EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Odpovědnost rodičů

Svědectví pro církev - svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

Odpovědnost rodičů

Viděla jsem, že na rodičích spočívá velká odpovědnost. Nesmí se dát vést svými dětmi, ale musí je sami vést. Bylo mi poukázáno na Abrahama. Byl bohabojný ve své rodině. Přikazoval domu svému po sobě a Bůh byl toho pamětliv. 1T 119

Potom mně byl ukázán případ Eliho. Nevedl přísně své děti a proto se staly prostopášnými a zlými. Jejich špatnost a bezbožnost svedla Izraele na scestí. Když Bůh oznámil Samuelovi jejich hříchy a těžkou kletbu, která měla následovat, poněvadž jich Elí přísně nevedl, pravil, že ze svých hříchů nikdy nemohou být očištěni ani dary, ani obětováním. Když Samuel sdělil Elimu, co Bůh mu ukázal, Eli pokorně pravil: "Je to Pán, nechť udělá co za dobré uzná." Zlořečení Boží se brzy dostavilo. Oni zlí kněží byli zavraždění a třicet tisíc Izraelitů s nimi a archa úmluvy byla odcizena nepřítelem. A když Elí uslyšel, že archa byla odnesena, klesl k zemi a zemřel. Všechno toto zlo bylo následkem toho, že Elí zanedbával přísnou kázeň svých synů. Viděla jsem, že bral-li Bůh tak vážně takové věci v dávných dobách, nebude v nich o nic méně přísný v posledních dnech.

Rodiče musí své děti vést, potlačovat jejich vášně a krotit je, neb určitě zničí tyto děti ve dni prchlivosti hněvu svého Bůh a rodiče nezůstanou bez hany. Zvláště sluhové Boží by měli bezvýhradně ovládat své rodiny. Viděla jsem, že nejsou dost připraveni soudit nebo rozhodovat ve věcech církve, dokud nedovedou ovládat svůj vlastní domov. Nejdříve musí mít pořádek doma a teprve tehdy jejich úsudek a vliv bude platit v církvi.

Viděla jsem, že důvodem, proč vidění nejsou častější než dříve je, že nejsou plně oceňována v církvi. Církev téměř ztratila svoji duchovnost a víru a výtky, varování mají na ni pramalý účinek. Mnozí z těch, kteří vyznávali víru vně, neměli se dost na pozoru.

Někteří jednali nepředloženě. Když mluvili o své víře k nevěřícím a byli požádání o důkaz, četli jim nějaké vidění, místo aby šli pro důkaz do Bible. Viděla jsem, že tento způsob je nesprávný a činí nevěřící zaujatými proti pravdě. 1T 120 Vidění nemůže být závažné pro ty, kteří je nikdy neviděli a neznají ničeho 0 jejich duchu. Nemá být na ně poukazováno nevěřícím.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy