikdo, kdo by mohl tak oprávněně se dovolávat Boha, jako křesťan. Anděl mne upozornil, abych zaznamenala, že Bůh se zapřísahává samým sebou. 1T 203 Gn 22,16 Žd 6,13.17 Zapřisáhl se Abrahamovi Gn 26,3 Izákovi Ž 105,9 Jr 11,5 a Davidovi Ž 132,11 Sk 2,30 Bůh vyžadoval od dítek Izraelských přísahu muže muži. Ex 22,10.11 Ježíš se podvolil přísaze v hodině výslechu. Velekněz mu pravil: "Zapřísahám tě při živém Bohu, abys nám řekl, jsi-li ty Kristus, Syn Boží!" Ježíš odvětil: "Ty jsi řekl!" Ježíš poukazoval ve svém rčení učedníkům na soudní přísahu, byl by pokáral velekněze a tak potvrdil své učení pro dobro svých přítomných následovníků. Satan měl radost, že někteří viděli přísahu ve špatném světle, neboť jemu to dalo příležitost, aby si je podmanil a odnímal jim peníze jejich Pána. Šafáři Boží musí být moudřejší, musí dělat plány a připravovat se, aby se mohli opřít satanovým útokům, neboť bude vyvíjet větší úsilí než kdykoliv dříve.

Jak jsem viděla, mají někteří předsudek proti našim vladařům a zákonům. Ale nebýt těchto zákonů, byl by tento svět ve strašlivém stavu. Bůh zdržuje naše vladaře, neboť srdce všech jsou v Jeho ruce. Jsou jim vymezeny hranice, za které nesmějí jít. Mnohé vladaře ovládá satan. Ale viděla jsem, že Bůh má své nástroje i mezi vladaři. A někteří z nich budou na pravdu obrácení. Hrají nyní úlohu, kterou Bůh si přeje. Když pracuje satan svými nástroji, činí plány, které by bránily, kdyby byly provedeny, dílu Božímu a způsobily by mnoho zla. Dobří andělé působí na tyto nástroje Boží, aby se stavěli proti takovým návrhům silnými důvody, kterým satanovy nástroje nemohou se stavět na odpor. Několik málo nástrojů Božích bude mít moc, že přemůže velké množství zla. Takto bude dílo pokračovat, dokud třetí poselství nedokoná své dílo. A při hlasitém volání třetího anděla budou mít tyto nástroje příležitost přijat pravdu a někteří z nich budou obrácení a projdou se svatými dobou soužení. 1T 204 Až Ježíš opustí svatyni svatých, bude odňat Jeho ovlivňující Duch vladařům i lidu. Budou přenechání vládě padlých andělů. Tehdy budou takové zákony na radu satanovu a pod jeho vedením vydány, že kdyby čas nebyl ukrácen, nemohlo by být spaseno žádné tělo.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy