EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Politické názory

Svědectví pro církev - svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

Politické názory

25. prosince 1865 byly mně v Rochesteru, N. Y., ukázány mnohé věci, týkající se Božího lidu ve spojitosti s Jeho dílem pro tyto poslední dny. Viděla jsem, že mnoho vyznavačů soboty přijde o věčný život. Nedbají výstrah ze způsobu života Izraelských dítek a dopouštějí se mnohého špatného chování. Budou-li v těchto hříších pokračovat, klesnou jako Izraelité a nikdy nevkročí do nebeského Kanánu. "Toto pak všecko u figuře dálo se jim a napsáno jest k napomenutí našemu, kteříž jsme na konci světa." 1K 10,11.

Viděla jsem, že mnozí takto vypadnou z království. Bůh zkouší a prubuje svůj lid a mnozí nesnesou zkoušku charakteru, míru Boží. Mnozí se budou muset mnoho snažit, aby přemohli zvláštní rysy svého charakteru, aby byli bez poskvrny nebo vrásky nebo něčeho podobného, bez hany před Bohem i lidmi. Mnozí světitelé Soboty neprospějí nijak zvláštně Boží věci nebo církvi, dokud se sami od základu nenapraví. Mnozí světitelé Soboty nejsou pro své politické náhledy Bohem chváleni. 1T 534 Nejsou v souladu s Božím Slovem, s církví věřících světitelů Soboty. Jejich náhledy nesouhlasí se zásadami naší víry. Bylo dáno dostatečné světlo, aby mohlo napravit všechny, kteří si přejí být napraveni. Všichni, kdo si dosud zachovávají politické názory, které není v souladu s duchem Pravdy, přestupují zásady nebes. Proto dokud takovými zůstanou, nemohou mít ducha volnosti a svatosti.

Jejich zásady a postavení v politických věcech jsou velkou překážkou pro jejich duchovní pokrok. Je to pro ně stálé osidlo a hana pro naši víru. A ti, kteří si zachovají tyto zásady, budou možná přivedeni právě tam, kde by je nepřítel rád měl. Tam budou nakonec odloučeni od křesťanů, kteří sobotu zachovávají. Tito bratři nemohou obdržet Boží schválení, když nemají soucit s utiskovanou barevnou rasou a jsou v rozporu s čistými, republikánskými zásadami naší vlády. Bůh nepodporuje vzpoury na zemi zrovna tak, jako vzpouru na nebi. Když velký rebel pochyboval o základech Boží vlády a byl vyvržen se všemi, kdo s ním v této vzpouře souhlasili.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy