EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Odpůrci pravdy

Svědectví pro církev - svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

Odpůrci pravdy

Byl mi ukázán případ Stephensona a Halla z Wisconsinu. Viděla jsem, že byli přesvědčeni, když jsme byli ve Wisconsinu v červnu 1854, že vidění jsou od Boha, ale zkoušeli je a porovnávali se svými výpočty o době příchodu a jelikož vidění s těmito jejich výpočty nesouhlasila, obětovali vidění, své době příchodu. Na svých cestách po východě minulého jara oba neměli pravdu a jednali pletichářsky. Doba příchodu se jim stala kamenem úrazu a jsou ochotni učinit cokoliv, 1T 117 jen aby poškodili Rewiev. Jeho přátelé musí být na stráží a činit vše, co je v jejich silách, aby uchránili dítky Boží před klamem. Tito muži se spolčují s prolhanými a zkaženými lidmi. A zřejmě o tom ví. Zatím co projevovali mému manželu sympatie a jednomyslnost, uštkli ho /zvláště Stephenson/, kde jen mohli, jako zmije za jeho zády. Mluvili k němu hladkými slovy, ale současně popichovali Wisconsin proti Review a jeho vydavatelům. Zvláště Stephenson byl činným v této věci. Jejich úmyslem bylo, aby Review buď otiskl jejich učení o době příchodu, nebo aby byl jeho vliv úplně zmařen. A zatím, co můj manžel jednal přímo a otevřeně, hledal způsob, jak odstranit jejich nedůvěru, mluvil nezakrytě o záležitostech nakladatelství a pokoušel se jim pomoci, oni vyhledávali jen zlo a pozorovali vše podezřívavým okem. Když jsem tak na ně pohlížela, pravil anděl: "Myslíš, ubohý člověče, že můžeš pozdržet dílo Boží? Ubohý člověče, jediný dotek Jeho prstu tě srazí k zemi. Bude mít s tebou strpení, ale jen krátký čas."

Bylo mi ukázáno zpět ke vzniku adventního učení a dokonce před tento čas a viděla jsem, že nebylo obdoby s překrucováním, klamem a falší, jaké se dopouštěla pod pláštíkem náboženství společnost "Posla" nebo podobné společnosti zkažených srdcí. Některá upřímná srdce byla jimi ovlivněna, poněvadž usuzovala, že určitě musí mít nějaký důkaz pro svá tvrzení a také, že je neměla za schopna pronášení tak pustých vědomých lží. Viděla jsem, že takoví dostanou světlo pravdy v těchto věcech. Církev Boží půjde přímo kupředu, jakoby takových lidí ani ve světě nebylo.

Viděla jsem rozhodné úsilí, které bude vyvíjeno, aby byla nekřesťanům ukázána jejich špatnost, že budou odděleni od vzácných a svatých, jestliže se nepolepší. Bůh může a bude mít čistý lid, ze kterého bude mocí mít potěšení. 1T 118 Nezneuctívejte Ho slučováním a spojováním čistého s nečistým.

Byli mi ukázáni někteří, kteří přicházeli z východu na západ. Viděla jsem, že zbohatnutí nesmí být důvodem pro ty, kteří opouštějí východ pro západ, nýbrž získání duší pro pravdu. Anděl pravil: "Nechť ukáže vaše dílo, že jste neopustili východ pro pocty nebo pro skládání pokladů na zemi, ale proto, abyste pozvedli korouhev pravdy." Viděla jsem, že ti, kteří se ubírají na západ, mají být jako muži, čekající na svého Pána. Anděl pravil: "Buďte živým příkladem těm na západě. Ukažte svými činy, že jste zvláštním lidem Božím a že máte zvláštní úkol, dát poslední poselství milostí světu. Nechť vaše činy ukáží všem kolem vás, že tento svět není vaším domovem." Viděla jsem, že ti, kteří zabředli do hříchů, mají zlomit pouta nepřítelova a získat svobodu. Neskládejte si pokladů na zemi, ale ukažte svými životy, že si ukládáte poklady v nebesích. Povolal-li vás Bůh na západ, má tam pro vás práci, vznešenou práci. Pomáhejte svoji vírou a svoji zkušeností těm, kteří živých zkušeností nemají. Nechť nemá pro vás přitažlivost tento ubohý, temný kus země, ale nech vás přitahuje Bůh, Boží sláva a nebesa. Nechť se vaše mysl nezabývá péčí o pozemské statky, ale buďte plně zaujati bezpečným vzhlížením ke statku Abrahamově. Jsme dědicové tohoto nesmrtelného dědictví. Odvykejte zálibám tohoto světa a setrvávejte u věcí nebeských.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy